Bybudsjett med voksesmerter

Trass i en viss satsing på helse- og sosialsektoren, og en gledelig heving av satsene for sosialhjelp til statlig nivå, er det noe usosialt ved budsjettforslaget som byrådet i Bergen har lagt frem. På den ene siden velger man å videreføre halvert eiendomsskatt for de bemidlede, med det inntektstapet dette gir en hardt presset kommune – og med et urettferdig takstgrunnlag, som Fylkesmannen har kjent ulovlig. På den annen side tapper man Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) for store summer, som kunne gått til å bedre boligsituasjonen for dem som trenger det mest.

Dette kommunale foretaket har bl.a. til formål å etablere utleieboliger og andre botilbud og iverksette bolig- og miljøforbedrende tiltak. Likevel budsjetteres det med at BBB i økonomiplanperioden 2011 – 2015 skal bidra med drøyt 90 millioner kroner til bykassen, i tillegg til de 49 millionene som ble tatt ut i fjor. BBB bør ikke gjøres til en kommunal melkeku når boligsosiale oppgaver står i kø.

At byrådet ikke allerede neste år klarer å nå sitt mål om å fjerne eiendomsskatten helt, lå i kortene all den tid Kommunaldepartementet avviste forsøkene på å trekke utbyttet fra BKK inn i driftsbudsjettet. For i det hele tatt å få godkjent budsjettet for inneværende år, og få til et akseptabelt budsjett for neste år, har byrådet måttet tappe kommunale bufferfond ganske kraftig. Nå står bare 90 millioner kroner igjen, noe som gjør kommunen «klart sårbar», for å bruke finansbyråd Liv Røsslands egne ord. Her driver byrådet et farlig spill.

Byrådet fortjener ros for god økonomistyring og effektivisering av tjenestetilbudet innen de fleste sektorer. Det har bl.a. resultert i budsjett i balanse og økt handlefrihet. Større skatteinngang bidrar i samme retning, selv om fjorårets endringer i inntektssystemet gjør at staten graver til seg mer. At kommunale avgifter og egenbetaling øker med 3–4 prosent, er ikke mer enn vi må godta.

Et tydelig utviklingstrekk for Bergen er større befolkningsvekst enn antatt, med særlige utfordringer i begge ender av aldersskalaen. På investeringssiden legges det opp til å etablere 2000 nye barnehageplasser de neste fire årene. Tre grunnskoler skal rustes opp, men behovet er atskillig større. Et nytt sykehjem og kompetansesenter for demente med 129 plasser åpnes i 2012, og ytterligere 90 sykehjemsplasser skal stå ferdig i 2015. Det er skritt i riktig retning, sammen med andre tiltak i eldreomsorgen, men ikke nok til å holde tritt med en galopperende utvikling. Og satsingen på sentrale oppgaver som bedring av forholdene for psykisk utviklingshemmede eller kampen mot rusavhengighet og lokal luftforurensning, er så lite offensiv at den ikke gir grunnlag for særlige forhåpninger.