Eit utaktisk menneske. Alarm!

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Nils Rune Langeland er stort sett ein bra fyr, eg er meir usikker på alle kritikarane hans.

Ein god ven av meg heiter Nils Rune Langeland. Han er ein rar fyr, han er historikar, skriv sakprosa som om det var lyrikk og er kan henda den mest intelligente mannen eg kjenner.
Han er i tillegg naiv. Han trur at ordet er fritt i Noreg og at det å seia det ein til ei kvar tid måtte meina og føla, er legitimt. I førre nummer av Nytt norsk Tidsskrift skreiv han ein artikkel om Holocaust-senteret, som han meiner er ein spydspiss for multikulturalismen.
Han viser til at Holocaust vert nytta som ein brekkstong for å skapa ein global menneskerettstenking basert på dei europeiske menneskerettane. Holocaust vert altså nytta medvite for å byggja ned nasjonalstaten.

Det meiner eg òg, og det meiner den tyske filosofen Jürgen Habermas. For Habermas er dette noko positivt, for meg og – trur eg – Langeland er det negativt.
Ein kunne ha vona at artikkelen kunne ha starta ein sakleg debatt, det gjorde han ikkje. Det enda i skuldingar om antisemittisme.
Langeland har som ein del kjenner til, lenge vore eit hatsymbol for den radikale venstresida. Langeland skriv nemleg som om 22. juli aldri har hendt – eller han skreiv slik. Då han så i tillegg kom med ei tåpeleg fyllepostering på Facebook om genetikk og pakistanarar – dei har høg risiko for sukkersjuke og for nevrologiske sjukedommar grunna inngifte – byrja kaklinga.

VGs Frithjof Jacobsen spekulerte i om Langeland burde overvakast og avlyttast, Rune Slagstad meinet han dreiv med «postmoderne lekefascisme», Dagbladets Marte «jævla milliardær» Michelet såg som vanleg den brune fare, og på Facebook har Langeland vorte sjikanert i snart ein månad no.
Langeland arbeider saman med Slagstad på Senter for profesjonsstudium ved Høgskulen i Oslo; det er neppe ein dristig spådom å seia at han ikkje får fornya kontrakt.

Sjølv har eg ikkje vorte utsett for den same stormen, men opp gjennom åra har eg òg vorte kalla «fascist», «rasist», «brun» og «kvinnehatar».
For eit par sidan år sidan vart eg i tillegg utnemnt av media og Sosiologisk tidsskrift til leiar for noko som vert kalla Facebook-høgre, ein gjeng med visstnok høgreekstreme og skriveføre menn.
Mellom venene mine på Facebook er alt frå Jostein Gripsrud til Thomas Hylland Eriksen til Lars Thue, ein respektert historikar, som kallar seg sosialist og stundom kommunist. Eg liker desse menneska, eg liker mange på venstresida, og eg elskar å diskutera sak og politikk med menneske som er usamd med meg.

Eg skal og må tola kjeft

Men merkelappane har effekt, rett nok ikkje så mykje på meg, men på andre.
For ei tid attende fortalde ein kamerat at han hadde vorte kontakta av ein politimann som ville snakka litt med han, temaet skulle vera Facebook-høgre og Jon Hustad. Det heile var uformelt, men kameraten min takka nei.
Eg anar ikkje om dette var alvorleg meint, og eg anar ikkje kven politimannen var, utover at han var ein kjenning av kameraten min. Samtaleynsket kunne for det eg veit, vera heilt legitimt. Truleg var politimannen berre nyfiken eller hadde panikk etter 22. juli.

Det er likevel noko klamt over desse små teikna. Kva er til dømes det verste eit menneske kan verta utsett for?
Det er sjølvsagt vanskeleg å svara på, men Kripos har laga ei slags rangering, dei har laga ei liste med tre ting som dei vil ha informasjon om gjennom «Rød knapp»-satsinga på internett. Grete Faremo har trekt fram denne satsinga som eit av svara på kva regjeringa gjer etter 22. juli.
Dei tre raude knappane er desse: 1: «Seksuell utnytting av barn», 2: «Menneskehandel» og 3: «Rasistiske ytringar på internett».
Kripos definerer ikkje rasisme, men utan at eg veit det, vil nok ein kommentar om at pakistanarar er genetisk svake, falla inn under det som Kripos ønskjer informasjon om.

