Archive for august, 2011

 • Vikingenes eksportindustri

  Norges og Vestlandets neste verdensarvsted blir etter alt å dømme Hyllestad i Sogn og Fjordane. 
Det gir spennende muligheter – men også klare forpliktelser.

  ARBEIDET med å forberede søknaden til UNESCO er inne i sluttfasen, og sommeren 2013 ventes svaret fra FN-organisasjonen å foreligge. Det den vesle kommunen ved Åfjorden nord for munningen av Sognefjorden har å skilte med, er kvernsteinsbrudd – en «industri» som ble påbegynt på 700-tallet og som et par hundre år senere også hadde utviklet seg til noe som etter hvert ble blomstrende eksport. Dette dokumenterer en lite påaktet side ved vikingtiden og vikingenes kultur og dagligliv. Sporene etter virksomheten i Hyllestad er så mange og så tydelige at de gir et levende inntrykk av hvordan denne tidlige næringen har vært drevet. Trolig har kvernsteinsbrytingen i området pågått fra om lag 700 til 1930.

  Som om ikke dette alene skulle være nok til å vinne gehør i UNESCO-hovedkvarteret, inngår Hyllestad i den flernasjonale serienominasjonen «Viking Age Monuments and Sites». Den omfatter ni forskjellige lokaliteter fra seks ulike land, som samlet får frem bredden og mangfoldet i vikingtidskulturen. Totaliteten er så imponerende at man vanskelig kanforestille seg at fagkomiteen i Paris vil kunne avvise denne «pakken». Også vikingskipsgravene i Vestfold (Oseberg, Gokstad og Borrehaugene) er med i dette internasjonale fellesløftet.

  «LIVETS STEINAR» har historikeren Johs. B. Thue kalt kvernsteinene; det er en treffende betegnelse som sier noe om hvor sentrale disse var gjennom mange hundre år. Malt korn til brød og grøt var blant de viktigste innslagene i kostholdet, og til å knuse kornet trengtes egnet redskap. Lenge var det håndkverner som gjorde nytten – og kvinner som måtte utføre det tunge og trivielle arbeidet med å male kornet. Men i middelalderen kom den vanndrevne kvernen, som ga grunnlag for kornmaling i større målestokk.

  Både på Otringsneset, et lite stykke ut i Åfjorden, og i Kvernsteinsparken ved Myklebustelva like ovenfor den idylliske Hyllestad-bygden, får du følelsen av å vandre rett inn i historien. Her har den mangehundreårige virksomheten med å bryte kvernsteiner etterlatt sine tydelige merker. En ting er haugene med avslag, altså steinavfallet etter hoggingen med meisel og hakke. Langt viktigere og mer synlig er de mer eller mindre ferdige kvernsteinene, som er blitt forkastet, trolig fordi det er kommet sprekk i dem. Men aller mest slående er det som viser igjen i selve bergveggen: hulrommene etter runde kvernsteiner som er tatt ut og de ferdig uthogde steinene som ikke er blitt løst fra. De står der som om steinhoggerne har forlatt stedet i hui og hast.

  GRANATGLIMMERSKIFER er forutsetningen for at dette kunne bli industri. Den relativt myke glimmerskiferen fins mange steder. Men det som gjør den særlig godt egnet til kvernsteiner, er innslagene av knallhard granat, et steinslag som kan male i stykker både korn og hardere materiale. Og akkurat den formen for granatglimmerskifer som fins i Hyllestad, forekommer ikke så mange andre steder. Kvernsteinsbruddene er hovedsakelig lokalisert i et belte langs nord- og østsiden av Åfjorden. Til denne tid er bortimot 400 steinbrudd avdekket innenfor et område på ca. 20 kvadratkilometer. Dette gjør produksjonslandskapet i Hyllestad til et av de største kulturminnene fra førhistorisk tid her i landet, og samtidig til et av de største kvernsteinsbruddene fra vikingtiden i Europa.

  Ingen kan med sikkerhet si hvor mange mennesker som bodde ved Åfjorden, verken i vikingtiden eller middelalderen. Til det vet vi for lite om bosettingen i den perioden, sier doktorgradsstipendiat Irene Baug, som er verdensarvkoordinator for den lokale delen av den flernasjonale UNESCO-søknaden. Men Johs. B. Thue nøler ikke med å slå fast at det trolig aldri noen gang har vært flere folk i arbeid på ett sted på én gang i fjordfylket.

