Flesland tar av

Utbyggingen av Flesland lufthavn er totalt uansvarlig. Det finnes gode alternativer!

Bergen kommunes bystyre vedtok i høst en reguleringsplan som legger til rette for utbygging av Bergen lufthavn, Flesland. Transportetatene sitt forslag til Nasjonal Transportplan (som legges frem neste år) inneholder planer om å bygge en ny terminal som skal stå klar i 2016. Denne terminalen skal kunne øke kapasiteten med 1,2 millioner passasjerer hvert år. Dette er en del av Avinor sine planer for å doble passasjertallene innen 2040. En slik utviding av kapasitet vil føre til økning i klimagassutslipp etter 2015, noe som strider imot FNs klimapanels råd for å hindre global temperaturstigning på med enn to grader. Verdens klimagassutslipp må kuttes mellom 50–80 prosent innen 2040 hvis man skal klare togradersmålet og unngå katastrofale klimaendringer globalt.

Stortingets klimaforlik slo fast at all trafikkvekst i byene skal skje gjennom satsing på kollektivløsninger, sykkel og gange for å hindre vekst i utslippene. En utviding av Flesland vil føre til økte utslipp, som vil nullstille alle klimatiltak kommunen har satt i gang eller planlagt. Ved en utbygging vil økningen i utslipp tilsvare utslippene fra omkring 270 000 biler. Dette vedtaket strider altså mot kommunens egne mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030. Det er derfor uansvarlig å utvide kapasiteten på Flesland, og dermed legge til rette for utslipp som gjør viktige mål uoppnåelige.

Hvis man skal stanse planene om økt satsing på fly, må det legges til rette for andre alternativer. En nasjonal satsing på høyhastighetstog er den eneste løsningen dersom man skal ha et attraktivt og miljøvennlig tilbud til reisende. Utbygging er et viktig skritt i retning målet om Norge som et lavutslippssamfunn. Mange flyreiser i dag skjer på strekninger som lett kunne vært tilbakelagt med tog. Et tilbud med høyhastighetstog kan i så fall erstatte fly som transportmåte mellom de store byene. Dette ville også øke muligheten til miljøvennlig godstransport. Derfor må det i stedet for å satse videre på fly, satses stort på høyhastighetstog og dobbeltspor, som vil korte ned reisetiden på viktige strekninger og gjøre det mer tiltrekkende for reisende å velge tog fremfor fly.

Kommentarer