Kontroll med kontrollørene

Med en stemmes overvekt sikret byrådspartiene seg muligheten til å skifte ut revisorene som skal se dem etter i sømmene.

HEVE SEG OVER: I et demokrati er det visse områder som bør være hevet over den partipolitiske strid. Bildet er fra toppen av rådhuset i Bergen. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

 

Et flertall i Bergen bystyre bestående av Høyre, Frp og KrF vedtok med 33 mot 32 stemmer å konkurranseutsette kommunerevisjonen. Begrunnelsen var at man ønsket å sikre at revisjonen er helt og holdent uavhengig av dem som blir revidert. Kontrollutvalget engasjerte advokatfirmaet Hjort til å utrede organiseringen av Kommunerevisjonen.
Kommunerevisjonens uavhengighet er grundig vurdert i Hjorts utredning, her er et utdrag (hele rapporten i sakspapirene Kontrollutvalgets møte 6.10):

Problematisk uansett
«Studier utført av Norsk Institutt for by- og regionforskning problematiserer at både revisjon i egen regi og privat revisjon kan utgjøre trusler mot uavhengigheten. Det anføres at den private revisors kommersielle interesse i å bevare klientforholdet kan være en utfordring for uavhengigheten. I tillegg anføres at den organisatoriske avstand kan øke revisorens informasjonsavhengighet.»
«For den kommunalt ansatte revisor vil ansettelsesforholdet og felles «eierforhold» kunne svekke uavhengigheten, men informasjonsavhengigheten, avhengig av den organisatoriske nærhet, vil være mindre. Kommunerevisjonen i Bergen er underlagt kontrollkomiteen, som rapporterer direkte til kommunestyret, det vil si en annen enhet enn administrasjonen som er gjenstand for kommunerevisjonens kontroll.»

Kommunen som kunde?
Spørsmålet blir altså: Hvem er mest uavhengig, kommunalt ansatte som er skilt ut som en egen avdeling, adskilt fra byrådet og kommunens administrasjon. Som har Kontrollutvalget som sin overordnede, med kommunelovens garanti om uavhengighet, og i tillegg har den sikkerhet som arbeidsmiljøloven og et kommunalt ansettelsesforhold gir. Eller – et privat revisjonsfirma med kommersielle interesser i å bevare kommunen som kunde.
Dersom vi overfører dette til statlig nivå, blir spørsmålet: Hvem er mest uavhengig – Riksrevisjonen – eller et privat firma som er avhengig av nye oppdrag for å kunne fortsette sin virksomhet. Det er en altfor enkel analyse å anta at en formell arbeidsgiver, som i praksis ikke har innflytelse på den ansattes karriere og arbeidsforhold, fører til større uavhengighet – enn å være i et direkte kundeforhold til oppdragsgiver. Legger man en så enkel formalistisk analyse til grunn, burde både Riksrevisjonen, domstolene og politiet m.fl. konkurranseutsettes.

Skandalene ble oppdaget
I bystyret presenterte byrådspartiene ingen argumenter for hvorfor privat revisjon ville være mer uavhengig enn kommunal, i stedet kom man med en rekke feilaktige påstander. Frps gruppeleder Tor Woldseth presterte å si at «Kommunerevisjonen reviderer sin egen lønn og regnskap». Dette er sludder, både kommunerevisor og Kontrollutvalget blir revidert av eksterne revisorer.
Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen påsto at kommunerevisjonen ikke hadde oppdaget skandalene i Bergen og omland havnevesen, og heller ikke i Kirkelig fellesråd. Begge deler er feil. De som skulle informeres ble informert, f.eks. ble ordfører og styreleder i BOH, Gunnar Bakke, informert om konstituert havnedirektør Lingas «fakturerings/skattepraksis» for snart to år siden.

Beskylder de ansatte
Stolt-Nielsen hevdet også at ansatte i kommunerevisjonen har hatt regnskapssjef Svein Kvammen som sin overordnede, og at de dermed ikke er uavhengige. Feil igjen, kommunerevisor er oppdragsansvarlig for alle revisjonsoppdrag, det er flere oppdragsledere for disse revisjonsoppdragene. Ingen av disse har vært underordnet Kvammen. Det ble også hevdet at kommunerevisjonen ikke blir kvalitetssikret fra eksternt hold. Også dette er feil.
Det er beklagelig at politikere retter slike feilaktige beskyldninger mot de ansatte. Dessverre er denne form for «personalpolitikk» ikke uvanlig fra byrådspartiene. Etter arbeidsmiljøkonflikten i kommunerevisjonen et par år tilbake, ble de ansatte i et møte med ordføreren lovet at man ville satse på fortsatt kommunal revisjon dersom forholdene bedret seg.

