Begrenset konkurranse

Barnevernsbarn skal beskyttes mot anbud. En del andre omsorgstilbud 
trenger også beskyttelse.

Konkurransedirektør, tidligere Høyre-byråd, Christine B. Meyer, velsigner begrenset konkurranse for anbud tilknyttet barnevernet. «Andre hensyn enn bare de økonomiske må legges til grunn. Det er også strengt nødvendig», skrev konkurransedirektøren i et innlegg i Dagens Næringsliv 18. august. Men også for en del andre offentlige tjenestetilbud burde det tas andre hensyn enn de strengt økonomiske. Det gjelder ikke minst for driftsavtaler med ideelle organisasjoner, som ofte taper i konkurransen med kommersielle aktører.

Christine B. Meyer roser Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, for å ha tatt en modig avgjørelse da det ble bestemt at enkeltkjøp av institusjonsplasser fra private barnevernsaktører ikke skal omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser. Utgangspunktet for avgjørelsen var en klage fra NHO der samtlige direkte anskaffelser fra det statlige barnevernet ble påklaget. KOFA er riktignok en del av Konkurransetilsynet, men konkurransedirektørens egne holdninger er like klare som KOFAs.

Det er da heller ikke vanskelig å begripe at et rigid regelverk ikke er til barnas beste, verken ved akutt offentlig ansvarsoverdragelse eller ved langvarig behov for stabile forhold for de enkelte barnevernsbarna. Det har mange politikere selv erfart. Det skapte blant annet tverrpolitisk oppstandelse da velrenommerte Styvi Gard, som tok mot utsatte ungdommer, ikke nådde opp i en anbudskonkurranse. Nemnda skiller imidlertid fortsatt mellom enkeltkjøp og kjøp av flere institusjonsplasser. Såkalte rammeavtaler skal fortsatt konkurranseutsettes.

Nemndas avgjørelse har barneminister Audun Lysbakken (SV) sagt at han vil bruke til fulle. Han bør også vurdere om hjemmelen kan brukes overfor enkelte voksne og eldre som har særlige behov for langvarige og stabile omsorgstilbud, som en del psykiatriske pasienter.

Ideelle organisasjoner med spesielle kompetanser kunne også trengt en form for beskyttelse gjennom langvarige avtaler, for å overleve konkurranseutsettelse.

Konkurransedirektøren påpeker at selv om regelverket for offentlige anskaffelser er rettet mot å skaffe de økonomisk mest fordelaktige tilbudene, er det stort rom innenfor regelverket å legge til grunn andre hensyn enn de strengt økonomiske. Det handlingsrommet må utnyttes så langt det er mulig, ikke bare når det gjelder barnevern. Den politiske uenigheten om privatisering av offentlige omsorgstjenester er gjerne større i teori enn i praksis: i den evige Høyrebastionen Bærum er bare ett av 17 sykehjem privat drevet.