Eg er ein fyr som delar ut karakteristikkar, og som både kan vera brutal og sårande. Eg skal og må tola kjeft, og eg må tola mistenkjeleggjering, og eg har aldri merka noko yrkesforbod.
Eg får stadig tilbod om å skriva artiklar og bøker, og har no hatt eit eige fjernsynsprogram. Eg er nøgd med tilboda og høva, men gnålinga og merkelappane som følgjer desse høva, er berre trøyttande.

Eg tippar Langeland òg finn det trøyttande. Slik eg kjenner Langeland, er han ein klassisk vestlandspopulist. Han meiner at velferdsstaten er viktig, men at han er for stor. Han går heller ikkje inn for heilt stengte grenser.
Eg deler desse synspunkta. Eg er vel ein klassisk nasjonalliberal Venstre-mann.

Men fordi Langeland og eg er lett høgreorienterte og greier å skriva forståelege heilsetningar, er vi altså ein del av dette farlege nye som vert kalla Facebook-høgre.
Men vi har faktisk ikkje noko anna makt enn den makta vi har gjennom å nytta det frie ord, og den fridomen vert stadig søkt avgrensa – ikkje gjennom formelle reglar og lover, men gjennom ein saktegåande, men likevel stadig sterkare uformell sensur.

Det eg trur folk som er venstreorienterte ikkje forstår, er at vi som er lett høgreorienterte ikkje er ein del av rørsle, ikkje er ein del av ein overordna ideologi.
Det er venstresida som held seg med slikt. Dei kan kvila i kvarandre når dagane er vonde og revolusjonsdraumane svinn.
Vi høgreorienterte har ikkje noko slikt fellesskap, vil ikkje ha eit slikt fellesskap. Hadde vi det hatt, hadde vi ikkje vore høgreorienterte.

Og nei, eg har i grunnen ingenting å klaga over, eg har eit godt og fritt liv og burde ikkje ha skrive denne kommentaren, for slik å leggja meg open for skuldingar om «sutring». For «alt er fåfengd og jag etter vind.»
Men eg er lei av gnålet om den fæle Langeland. Han er eit mykje meir frittenkjande menneske enn alle medlemene av hylekoret.
Noreg treng fleire utaktiske menneske, ikkje færre.

Tags: , ,

Kommentarer

43 Svar til “Eit utaktisk menneske. Alarm!”

 1. Liv Teig 7. oktober 2012 på 11:08 #

  Det må være anledning til å ta opp kontroversielle tema og debattere ubehagelige fakta, også når det er politisk ukorrekt. Det er nettopp da det er viktig. Demokrati og politikk er å balansere krevende oppgaver og vanskelige valg. Ikke å å tie om eller å snakke utfordringene ned.

 2. Wodger_Rilco 7. oktober 2012 på 11:51 #

  Hvor ble det påstått at Facebook-Høyre er høyreekstreme? Det kan virke som om Hustad forveksler seg og sine med Stormfront for argumentets skyld, så Facebook-Høyre skal bli noe annet og skumlere i kritikernes øyne enn den gruppen halvfeite, lett reaksjonære menn i førtiårene som de ellers anses som.

  Forøvrig er det legitimt å klistre rasisme-merkelappen til en påstand om at en nasjonal folkegruppe er genetisk svakere enn en annen. Det er jo nettopp dét som er rasisme i klassisk forstand. Langeland skjønte tydeligvis dette selv, selv om han hevder at det ikke var «ment slik».

  • EnokHove 7. oktober 2012 på 14:08 #

   Utfordringen fra Hustad, Langeland og Eia er at klassisk rasisme synes å ha en vitenskapelig basis (f.eks at pakistansk inngifte svekker folkehelsa). Som sosialt stigma er den klassiske rasisme-merkelappen like avleggs som jødestjerna. Den nasjonale fronten burde stå et annet sted, nemlig mot alle oppfordringer til vold.

   • Wodger_Rilco 7. oktober 2012 på 15:52 #

    Klassisk rasisme hadde en vitenskapelig «basis» i den forstand at den nikket i retning av evolusjonsteorien for å legitimere en mytologi om den hvite manns overlegenhet. Statistiske forskjeller mellom folkegruppers egenskaper har ingen betydning, ettersom den som vil bevise sin overlegenhet enten vil velge egenskaper etter behov eller tolke dem inn i det allerede fastlagte systemet: vi må kjempe for vår overlevelse, og de andre er et problem. Slik kunne f.eks. nazistene akseptere de askenasiske jødenes skyhøye IQ som nok et bevis på hvilken trussel de utgjorde, samtidig som de jo mente at de var undermennesker.

