Oljebyen Bergen

Odfjell Drillings utbyggingsplaner styrker Bergen som oljeby.

Odfjell Drilling legger til rette for gigantutbygging på Kokstad. Når også Statoil samler sine aktiviteter i nabolaget, vil dette området bli en betydelig styrking av Bergen som oljeby, med det vekstpotensialet det innebærer for byen og regionen. Men den store satsingen er også en påminnelse om at Norge risikerer å bli et ensidig industriland, og at Vestlandet bærer den største risikoen i så måte.
Den norske oljeservicenæringen har greid å utnytte landets posisjon som råvareprodusent, og er blitt vår fremste eksportindustri, nest etter olje og gass. Store deler av næringen har utspring i rederkapitalen, som Odfjell Drilling. I mange tilfeller gir det eierne en lokal tilknytning, som Bergen nå nyter godt av gjennom satsingen på Kokstad.

Bergens nyvinninger kan også tjene Stavangers interesser

Bygging av kultur og kompetanse er da også et av målene for det nye hovedkontoret og næringsparken på Kokstad, ifølge konsernsjef Simen Lieungh. Det fremstår som en nødvendighet i et internasjonalt marked, hvor det ikke bare er konkurranse om oppdragene, men i like høy grad om arbeidstakerne og om tilgangen til forskningsmiljøene.
Når Odfjell Drilling velger å satse så stort, med en næringsklynge som også kan gi rom for egne underleverandører og gründere, kan det tjene både konsernets, byens og regionens interesser. Store og sterke aktører trekker gjerne flere med seg, slik det har skjedd i opparbeidelsen av det verdensledende undervannsmiljøet i regionen.

Stavanger er Bergens fremste konkurrent i kappløpet om å kapre oljetilknyttet næring. Men Bergens nyvinninger kan også tjene Stavangers interesser; oljeøkonomien på Nord-Jæren er sterkt opphetet, kanskje for sterkt. Bergensregionen er trolig bedre i stand til å tåle et forsterket press. For begge regioner er det likevel et spørsmål om hvor dominerende disse næringene bør være i et langsiktig perspektiv.
For Bergen er de nye planene for Kokstad-området også en påminnelse om hvor skjev byutviklingen er i ferd med å bli. Arbeidsplasskonsentrasjonene blir stadig sterkere i Bergen Sør, og boligetterspørselen følger etter. Det er begrenset i hvor høy grad offentlige myndigheter kan bremse skjevfordelingen. Desto viktigere er det at utbyggingen av Bybanen og annen form for kollektivtransport skjer i raskest mulig tempo. Bergen Sør har hatt fordelen av de første etappene av bybaneutbyggingen, det haster med tilknytningen for de øvrige bydelene og regionens felles arbeidsmarked.

Tags: , ,

Kommentarer