  IFØLGE IRENE BAUG er kvernsteinsbruddene viktige for å forstå utviklingen av masseproduksjon og langdistansehandel med store og tunge varer, en handel som økte markant utover i vikingtiden. Både produksjonen og distribusjonen av kvernsteiner vitner om en godt organisert aktivitet og økonomisk vekst. Kvernstein fra Hyllestad er funnet på Island, i Sør-Sverige, i Danmark, på Gotland og Bornholm, i Tyskland og Østersjøområdet. Hvordan denne eksporten var organisert, vet man lite om. 
I Hyllestad har det begynt å gå opp for folk hvilken kilde til identitet og økt historisk bevissthet kvernsteinsbruddene representerer. På ungdomsskolen får hvert årskull i åttende klasse en grundig innføring i emnet. Noen elever lærer seg å guide i området, på engelsk og norsk, andre lærer seg kokekunst etter vikingtidens prinsipper, smedhåndverk eller tekstilarbeid. Sammen utgjør ungdommene en stor ressurs for presentasjonen i Kvernsteinsparken, og det er flott å se hvilken stolthet de utfører sine oppgaver med.

  DETTE ER en god start på det som kan bli et kvernsteinseventyr. Men med fremtidig UNESCO-status må det også satses betydelig mer, ikke minst på utadrettet virksomhet. Her må både kommunen, fylkeskommunen og andre gode krefter trå til med penger og ideer. Et verdensarvsted er også et nasjonalt ansvar, hvor staten må ta sin del. Da er det ikke nok å lansere restriksjoner, slik vi opplever i Nærøyfjorden; riksantikvaren og miljøvernministeren må også ha noe positivt verdiskapende å bidra med. Så pass må vi kunne forlange av en regjering som mer enn gjerne soler seg i UNESCO-glansen.

 • Nye beredskapskrav

  ETTER HENDELSENE 22. juli ber justisminister Grete Faremo om en gjennomgang av samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Det er helt på sin plass. Spørsmål rundt beredskapen og hvorvidt den sviktet 22. juli er blitt mer presserende ettersom tiden har gått. Hva slags beredskap som står klar den dagen det smeller, er ikke et politispørsmål. Det er et politisk spørsmål som justisministeren og forsvarsministeren må legge premissene for.

  Det har vært kjent at flere helikoptre kunne ha bistått politiet den 22. juli. Om det ville ha gitt et annerledes utfall, er usikkert. Det vi må være trygge på er at Norge har en best mulig beredskap for å møte dagens og morgendagens trusler. Trygghet skapes gjennom visshet om at rutinene, materialet og ressursene er der når det trengs. Har man den tryggheten, demmer det også opp for krav om et overvåkingssamfunn som også har den effekten at det gjør oss mer ufrie. Derfor er det viktig at regjeringen tar et tydelig ansvar for beredskapen.

 • Langt frem for Vestlandsbanen

  Intercitytog mellom Bergen og Stavanger er en god tanke, men i første omgang må kyststamvegen sikres.

  Vestlandet trenger visjoner for bedre samferdselsløsninger, og rapporten om intercityforbindelse mellom Bergen og Stavanger i 2030 er et godt innspill til hvordan regionene kan knyttes sammen i fremtiden. Ikke bare for å frakte varer og mennesker, men også for å håndtere befolkningsveksten de neste tiårene. Den kortsiktige realismen kan nok diskuteres, men det er viktig at Vestlandet begynner å tenke høyt og stort om fremtidige løsninger for transport og næringsutvikling.

  Visjonen om å knytte sammen Bergensområdet, Sunnhordland, Haugalandet og Stavangerområdet til en bo- og arbeidsregion ble presentert på Transport- og logistikk dagen i Bergen i går.  Her ble det vist til at store deler av verdiskapningen i landet skjer langs vestkysten, og at bedre kommunikasjoner mellom vestlandsbyene kan gi større kraft og tyngde i utviklingen av industri og forskning. Ikke minst innen havbruk, olje og gass, marinteknologi og fornybar energi, der Vestlandet allerede er verdensledende. Intercitytog kan bli nerven i en slik utvikling. – Det gjelder å være sterk i troen, som regionvegsjef Olav Ellevset understreket.

