Nynorsk er identitet

Foto: Tine

Amalie Fiksdal hadde eit innlegg i BTbatt 9. mars under tittelen «Nynorsk er ikkje kultur». Først vil eg berre stadfeste at nynorsk er kultur.

Kultur seier noko om kven ein er eller kvar ein kjem frå. Etter mi meining passar nynorsk inn under desse kriteria. Nynorsk seier noko om identiteten til ein del av Noregs befolkning. Det er ikkje mange land som har fleire skriftspråk.

Les også: Vil ha nynorsk

Kristin Halvorsen sitt framlegg går ut på å fjerne sidemålskarakteren og eksamen i sidemål. Norskfaget er eit omfattande fag slik det er i dag. Til og med på ungdomsskulen slit ein med å dekkje alle tema i læreplanen. Eg er einig med Halvorsen i at me bør kutte karakteren i sidemål, hovudsakleg på grunn av arbeidsmengda. Likevel meiner eg sidemålsopplæringa bør styrkjast.

Dersom ein lærar som underviser i nynorsk ikkje skjønar kvifor elevane skal lære nynorsk, skapar det haldningar som seier at «dette faget ikkje er viktig»

Skrekkhistorier eg er blitt fortalt av venner frå Austlandet er mellom anna at lærarar aktivt motarbeider nynorsk. Skapar dette eit godt læringsmiljø? Dersom ein lærar skal undervise i nynorsk, og det første vedkommande lirer av seg er at han eller ho ikkje skjønar kvifor elevane skal lære nynorsk, skapar det haldningar som seier at «dette faget ikkje er viktig». For mange vil det resultere i ein skuletime på Facebook.

Les meir frå BTbatt på Facebook og Twitter

Dette trur eg er ein stor del av problemet. Haldningane til lærarane vert førte over til elevane.

Eigne skriveferdigheiter er kanskje ikkje det viktigaste, men ei viss forståing av rettskriving og grammatikk vil hindre misforståingar

Det vert som om mattelæraren kjem inn og seier at han ikkje skjønar kvifor vi skal lære andregradslikningar. Norske elevar blir ikkje flinkare av å kutte vekk noko som kan vere krevjande.

Les også: Språkharmoni

Som eg har skrive i tidlegare innlegg er det viktig å hugse på oss som har nynorsk som hovudmål. Bokmål er utan tvil viktig i det norske samfunnet, men kva skjer med oss seinare i jobbsamanheng om vi ikkje lærer grunnleggjande rettskriving og grammatikk? Kvifor skal vi vere dei som vert tvinga til å skrive bokmål fordi dei andre ikkje skjønar nynorsk? Eigne skriveferdigheiter er kanskje ikkje det viktigaste, men ei viss forståing av rettskriving og grammatikk vil hindre misforståingar.

Kommentarer