    Nå var det altså en hyppigere forekomst av diabetes som fikk Langeland til å kalle folk fra analfabeter fra Punjab «genetisk svake», heller enn f.eks. osteoporose, som er så populært her i landet. Mer interessant er det faktisk at forekomsten av diabetes er nesten dobbelt så høy blant kvinner som blant menn fra Sør-Asia, mens det er motsatt for vestlige. Det kan tyde på at problemet har en stor sosialmedisinsk faktor (som Folkehelseinstituttet er inne på). Uansett: diabetes blant pakistanere har fint lite med rasisme å gjøre før du skreller bort essensen i saken, og kategoriserer dem som «genetisk svake». Menneskene, ikke sykdommen, blir problemet.

    Problemet med rasisme-merkelappen i dag er ikke at rasistene har en «vitenskapelig basis», men at mange fremmedhatere foretrekker kulturelle termer — enten av overbevisning, eller som taktikk, som i Anders Behring Breiviks tilfelle.

    • iselilje 7. oktober 2012 på 16:47 #

     Hva definerer du som fremmedhatere ? Anders Behring Breivik er greit nok, men setningen din har en ordlyd som kan få det til å se ut som du mener alle som er opptatt av kulturell sammenhengskraft i samfunnet og ser flere ulemper enn fordeler med et stadig mer kulturelt fragmentert samfunn er «hatere». Det er en type demonisering av meningsmotstandere jeg mener vi har for mye av. (Beklager hvis jeg tolket deg i verste mening her).

     Om overhyppighetene av diabetes blant sørasiatere skriver Folkehelsa at vi ikke kjenner årsakene per idag men antageligvis spiller både genetikk og miljø inn. Dette gjør selvfølgelig ikke sørasiatere genetisk svakere i generell forstand, siden det kun er én av mange sykdommer og ikke den mest alvorlige.

     Derimot finnes det jo enkeltmennesker som faktisk er genetisk svake: De som blir født med eller utvikler alvorlige genetiske sykdommer. Disse vil i tiltagende grad kunne fjernes gjennom fostervannsdiagnostikk med påfølgende abort. Også genetikkens betydning for intelligens, kriminalitet osv. tror jeg vi vil se økt vekt på, og da tror jeg ikke vi kommer utenom at mennesker som er genetisk svake vil bli betraktet som et problem. Men fokuset vil ligger på enkeltmennesker/fostere, ikke grupper.

    • EnokHove 7. oktober 2012 på 17:11 #

     Selv middelmådige intellektuelle som Breivik kan anerkjenne sammenhengen mellom kulturell kodeks (søskenbarnekteskap) og degenerasjon. Essensen i deres kritikk er at denne praksisen er uønsket i Norge. Om menneskene som bærer kulturen ikke er villige til å gi den opp, gjør de sin fysiske tilstedeværelse i landet til et problem. Problemet bør håndteres ved lov, ikke ved hjelp av Ruger.

     Å spekulere i et underliggende «hat» hos rasistene er også et steg i retning oppfordring til vold – dog et legitimt steg. Det vi ikke må tolerere, er at rasetenkning får profesjonsmessige konsekvenser (slik Hustad tror det vil få for Langeland).

 3. Terjeolsen62 7. oktober 2012 på 11:52 #

  Og jeg som trodde man måtte være kjeivhendt for å stemme Venstre…

 4. Max Hermansen 7. oktober 2012 på 11:55 #

  Sjelden vært mer enig i noen blogg jeg har lest noen gang. Meningspolitiet kan dra og ….

 5. Max Hermansen 7. oktober 2012 på 11:57 #

  Wodger_Rilco: Du kunne godt ta å lese denne bloggen en gang til.

  • Wodger_Rilco 7. oktober 2012 på 13:17 #

   Jeg vet ikke om jeg vil ta imot lesetips fra en som ikke klarer riktig bruk av å/og, Max Hermansen. Du liker bloggposten fordi du er enig med den, mens jeg misliker at den er uredelig og demagogisk.