  Svært mye skal klaffe om banen skal stå ferdig om 19 år

  Det mangler ikke skepsis. Regjeringsutvalget for høyhastighetstog er negativ til Vestlandsbanen. Senterpartiets Steinulf Tungesvik påpeker at banen ikke svarer på utfordringen i statens utredning om lyntog; at tog skal konkurrere på strekninger med særlig stort trafikkpotensial. Andre vil hevde at vestnorsk IC-tog vil forkludre planene om opprusting av Bergensbanen.

  Prosjektet er komplekst og dyrt, og det er grunn til å stille spørsmål om tidsrammen. Alt statlig fokus på intercity-utbygging er for tiden konsentrert om Oslo-regionen. Svært mye skal klaffe om banen skal stå ferdig om 19 år, til den antatte prisen på 65 milliarder kroner. Rapporten inneholder heller ingen forslag til finansieringsløsninger.

  Vestlandsbanen kan likevel åpne øyne i Oslo, slik stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) ønsker seg. Blant annet viser rapporten at befolkningsgrunnlaget i området mellom Bergen og Stavanger vil bli større enn for lyntogstrekningene som nå er under planlegging på Østlandet. Prosjektet må ikke bli stående som vestnorsk særpolitikk, men løftes til et nasjonalt prosjekt, som kan komme hele landet til gode.

  I første omgang bør likevel vestlandspolitikerne sørge for at planene for kyststamvegen mellom Bergen og Stord ferdigstilles, slik at de kan kvalifiseres for Nasjonal Transportplan for 2014 – 2023. Stamveiprosjektets økonomiske helse og tidsmessige realisme tilsier at traseen over Tysnes og Fusa blir valgt. Ny og omfattende dragkamp om de mulige alternativene kan bety at stamveien må stå over enda en planperiode. En ny debatt om intercitytog må heller ikke forsinke stamvegen ytterligere.

 • Mat som metter

  Skolematen er langt viktigere enn sitt politiske rykte.

  Det selvutnevnte skolepartiet SV har måttet tåle mye politisk harselas for forslaget om varm skolemat, som partiet gikk til valg på i 2005. Dels fordi skolematen aldri har materialisert seg, annet enn i form av frukt i ungdomsskolen og deler av barneskolen. Men mest fordi skolepolitikere fra de fleste andre partier ser skolemat som en avsporing fra den egentlige skoledebatten, den som skal handle om kunnskap.

  Det kan være en forhastet slutning. En undersøkelse BT presenterte i går viser at det er en klar sammenheng mellom et sunt kosthold og barns skoleprestasjoner. Studien er i tråd med en rekke andre funn blant voksne og eldre, som viser positiv sammenheng mellom et sunt kosthold og evnen til konsentrasjon og læring. Skolematen handler visst om kunnskap likevel.

  Norske matvaner er i ferd med å bli mer klassedelte

  Studien blir ekstra interessantnår vi vet at norske matvaner er i ferd med å bli mer klassedelte. De mest ressurssterke foreldrene blir mer opptatt av en sunnere livsstil, både for seg selv og for barna, mens de ressurssvake i økende grad velger usunn mat, som er blitt mye mer tilgjengelig. Mange skoleelever hopper over frokosten og spiser mat med høyt fett- og sukkerinnhold i løpet av skoledagen, i den grad de spiser overhodet. For et økende antall barn ville et varmt, sunt skolemåltid være det eneste skikkelige måltidet i løpet av dagen. En skole uten varm mat kan dermed være en skole som forsterker sosiale forskjeller blant elevene.

  Men selvsagt – og som opposisjonen alltid påpeker – varm skolemat koster mye penger. Ulempen ved at det er SV som fronter skolematen er at det samme SV har vondt for å prioritere bort andre og dårligere forslag i skolepolitikken. Leksehjelpen til de minste barna – som for en stor del utføres av ufaglærte – er et eksempel på et fordyrende tiltak med tvilsom kvalitetseffekt. Det virker utenkelig, ut fra dagens ressurssituasjon i kommunene, at varm skolemat skal bli innført uten at andre fordyrende tiltak tas bort.

  Ikke desto mindreer det grunn til å se på spørsmålet med nye øyne. Varm skolemat er en selvfølge i de fleste andre land, og kan bli en nødvendighet dersom skolen beveger seg ytterligere i retning av en heldagsskole.

  Norge har heldigvis utviklet seg langt videre fra den armoden som i mellomkrigstiden resulterte i «Oslofrokosten». Men med økende sosiale forskjeller, og økende forskjeller i inntak av mat, bør vi erkjenne at et sunt måltid for alle skolebarn er et godt, fremtidsrettet forslag.

