Drama mot mobbing

Vi mener det er mulig å rette et større og mer spennende fokus på mobbing ved å inkludere drama mer bevisst i skolen.

MOBBET: Elevundersøkelsen 2011 viser at 30.000 av elevene fra 5. trinn til og med videregående trinn som svarte på undersøkelsen, sier at de blir mobbet. ARKIVFOTO: MONKEY BUSINESS IMAGES

 

I BT 9.desember 2011 leser vi at elevenes motivasjon i skolen synker gradvis fra 5. til 10. trinn. Mens lederen for Utdanningsforbundet i Hordaland, Trond Hofvind sier tiden er inne for å gjøre undervisningen mer praktisk og konkret, mener prosjektleder for Elevundersøkelsen 2011 Cristian Wendelborg at norske skoler bør bli flinkere til å sette elevene i sentrum.
Vi tror at praktisk undervisning med elevene i sentrum både vil skape mer motiverte elever og redusere mobbing.
60. 000 elever i Norge mobbes regelmessig, ifølge Erling Roland ved Universitetet i Stavanger.

Elevundersøkelsen 2011 viser at 30. 000 av elevene fra 5. trinn til og med videregående trinn som svarte på undersøkelsen, sier at de mobbes. Over 15. 000 opplever at læreren mobber dem to til tre ganger i måneden eller mer.
Mobbingen har ifølge førsteamanuensis Kristel Bye Johansen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag steget i takt med den teknologiske utviklingen. Hun mener vi må se på mobbing som noe mer enn et sosialt problem. Mobbing gir både psykiske- og fysiske helseplager for mobbeofrene og hele familien blir berørt, skolen må derfor bli mer bevisst sitt ansvar og foreldrene sine rettigheter. Hun understreker viktigheten av at Opplæringslov § 9a-3 om skolens psykososiale miljø blir gjort kjent, forstått og aller viktigst – brukt! Utredningen «Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle» av Trond Welstad og Simen Warp ved det juridiske fakultet, UiO, viser at dette er en stor utfordring, fordi mobbelovverket ikke fungerer i praksis i skolen.

En grunnleggende forutsetning for elevenes læring mener vi er elevenes aktive medvirkning i læreprosessen. Hvordan kan skolen tilnærme seg både den skjulte og den synlige mobbingen på en slik måte at både elevene og lærerne ser konsekvensene av sine handlinger og tar ansvar? Våre erfaringer med å ta i bruk drama og teater mot mobbing er udelt positive. Elevene får utforsket temaet fra ulike sider ved å innta ulike roller. Når elevene er i rolle opplever vi stadig at elevene våger å handle mer aktivt enn når de er seg selv. Fiksjonen beskytter samtidig som den åpner for nye handlingsmønstre. Her kommer noen eksempler.

I en 4. klasse har læreren laget et dramaforløp hun kaller: Tores gode dag – om å føle seg annerledes. «Tore» er en gutt på samme alder som elevene, men som ikke liker å spille fotball og derfor blir holdt utenfor. Elevene går først i rolle som Tore i friminuttet, for så å lage stillbilder fra skolegården. De lager sterke bilder som viser at Tore blir mobbet av sine medelever. Da elevene senere møter sin klasselærer i rolle som Tores lærer, konfronterer de henne med spørsmål om Tores situasjon. De er tydeligvis engasjert og viser gjennom bevegelse, blikk og ord at de er irritert på læreren som ikke ser Tores problem. Elevene får så etter tur gå inn i rolle som Tores lærer, for å svare på spørsmål fra klassen.

Elevene er med på å finne alternative handlingsmuligheter

Elevene er opptatt av å irettesette Tores lærer og legger en del av ansvaret for at noe må gjøres over på henne. Elevene diskuterer til slutt, som seg selv, hva de ville gjort dersom Tore gikk i deres klasse. De har mange gode forslag som det reflekteres over. Dette eksemplet viser hvordan denne klasselæreren åpner for at elevene blir bevisstgjort mobbeofferets problemer ved å sette fokus både på lærerens og elevenes ansvar for å bedre situasjonen.