 6. Jon Hustad 7. oktober 2012 på 14:12 #

  Wilco: Seinast i går vart det påstått i VG at FB-høgre representerte høgreekstremisme.

  • Wodger_Rilco 7. oktober 2012 på 16:30 #

   Jasså? Jeg har tilgang til Atekst, og finner bare én omtale av Facebook-Høyre siste uken. Ganske riktig fra VG i går, og der står det ikke at FB-høyre representerer høyreekstreme. Bokstavene «ekstr» forekommer én gang. Det står (sitat Marte Michelet):

   De leker seg med et høyreekstremt arsenal. Så kommer den store sørgesangen etterpå: «Kan vi ikke si noen ting lenger uten å bli referert?»

   Det er ganske langt fra dette til det du påstår at det står.

   • iselilje 7. oktober 2012 på 16:58 #

    Det er faktisk ganske grovt å si at noen leker med høyreekstremt arsenal, og jeg kan veldig godt forstå at Hustad og Langeland har ønske og behov for å slå tilbake mot den type karakteristikker.

    Hvis noen påsto av SV og AUF leker seg med antisemittisk arsenal i kampen for palestinerne, tror du ikke da SV og AUF ville blitt opprørte og protestert ?

    De fleste anstendige mennesker vil faktisk ha seg frabedt å bli kalt høyreekstreme, antisemitter osv.

    (Marte Michelet har forøvrig som tidligere leder i RU en reell venstreekstrem fortid, som hun aldri har tatt oppgjør med, selv om hun har forandret meninger om en del ting. At hun ikke har behov for å ta avstand fra denne bakgrunnen er faktisk mye mer betenkelig enn at Hustad, Langeland med flere har et behov for å ta avstand fra løgnaktige påstander og halvkvedede viser om høyreekstremisme).

    • Wodger_Rilco 7. oktober 2012 på 18:08 #

     Tøv. Om noen leker med høyreekstremisme, så leker de med høyreekstremisme. Rasistiske ytringer skal ikke fritas for kritikk bare fordi de er fremsatt av folk som ikke er rasister.

     Forresten blir kritikken din fullstendig latterlig når du begynner med å kalle det «ganske grovt» å gjøre noe som er betydelig mildere enn det du selv gjør i siste avsnitt. «Leke med» er faktisk noe annet enn «reell venstreekstrem fortid». Det er tydelig at reglene dine for høflighet ikke gjelder deg selv.

     • iselilje 7. oktober 2012 på 19:29 #

      Marte Michelet var reell venstreekstrem og har aldri beklaget de ekstremistiske holdningen hun representerte. Hun var leder for et ungdomsparti, Rød Ungdom, som sto for en udemokratisk og voldelig linje (i den forstand at man så for seg en maktovertakelse ved vold). Jeg har lest et sentralt partidokument fra tida hun var leder.

      Jeg registrer ellers at du sklir veldig i argumentasjonen din: Fra i utgangspunktet å mene at «ingen» hevder Langeland & Co er høyreekstreme til nå å slå fast at «leker de med høyreekstremisme, så leker de med høyreekstremisme»:

      Dette gir bare mening hvis du mener det er en grunnleggende forskjell mellom å «være» høyreekstrem og det å «leke» med høyreekstreme tanker.

      For meg er ikke den forskjellen så veldig klar; det er uansett en veldig grov påstand.

      Forøvrig har jeg ikke noen spesiell kunnskap om hva Langeland har sagt og ment ved forskjelllige anledninger. Jeg vet bittegrann mer om Jon Hustad og ser overhodet ingen tegn til høyreekstremisme hos ham. Hvis du ønsker å insistere på at Hustad «leker» med høyreekstremisme, så synes du burde legge fram noen sitater til underbyggelse for den påstanden.

     • Wodger_Rilco 8. oktober 2012 på 00:22 #

      Nei, jeg sklir ikke i argumentasjonen. Jeg står fast ved at ingen i den artikkelen sier at FB-høyre representerer høyreekstremisme, som var Jon Hustads påstand. Det er påviselig feil.

      Selvsagt er det et grunnleggende skille mellom å være høyreekstrem og å ytre seg høyreekstremt. Det går an å skrive tull i fylla på Facebook, og det finnes endog noe som heter parodi og ironi, som ikke ville vært mulig i din verden.