 • Idrettspartiet

  Arbeiderpartiethar stilt seg som garantist for Idrettsrådets behovsliste, om enn med forbehold om overskridelser for finansieringen av det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen. Dermed har Arbeiderpartiet gitt Idrettsrådet en politisk rolle det ikke bør ha. I konkurransen om å bli det foretrukne «idrettspartiet» viser Høyre, Frp og Venstre en mer prinsippfast evne til å skille mellom de folkevalgtes politiske ansvar og en interessegruppes ønske om å styre politikerne.

  Idretten er den eneste frivillighetsbevegelsen Arbeiderpartiet ikke har våget å kontrollere gjennom fordeling av statlige tilskudd. Tippemidlene gir idretten en økonomisk frihet som ingen annen del av sivilsamfunnet har. Denne posisjonen har også gitt idretten en politisk makt som gjenspeiler seg i Idrettsrådets behovsliste. Idretten er i sin fulle rett til å både kreve og ønske, og kan ha berettiget tro på at kravene og ønskene blir oppfylt. Men den gamle ordningen med en felles styringsgruppe, der kommunen og idretten sammen fordelte de kommunale midlene, var et politisk misfoster. Arbeiderpartiets folkevalgte må selv ta dette ansvaret, sammen med resten av bystyret. Gjerne etter innspill fra idretten.

 • Motmakt og avmakt

  Liv Signe Navarsete vil nok en gang ha mer «motmakt» til Oslo-makten. Første punkt må være å stagge statens styringsiver.

  Det er sagt så mye vakkert om høstens valg de siste ukene, om viktigheten av at flest mulig deltar.
  Det siste er jeg enig i. Men da må det samtidig være lov å minne om at Storting og regjering i årevis har nedlagt en formidabel innsats for å gjøre norske lokalvalg uinteressante og irrelevante. Det gjør de ved fortløpende å produsere løfter, rettigheter og reformer som det er opp til kommunene å innfri, men uten at kommunene gis tilstrekkelige ressurser til å følge opp.
  Tre av fire ordførere og rådmenn mener gapet mellom innbyggernes forventninger og hva kommuneøkonomien gir rom for har økt de siste årene, ifølge en undersøkelse fra KS. Like mange mener at gapet skyldes løfter fra sentrale politikere. Er det dette lokaldemokratiet alle plutselig er blitt så rørende opptatt av å slå ring om?

  Spørsmålet bør reises nå som kommunalminister Liv Signe Navarsete vil ha ny debatt om «motmakt» i Norge (se fakta).
  Motivet og viljen hennes er det ingen grunn til å tvile på: Navarsete ønsker virkelig maktspredning i Norge. Men har hun makt til å ta de grepene som skal til? Og ønsker hun å gjøre det som nytter?
  Jeg tillater meg å tvile. Dels på grunn av det åpenbare – at mens Navarsete og Sp har sittet i regjering, har konsentrasjonen av økonomisk, politisk, kulturell og demografisk makt i Oslo-regionen bare tiltatt.
  Men også fordi Sp i dagens rød-grønne utgave lener seg så tungt mot staten i sin kamp for distriktene at partiet blir handlingslammet når det er staten som er problemet. Hvilket det ofte er, også i distriktspolitikken.

  En rimelig tolkning av det såkalte «Vestlandsopprøret» er at det er en konflikt mellom et sentrum som vil styre og en periferi som ikke vil bli styrt – eller som i det minste vil ha større medvirkning i all sentralstyringen. Sakene og interessene varierer – fra høyspentmaster til lokalsykehus, skoleinnhold, veier, naust og hytter – men fellesnevneren er en utbredt misnøye med sentrale styresmakter som ikke ser og ikke forstår lokale interesser
  .Vi kan hisse oss opp over Fylkesmannen – og vi gjør det! – men det egentlige problemet er de nasjonale lovene embetet hans har som oppgave å følge opp, og som i mange tilfeller er altfor rigide for det langstrakte landet vårt.

