Voksesmerter

Skal Bergen håndtere folkeveksten, må behandlingstiden for reguleringsplaner ned.

Da det borgerlige byrådet overtok makten i Bergen i 2003, lovet de å få ned behandlingstiden for reguleringsplansaker. De har ikke lykkes, og Bergen bruker nå nesten tre ganger så lang tid som Oslo og Stavanger.
Skal Bergen kunne bygge boliger nok til å kunne håndtere den forventede befolkningsveksten de neste tiårene, må tempoet og effektiviteten økes – uten at helheten og kvaliteten i boligpolitikken ofres.

Boligmarkedet har tatt seg kraftig opp etter finanskrisen i 2008, og prisstigningen i Bergen er blant de kraftigste i landet. Tilbudet følger ikke etterspørselen. Hvert år bygges det 1000 boliger for lite i kommunen.
Men Byråd Filip Rygg har store ambisjoner for utviklingen av boligmarkedet. De neste årene vil han tredoble antall nybygg, og streker opp en konkret plan for hvordan dette skal gjøres. Fellesmøter med fylkesmannen, fylket og Husbanken, oppstart for kommunedelplan nord og fortetting langs bybanens nåværende og nye linjer er noen av tiltakene.
Det er vel og bra, men disse tiltakene vil ha begrenset effekt, så lenge kommunens egen saksbehandling fungerer som en propp i systemet.

Hvert år bygges det 1000 boliger for lite

Mye er sagt om konflikten mellom Bergen kommune og fylkesmannen i planarbeidssaker, og både innsigelser og klager på reguleringsplaner er en faktor som forlenger behandlingstiden. Men antall innsigelser fra offentlige instanser i Hordaland er ikke særlig større enn i andre storbyer i Norge.
At utbyggere ønsker seg enklere saksbehandling er forståelig, etter mange år med systemisk treghet. Men både politikere og byråkrefter har et særskilt ansvar for å håndheve det sterkt lovregulerte planarbeidsfeltet. Hastverk kan få stygge konsekvenser, som igjen kan slå tilbake på både utbyggere, boligkjøpere og naboer.
Den rivende utviklingen avslører også svakheter i lovverket, som for mange utbyggere og planleggere fremstår som unødvendig kompliserende, og ikke tilpasset utviklingstakten og kravene til samfunnsplanlegging i årene fremover.
Å arbeide for en mer håndterbar plan- og bygningslov er rikspolitikernes ansvar.

Presset på boligsektoren i Bergen vil økte betydelig i årene som kommer. Det fordrer en kompetent og servicevillig kommunal planavdeling, som også tar politiske signaler på alvor.
Byråd Filip Rygg viser vilje i ord, men er avhengig av drahjelp fra fagfolk i eget rådhus. Byråden har også ansvaret for å sikre at kommunen er bemannet for å håndtere den kraftige økningen i reguleringsplaner i årene som kommer.

Tags: , , ,

Kommentarer