      Og jeg går selvsagt med på at Hustad ikke er noen høyreekstremist. Det er noe han selv har funnet på at andre har sagt om ham.

 7. Jon Hustad 7. oktober 2012 på 14:56 #

  Rilco skulle det vera. Orsak.

 8. mlogger 7. oktober 2012 på 15:32 #

  norge trenger ikke flere sutrenazier

 9. Dannelsen 7. oktober 2012 på 15:34 #

  Dette smaker litt av selvmedlidenhet Hustad. Jeg deler enkelte av dine (og andres) argumenter mot moralpolitiet innen kultureliten. Likevel er det ikke slik at du, Langeland og andre ikke når frem med synspunktene deres. Det er vel heller slik at dere møter motbør som i blant kan kalles ubetenksom og lettvint. Enkelte av de offentlige aktørene du nevner i teksten din er litt for rask på avtrekkeren med rimelig stereotype argumenter.

  I dette landskapet har du og en del av dine likesinnede lagt dere til en litt sutrete vane. Dere fremstiller dere som ofre. Deler av argumentasjonen kan minne om en såret FrPers måte å forsvare seg. Når dere bedriver denne øvelsen havner dere paradoksalt nok i den situasjonen at generelle, lettvinte karakterestikker deles ut til den andre siden. Som i din tekst her.

  Det er ikke spesielt unikt eller nytenkende å drive denne leken. Å være kategorisk ukorrekt er like lite spennede som å være kategorisk korrekt. Slik jeg ser det er du Hustad og dine folk like lite orginale som Michelet & co.

 10. Md 7. oktober 2012 på 15:50 #

  Langeland har hatt sine feilskjær, men på sitt beste (les essaysamlingen «Kveldseta»!) er han Norges kanskje beste og helt sikkert mest interessante skribent. Er ofte dypt uenig med ham selv, men han utfordrer meg og andre til å tenke nytt, det er en sjelden gave. Meningspolitiet bør la ham i fred, enig med Hustad der.

 11. belcx 7. oktober 2012 på 15:56 #

  Dette er noe av det dummeste jeg har lest. Men Hustad lever i sin egen høyreboble, det vet man jo. Hustad hetser venstresiden som revolusjonsromantikere, som om Norge ikke er landet hvor et lite fåtall kan tjene opp perverse privatforumer og stadig mer blir kommersialisert og privatisert. Jeg klarer ikke se på Hustad som norsk. Han er en amerikaner, som han Helskog-figuren. Klart det er en bølge med norsk-amerikanske tenketankere. Rossavik tilhører også denne gruppen. På tide å få noen anstendige intellektuelle i dette landet? Langeland har tvilsomme meninger iblant, men han kan også skrive friskt og originalt om en del emner. Hustad prøver stemple media som venstreradikalt, på samme måte som..nei, det tør jeg ikke sa, da begynner hylekoret.

  • Anna 7. oktober 2012 på 17:32 #

   Sitat fra «beicx»: Norge er «landet hvor et lite fåtall kan tjene opp perverse privatformuer?». Ærlig talt, hallo?
   Nesten daglig får vi høre fra dere på venstresiden at Norge er verdens fremste velferdssamfunn, at «den norske modellen» er genial (men truet av høyresiden), og så videre og så videre. Men når det passer seg i debatten, som her, fremstiller dere altså Norge som et rått, kapitalistisk samfunn, med «aggressive forskjeller» (som Frode Grytten presterte å si til BT på lørdag, i en utrolig pinlig hyllest til Springsteen).
   Er det ikke på tide at dere bestemmer dere? Og kan dere please sammenligne Norge med reelt eksisterende samfunn, ikke ideologiske luftspeilinger? Da blir det vanskelig, «beicx», å fremstille Norge så råkommerst og råliberalisert.

   • belcx 12. oktober 2012 på 14:08 #

    Nå tillegger du meg meninger jeg ikke har. Vennligst svar på det jeg skriver. Ja, jeg mener det er perverst og sykt Røkke kan ha en privatformue han har. Det betyr at noe ikke fungerer i samfunnet, at verdien av arbeidet man gjør har minimal sammenheng med lønnen man får. Tror norske politikere egentlig tror på myten om «de gode kapitaistene» som gjennom sine egoisme skaper arbeidsplasser.
    Norge er ikke Norge lenger. Vi har lagt ned vår egen kultur for en tom globalisert kultur. Det er derfor muslimhaterne holder på som de gjør, de er misunnelige på muslimene som fortsatt har kultur.

