Ja takk, begge deler!

Trass i skremmende høye prisanslag, bør lyntog komme på skinner. Men et fremtidig lyntog må ikke komme i veien for en opprustet Bergensbane. 

800–900 milliarder kroner er et formidabelt prisanslag for lyntog mellom de store byene i Sør-Norge. En slik satsing krever nye utredninger av finansieringsmulighetene. Det vil i alle tilfeller være en forutsetning at investeringene i inter-city-forbindelsene på det sentrale Østlandet vil komme i første rekke. Lyntog må heller ikke gå på bekostning av veiinvesteringene eller opprustning av Bergensbanen.

For at vi skal kunne si ja takk, begge deler, må det skje en formidabel opptrapping av de statlige bevilgningene til infrastruktur. Det vil i praksis innebære tapping av minst en fjerdedel av det nåværende Statens pensjonsfond – utland, ettersom alternativet ville være å avsette disse midlene til fremtidige statlige forpliktelser. En slik omlegging av norsk politikk ville kreve grundige, politiske overveielser, med en mest mulig tverrpolitisk tilslutning.

Fordelene med et omfattende lyntognett er åpenbare, men lyntogutredningen gir ikke noen politisk fasit. Regjeringen må også besvare hvilke fordeler en alternativ bruk av så store pengesummer kunne gi, og veie alternativene opp mot hverandre. Den må også begi seg inn en geografisk slåsskamp om plass i køen når ulike linjer og alternativ skal settes opp mot hverandre, og hvilken tidsramme som er aktuell dersom en stor del av oljepengene skal flyttes til investeringer i infrastruktur.

Det er heller ikke gitt at alle lyntogtraseéne skal bygges for maksimal hastighet. 330 kilometer i timen, som er det ideelle på kontinentet, er atskillig mer krevende i forhold til traséutforming og kostnader enn 250 kilometer i timen, som er målet for de norske intercityforbindelsene.

Bergensbanen kan under ingen omstendighet avskrives. Tidsaspektet for lyntog er i seg selv en grunn til at Bergensbanen må utbedres og holdes ved like. Oppgradering til intercitystandard fra Bergen til Voss vil dessuten utløse viktig byekspansjon i indre deler av Hordaland, en togforbindelse på linje med hva andre store byer allerede har.

Lignende fordeler kan en ny Ringeriksforbindelse gi for Hallingdal. Og for godstransport er Bergensbanen uunnværlig.

50 milliarder kroner vil det koste å oppruste Bergensbanen til et nivå som gir en reisetid på vel fire timer til Oslo, inklusiv forkortelsen som Ringeriks-linjen innebærer. Et fremtidig lyntog vil ikke gjøre disse investeringene overflødige.
Lyntog kan heller ikke komme i veien for Kyststamveien, Vestlandets høyest prioriterte, regionale samferdselsprosjekt. Lyntog kan ikke bli et spørsmål om enten- eller i samferdselspolitikken.

Det må bli en ekstraordinær investering.

Kommentarer