  Mer penger til tradisjonell distriktspolitikk er helt på siden av dette problemet, men i kjent norsk stil er det alltid overføringer vi ender opp med å diskutere.
  Om dem er det å si at den norske distriktspolitikken kostet 34 milliarder kroner i fjor, nesten halvannen gang så mye som pengene vi bruker på universiteter og høyskoler. Og at disse milliardene i stor grad går til å bremse eller utsette en tilbakegang som likevel inntreffer i mange utkantkommuner, heller enn å styrke utvalgte regionssentre som lokomotiver for omlandet.
  Det finnes bygder i Norge som burde få dø i fred. Men nei – Senterpartiet vil holde liv i absolutt hele Norge, og synes det er helt fint med en halv milliard kroner i investeringer på 911 innbyggere i Torsken, som er kåret til landets minst vekstdyktige kommune (for å ta et ferskt eksempel). Smører du leverposteien tynt nok ut, ender alt opp med å smake kneipp.

  En annen vrangforestilling Senterpartiet burde frigjøre seg fra, er ideen om et helt likt offentlig tjenestetilbud over hele landet. Det er for det første en utenkelighet – tjenestetilbudet er ikke likt og blir ikke likt, så lenge vi har 430 vidt forskjellige kommuner, med vidt forskjellige forutsetninger og vidt forskjellig økonomi.
  Verre er det at selve ideen om et helt ensartet tjenestetilbud bare kan ende i evig misnøye på alle fronter, og stadige rop om mer penger fra staten. På kommunenes skrøpelige rygger hviler det allerede en tung bør med statlige likhetskrav og nasjonale standarder, som ivaretas gjennom rettighetslover, nasjonale handlingsplaner, øremerkede tilskudd og statlig detaljstyring. Slik opprettholder vi illusjonen om å gjøre noe viktig for skolene, eldreomsorgen og barnehagene, mens vi i virkeligheten tapper alle som jobber der for surstoff og drukner dem i byråkrati.

  Disse problemene lar seg ikke avskaffe ved statlig dekret eller ved flere statlige overføringer. Vi burde heller gi kommuner, bedrifter og enkeltmennesker frihet til å slippe løs mer av den kreativiteten og skaperkraften som finnes i stort mon rundt omkring i landet – og som Navarsete selv er den første til å fremheve.
  Et eksempel: Kanskje burde kommunene få beholde mer av skattene de krever inn selv, istedenfor å sende dem over fjellet og få litt tilbake som statlige «overføringer». Kanskje ville det – som Austevoll-ordfører Helge Andre Njåstad foreslår for Navarsete – styrket skattemoralen ute i kommunene dersom de som skaper verdiene fikk se at de gikk direkte til gode velferdstjenester i nærmiljøet. Kunne dét være en strategi for motmakt?

  Senere i høst kommer den nye stortingsmeldingen om forholdet mellom kommunene og staten i Norge.
  Den kan og bør bli mye mer tydelig på hva som konkret skal til av juridiske og politiske grep for å gi mer makt tilbake til lokalsamfunnene, og rette opp det skrikende misforholdet som preger maktfordelingen i Norge i dag.
  Hvis ikke, er jeg redd Navarsete leverer en ny ladning med kløvergrønne fyndord, og fint lite mer. Alt mens sentraliseringen av Norge tiltar, med et stadig mer ubekvemt Sp i førersetet.

 • Et kulturpolitisk gjesp?

  Har du fått med deg noe kulturpolitisk interessant så langt i valgkampen? Ikke du heller, nei?

  Annethvert år farter politikerne høyt og lavt med sine budskap om alle de viktige temaene. Men når skole og barnehage, veier og eldreomsorg er blitt behandlet opp og ned ad stolpe, anser visst våre folkevalgte seg ferdig med valgkampen.

  Resten er mindre viktig. Riktig nok kan politikerne, ikke minst her i Bergen, vise til at de bruker ganske mye penger på kultur. Og det er jo helt riktig. Men skulle ikke nettopp en slik pengebruk tilsi at også denne delen av politikken ble viet noe oppmerksomhet i disse hektiske førvalgsukene?

  Jeg vet bare om to politiske møter hvor kulturpolitiske emner står på dagsordenen. Kanskje skyldes det at jeg selv er involvert i dem, som henholdsvis debattleder og kommentator, men kanskje skyldes det også at det ikke er/blir flere ”kulturmøter” før 12. september. Typisk for begge er ellers at det ikke er de politiske partiene selv som har tatt initiativ til dem, men henholdsvis Norsk bibliotekforening avdeling Hordaland og Studentersamfunnet i Bergen.