   • belcx 12. oktober 2012 på 14:09 #

    Svar 2: Høyresiden elsker å prøve å stemple enhvert kritikk av kapitalisme som noe totalitært. Det som er en utopi er liberalismen. Vi ser jo rett foran øynene våre (om vi tar av skylappene) at den holder på å bryte sammen. Liberalismen er død.

 12. Frk. Fryd 7. oktober 2012 på 17:17 #

  Alt som ikke er «julekort hele året» og til glede for alle (ekte sosialisme), blir ansett som vondt og/eller vanskelig å forholde seg til på fb. Det har nå spredd seg som «ild i tørt vannglass» til resten av samfunnet. Særlig etter 22.07.11.

 13. Pjalle 7. oktober 2012 på 17:31 #

  «Buhu, jeg ble misforstått på internett?»

 14. Newsunshine 7. oktober 2012 på 18:21 #

  Ein gong i siste del av det tjuande århundret flytta subpopulasjonen av formyndarmenneske seg frå Kristeleg Folkeparti til Sosialistisk Venstreparti (og Rødt). Når SV no går slik tilbake, er det klingande spørsmålet: Til kva parti er formyndarmenneska no på veg? Vi behøver i alle fall kommentatorar som vågar å utfordre tabuer og det politisk korrekte som formyndarmennesket til ei kvar tid knugar andre med. Vi behøver Jon Hustad og fleire med meiningars mot.

 15. Jon Hustad 7. oktober 2012 på 19:07 #

  Ja, det kan godt vera at eg sutrar, trur rett nok ikkje at eg har lagt meg til den vanen. Kan ikkje heilt hugsa at eg har skrive noko liknande før. Det som er litt trist, men slik er menneskenaturen, er at vi ikkje evnar i særleg grad å setta oss inn i synspunkta til andre. Kahneman skriv godt om dette i boka Thinking fast and slow. Folk held fast i meininga sine, både om personar og politisk stådstad, nærast uansett. Det mest underleg er kanskje at di betre og meir overtydande ein meiningsmotsandar skriv, di sikrere vert vi på at vi sjølve har rett og at vedkomande er idiot. Eg lid av dette og stort sett alle andre. Vi er ikkje så rasjonelle som vi trur. Elles oppfattar eg framleis det Michelet skreiv som om eg og ander hyser høgreekstreme meiningar. Det er i mi bok å verta kalla høgreekstrem. Om du seier at ein har rasistiske meiningar, seier du samstundes at vedkomande er rasist.

  • Johan 7. oktober 2012 på 20:01 #

   Hei Jon.

   Fint å se deg delta i kommentarfeltet – det er alt for sjelden at kronikkforfattere gjør det, og debatten lider av det.

   Siden du er her så vil jeg gjerne benytte anledningen til å stille deg et enkelt spørsmål.

   Du skriver: «[Langeland] trur at ordet er fritt i Noreg og at det å seia det ein til ei kvar tid måtte meina og føla, er legitimt.»

   Jeg oppfatter deg dit hen at du mener det bør være legitimt å si det man føler og mener.

   Og da er mitt spørsmål: Gjelder dette også for eksempel for Marte Michelet?

   Altså: Er det like legititimt for Marte Michelet å si det hun til en hver tid måtte mene og føle, som det er for Nils Rune Langeland og deg selv?

  • voldarypa 7. oktober 2012 på 23:50 #

   Jeg mener du har helt rett, Jon. Jeg har lest veldig mye av det du har skrevet de siste årene, særlig artiklene i Dag og Tid, som stort sett er glimrende skrevet, og jeg har ikke sett mye sutring der. Mye av det du skriver, kan jeg være uenig i, og du har ikke akkurat blitt mindre høyrevridd med åra (men altså IKKE høyreekstrem!), men sutring vil jeg ikke kalle det. Det er for meg typisk maktspråk når man ikke kan få gi beskjed om noe man oppfatter som urettmessig stempling, uten å bli kalt sutrende. Hadde det skjedd meg, ville jeg blitt mektig provosert. Det er vel en grunn til at jeg vanligvis ikke stikker hodet fram i den offentlige debatten. Jeg har sørgelig lite baller…

 16. Jon Hustad 7. oktober 2012 på 20:15 #

  Sjølvsagt har Michelet nett dei same rettane som Langeland til å utala seg. Personleg meiner eg ho vert utsett for altfor mykje hetsing.