Arbeidsmiljøet er godt
Bystyret ansatte også ny kommunerevisor, som i samtaler med ordføreren ble forsikret om at det ikke var planer om å legge ned kommunerevisjonen. Man fikk altså klare signal om at den kommunale revisjonen skulle videreføres.
Situasjonen i kommunerevisjonen er endret: arbeidsmiljøundersøkelser viser at man har et meget godt arbeidsmiljø, særdeles lavt sykefravær, produktiviteten har økt og søkningen til ledige stillinger har vært god. Til tross for dette velger altså bystyret med 33 mot 32 stemmer å legge ned kommunerevisjonen. Dette er altså byrådspartienes personalpolitikk.

Kontroll må særbehandles
Det er bare er noen få prosent av kommunene i Norge som ikke revideres av egen revisjon eller interkommunale revisjonsselskaper. Store høyrestyrte kommuner som Oslo og Bærum har egen kommunal revisjon. Illustrerende for situasjonen er at byråder både i Oslo og Bergen, når de har behov for det i sin argumentasjon, understreker at deres kommunerevisjoner er uavhengige.
I et demokrati er det visse områder som bør være hevet over den partipolitiske strid. Det er viktig at det er enighet om prosedyrene – at disse er demokratiske og åpne, og at man har tillit til at kontrollen som utøves ikke kan styres av flertallet. Derfor er kommunerevisjon og Kontrollutvalg gitt særbehandling i lovverket. Man forsøker å hindre at et politisk flertall benytter sin makt til å skjule kritikkverdige forhold.

Burde fått enstemmighet
Kontrollutvalget forsøkte derfor å komme fram til et omforent forslag som hele bystyret kunne stille seg bak. Etter en prøveavstemning hvor ikke noe forslag fikk flertall, samlet Kontrollutvalget seg enstemmig om å anbefale at Kommunerevisjonen ble organisert i et Interkommunalt selskap.

 høyrestyrte Oslo og Bærum har egen kommunal revisjon

Dessverre innså ikke byrådspartiene viktigheten av å få et enstemmig vedtak i en sak av denne karakter. Isteden fikk man følgende flåsete replikk fra Frps gruppeleder, Tor Woldseth: «Dersom man ønsker et enstemmig vedtak, kan man jo bare stemme på vårt forslag». En så arrogant uttalelse i en sak som dreier seg om å etablere tverrpolitisk tillit til dem som skal kontrollere kommunens administrasjon og byrådet, er intet godt varsel for samarbeidsklimaet i bystyret.

Vil kunne skifte ut
Hvorfor vil byrådspartiene legge ned den kommunale revisjonen? Frps gruppeleder Tor Woldseth ble spurt i et intervju: «Men en ekstern revisor er avhengig av oppdrag og er betalt av noen?» «Ja, det er betalt av bystyrets 67 representanter, er vi misfornøyde med jobben de gjør, kan vi erstatte revisorene, dersom de er private».
Woldseth overdriver, det er tilstrekkelig at et flertall i bystyret er misfornøyd; for eksempel at byrådspartiene er det. Woldseth avslører her sin målsetting med konkurranseutsettingen. Han og flertallet i bystyret, altså byrådspartiene, kan nå bestemme hvilke revisorer som skal kontrollere byrådet, og er byrådspartiene «misfornøyde med jobben de gjør, kan vi erstatte revisorene, dersom de er private.» Så kan jo enhver tenke seg når byrådspartiene vil være misfornøyde – eller tilfredse – med jobben revisorene gjør.
Noen som fortsatt tror at det er revisjonens uavhengighet byrådspartiene er opptatt av?

fakta
kommunerevisjonen
Bergen kommune har 16 ansatte i kommunerevisjonen
Kontrollutvalgets innstilling til bystyremøtet 17. oktober var interkommunal revisjon.
På bystyremøtet vedtok Høyre, Frp og KrF med 33 mot 32 stemmer å konkurranseutsette revisjonen.

Tags: ,

Kommentarer