  Førstkommende tirsdag kveld, i Bergen offentlige Bibliotek, skal representanter for åtte partier utspørres om hva de akter å gjøre for bibliotekene i kommende fireårsperiode. Og 7. september vil spørsmålet om hva Frp vil/skal med kulturen forsøksvis bli besvart.

  Men i en by med ambisjoner om å bli den mest spennende og nyskapende kulturbyen i Norden, for ikke å si ”kulturby i verdensklasse”, som Monica Mæland skrev i gårsdagens BT, burde jo dette målet, veien mot det og midlene som kreves, være opplagte valgkamptema.

  Kanskje er forklaringen at det fins ytterst få genuine kulturpolitikere i Bergen; da er det jo ikke så naturlig å ta intitiativ til kulturpolitiske debatter. Verken i eller utenfor valgkampen.

  Så kan vi heller fundere på hvordan det har vært mulig å løfte Bergen som kulturby til dagens nivå i fravær av den brede, kulturpolitiske interessen. Eller er nettopp denne mangelen  forklaringen?

   

 • Slipp lærerne til

  ER OSLO-SKOLEN full av juks og barn som gruer seg? I går slapp Magnus Engen Marsdal i tankesmien Manifest en bok som hevder nettopp dette. Utspillet havnet i Politisk kvarter – og kan komme til å prege debattene om skolepolitikken utover i valgkampen. Utviklingen i Oslo-skolen er sett på med interesse fra hele landet, ikke minst fra Bergen. Derfor er det viktig at debatten som følger boken får frem de stemmene som vet aller best hvilke hverdag de har, nemlig rektorene og lærerne ved de ulike skolene. På gårsdagens Politisk valgkvarter på P2 avviste skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), konsekvent at Marsdals bok hadde interessante poenger. En slik bastant holdning er betenkelig. Ødegaard burde ha stilt seg åpen for mulige svakheter i modellen Oslo-skolen drives etter.

  I boken refererer Marsdal blant annet til det som er kalt «taushetskulturen» i Skole-Norge, med skoleledere som er redde for å si fra. Dette er en problemstilling vi også kjenner fra Bergen. Taushet driver ikke skolen fremover. Det er viktig at de ansattes erfaringer kommer frem – da vil man også ha mye bedre grunnlag å ta politiske beslutninger på.

 • Leige av sjøareal

  Oppdrettsnæringa bør førebu seg på å betala leige til kommunane for sjøanlegga.

  EIT AV LANDETS største selskap for oppdrett og foredling av laks og aure vil betala vertskommunane for å leggja til rette for oppdrett. Sjøtrolls konsernsjef, Hans Runshaug, seier til Bergens Tidende at ein ikkje kan venta at kommunane vil akseptera å få lite eller ingenting att for dei sjøareala som oppdrettsnæringa disponerer. Konsernsjefen har rett i den vurderinga. Leigekrava kjem truleg til å bli meir og meir høglydde inntil næringa betaler for seg på eitt eller anna vis.

  STADIG FLEIRE kommunar nektar å avstå areal til oppdrett. Dersom oppdrettsanlegga ikkje medfører nye arbeidsplassar, risikerer vertskommunane å berre sitjande att med ulempene. Anlegga hindrar eller begrensar andre aktivitetar, og medfører forureining. Det er forståeleg at lokalsamfunna krev noko att for å akseptera slike inngrep i deira verdiar.Oppdrett er Noregs nest største eksportindustri, bygd opp gjennom langvarig, privat satsing, med offentleg bistand. Statleg regulering i forma av konsesjonar har vist seg å vera påkravd, ikkje berre av miljøomsyn, også for å avverga nærsynte eigeninteresser i næringa, med fare for den typen kollaps som har skjedd i Chile. Den førre fiskeriministeren, Helga Pedersen (Ap) ville innføra ein form for arealleige, slik skotske oppdrettarar må betala. Det fekk ho ikkje gjennomslag for i Regjeringa.