På en annen skole blir 9. klassinger våren 2009 satt i rolle som lærere, innkalt til et møte med en opprørt lærer-i-rolle som skolens rektor. Hun er skuffet over at det på deres skole og i deres skolegård har vært rutinesvikt, da en skoleelev er blitt banket opp uten at personalet oppdaget det. Sykebilen måtte tilkalles, og pressen kommer straks for å skrive om saken. Elevene må i rolle som lærere tenke ut hvilke strategier de trenger for å håndtere denne saken. De veksler mellom å være i rolle som guttens foreldre, kontaktlærer eller venn, og de får intervjue læreren i rolle som mobberen. De er videre journalister som skal utforske saken, og skriver en reportasje fra stedet.
Ved at elevene får være i rolle både som mobberen, mobbeofferet eller andre personer rundt hendelsen skapes det en distanse som gjør det mulig å utforske hendelsen. Elevene er med på å finne alternative handlingsmuligheter som kan påvirke situasjonen de er i positivt og gi dem ideer til nye handlinger i andre mobbesituasjoner. De lærerne til klassen som tar del i timen kan få mange tips til hvordan de kan forbedre sitt arbeid mot mobbing.

Niendeklassingene ble også utfordret til å lage forumspill ut ifra undertrykkende situasjoner som kunne ha skjedd i deres skolehverdag. Det kunne være ting de selv hadde opplevd eller hørt om, eller som kunne ha skjedd. Forumspill er en form for interaktivt teater der deltakerne i grupper utarbeider spill med ulike scener, for deretter å spille disse for en større gruppe, i vårt tilfelle klassen. I første visning blir publikum kjent med situasjonen, mens de i andre visning får i oppdrag å rope STOPP dersom de mener det skjer noe som er undertrykkende.
Elevene har nå ansvar for å endre situasjonen, ved selv å gå inn i spillet og prøve ut nye løsninger. Målet er ikke å finne en sann løsning som fungerer for alle, for den finnes ikke, men å prøve ut ulike troverdige handlingsalternativ ved at de selv går i rolle som den undertrykte. I denne teaterformen hviskes skille mellom scene og sal ut, og elevene går fra å være tilskuere til å bli tilskuespillere!

Fortid, nåtid og fremtid møtes idet en kan utforske noe som har skjedd i fortiden, gjennom spill i nåtid, for å lære noe for fremtiden. Selve teaterformen og spillets karakter skaper en distanse til temaet på en slik måte at elevene motiveres til å reflektere over de erfaringene spillet gir dem. Elevene får erfare og oppleve historiene både fra innsiden og utenfra ved å gå inn og ut av ulike roller. Disse elevene sa i etterkant at det var lærerikt, spennende og gøy å jobbe på denne måten. De synes det var kjekt at alle var aktive, og det var utfordrende å utforske de ulike rollene. Elevene var svært motiverte og lærerne ble engasjerte.

Vi mener det er mulig å rette et større og mer spennende fokus på mobbing ved å inkludere drama mer bevisst i skolen. Vi tror også dette kan ivareta mobbeutredningens forslag om i større grad å vektlegge elevperspektivet i skolens arbeid mot mobbing.

fakta
Elevundersøkelsen 2011
Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets fem brukerundersøkelser. Den er obligatorisk for skoleledere og skoleeiere å gjennomføre for elever på 7. og 10. trinn samt Vg1 hver vår.
De siste årene har godt over 300. 000 elever fra 5. trinn til Vg3 svart på undersøkelsen hvert vårsemester.
Analysene av Elevundersøkelsen er gjort i lys av annen relevant forskning, og de skal ta utgangspunkt i teori om sammenhenger mellom elevenes læringsmiljø og deres faglige, sosiale og personlige utvikling og læring.

Tags:

Kommentarer