  SLIK AREALLEIGE kan sjåast på som ein form for grunnrente, ei samfunnsavgift for fleire næringar som haustar av fellesgode, slik til dømes vasskraftnæringa gjer – og betaler kommunane for. Arealleige vil ikkje fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (AP) uttala seg om.Ho seier ho forstår kravet om meir avkastning for lokalsamfunna, men etterlyser andre gode idear for å blidgjera kommunane. Kommunane må gjerne delta i ein slik kamp. Dei kommunane som legg best til rette for næringsutvikling, må oppleva at dei har noko att for strevet. Men fiskeriministeren gjer det for lett for seg når ho gjer arealleige til eit ikkje-spørsmål. Konsesjonstildelinga har som føremål å skaffa dei lokalitetane der oppdrett gjer minst mogleg skade, uavhengig av talet på arbeidsplassar i kjølvatnet av anlegga. Ulempene vert ikkje mindre på dei stadene der det ikkje er økonomisk grunnlag for nye arbeidsplassar.

  AREALAVGIFT etter skotsk målestokk ville gje inntekter av stor betydning for mange kystkommunar. Norske kommunar må gjerne få fridom til å variera avgiftsnivået, slik dei kan med eigedomsskatten. Oppdrettsnæringa må betala for seg, om oppdrett skal sleppa å bli erklært uønskte i stadig fleire kommunar.

 • Norge sett fra toppen

  DEN LANGE OPPKJØRINGEN på TV var som ved en større landskamp, med ekspertuttalelser, intervjuer og korte glimt fra selve kamparenaen, vandrehallen i Stortinget.Men ble den første partilederdebatten i går kveld en debatt vi har sett frem til med uvanlig mye spenning virkelig så spesiell?

  INNLEDNINGEN var utvilsomt det: Den korte runden med synspunkter på terroranslagene og virkningen de vil ha for valgkampen. Statsminister Jens Stoltenberg startet med å ønske seg en åpen og frisk debatt, og ble bønnhørt ganske umiddelbart.
  For mens vi satt og ventet på den varslede debatten om eldreomsorgen, gikk partilederne like godt rett løs på temaet innvandring og integrering. Den bolken viste med all mulig tydelighet at det fortsatt går et skille mellom Frp på den ene siden og alle de andre partiene på den andre siden, både før og etter 22. Juli. Og at Siv Jensen er mer opptatt av å holde på de mange innvandringskritiske velgerne sine enn av faren for å bli latterliggjort av den norske intelligentsiaen.
  «Ingenting har endret seg i Frps program», sa Jensen. Ikke så veldig mye i tonen heller, må det være lov å legge til.

  DERETTER BLE DET debatt om eldre, om eiendomsskatt og om skolen. Tidvis interessant, ofte lett springende, og selvsagt med programledere som ropte en «av gangen, en av gangen». Mye som før, altså. Ikke minst når det gjelder følelsen av at rikspolitikernes synspunkter ikke alltid treffer i debattene lokalt.
  Kristin Halvorsen roste en Høyre-ordfører i Lillesand som har skrudd opp eiendomsskatten, mens opposisjonen smilte skjevt over at SV i Oslo går til valg på at eiendomsskatt ikke skal innføres. Ja visst for vi har fortsatt rester av lokalt selvstyre i Norge, og politikerne lokalt må vel få gjøre som de vil?

  SLETT IKKE bare som de vil. KrF og Venstre gikk hardt ut mot regjeringens oppfølging av verdighetsgarantien, et punkt hvor selv Jens Stoltenberg kom på defensiven. Men problemet med selve ideen om en verdighetsgaranti en sentralt bestemt lovgaranti som kommunene ikke er i stand til å følge opp ble dessverre forbigått i stillhet.
  Siv Jensen minnet om at ni norske helseministere på rad har lovet enerom for eldre, og det er jo en grei påminnelse. Men hvem skal gi beskjed om at det er selve de sentralt gitte løftene som kan være problemet?

  IKKE SIV JENSEN, for hun vil frata kommunene retten til å ha eiendomsskatt og løse problemene i eldreomsorgen med flere sentralt gitte garantier der har vi Frps syn på det lokale selvstyret.
  Og ikke Jens Stoltenberg, som snakker om alle rettighetene som «er nedfelt» og om at kommunene «bare har å følge opp». Spenningen mellom de lutfattige, avmektige kommunene og den rike, overmektige staten ble enda en gang tydelig.

  PARTILEDERDEBATTER er morsomme, og gårsdagens ble ikke noeunntak. Den ble heller ikke spesielt uvanlig med tanke på terroraksjonene som ligger bak oss.
  Men de neste tre ukene er det faktisk viktigere å lytte til hva folk som Monica Mæland og Harald Schjelderup har å si enn «denne gjengen her», som Knut Arild Hareide kalte partilederne. Debattens førstereisgutt og klare vinner.