  • Johan 7. oktober 2012 på 21:14 #

   Da lurer jeg veldig på hva som egentlig er poenget ditt i denne kronikken. For det eneste jeg klarer å lese ut av den er at du – tilsynelatende – mener at alle de som kritiserer Langeland ikke burde gjøre det – fordi Langeland har en rett til å si det han mener.

   Men, som du nå sier, Langelands kritikere har jo akkurat like mye rett til å si sin mening om Langeland, som Langeland selv har til å si sin mening om Holocaust-senteret.

   Tillat meg å komme med et forslag: Kutt ut dette post-modernistiske pisset om at «jammen jeg har jo rett til å si hva jeg føler». Kutt ut sutringen når andre tillater seg å praktisere den samme retten. Og begynn i stedet å argumenter saklig for de meningene du har. Kutt ut sutringen over at dere omtales som en «brun fare» – og argumenter i stedet for at omtalen er saklig feil.

   • LEIƒ Ⱨ SIỺI 8. oktober 2012 på 04:08 #

    Hei Johan. Korleis kan du forlanga at Langeland skal argumentera sakleg imot reinspikka hitling?

    Og elles, so vidt eg veit var det Michelet som byrja — Langeland skreiv ikkje noko om henne.

    • Johan 9. oktober 2012 på 00:18 #

     «Korleis kan du forlanga at Langeland skal argumentera sakleg imot reinspikka hitling?»

     Implisitt i dette spørsmålet ligger det en innrømmelse av at Langelands (og Hustads) svar hittil IKKE er saklig.

     Og det er vel egentlig alt som trengs å sies som svar til det spørsmålet.

     • LEIƒ Ⱨ SIỺI 9. oktober 2012 på 01:35 #

      Du har jo rett i at det, i prinsippet, ikkje er mogeleg å reagera sakleg på hitling. Ikkje dess mindre var det det du kravde: «Kutt ut sutringen over at dere omtales som en «brun fare» – og argumenter i stedet for at omtalen er saklig feil.» Implikasjonane kan du dedusera sjølv.

 17. Kaare-ha 7. oktober 2012 på 20:46 #

  hva med de gamle som er på sykehjem og blir mishandlet? Er ikke menneskeverdet noe?En stor skam man bryr seg om elefanter??

  • Janovitsj 8. oktober 2012 på 02:36 #

   Sant nok, men i motsetning til elefantene blir ikke de kjørt landet rundt og mishandlet i all offentlighet, til folks underholdning og mot betaling. Men jeg er helt enig i at mishandlingen av eldre (og andre) pleietrengende strengt tatt er langt mer skandaløs og omfattende enn elefantsaken, og fortjener umiddelbar oppmerksomhet og utbedring.

 18. Terje O. 7. oktober 2012 på 21:36 #

  En frihet (Les: Ytringsfrihet i denne sammenheng) opphører å være en frihet i det øyeblikk det blir lagt begrensninger på den.

  • vaffelen 9. oktober 2012 på 19:48 #

   Slik snakker en vestlig frihetsfundamentalist. Din frihet til å svinge knytneven stopper der min nesetipp begynner. Ingen frihet er absolutt.

   • Terjeolsen62 9. oktober 2012 på 23:28 #

    Du mangler syltetøy Vaffelen. Jeg opprettholder min påstand. Må si jeg er stolt over å være en «frihetsfundamentalist»

 19. Gjest 8. oktober 2012 på 10:08 #

  Det kan godt være at Langeland er en av norges skarpeste samfunnsvitenskapelige tenkere, men det er fortsatt dumt oppdatere Facebookstatusen i fylla når en har 1000 venner på Facebook…

 20. Spursfriend 9. oktober 2012 på 22:21 #

  Langeland skal være glad han ikke jobber i skolen, da ville han vært på teppet for lenge siden og frøset ut av politisk korrekte SV-tanter. Dessuten er han mann, feil kjønn i skolen det.
  U-hjelp og skolenhar vært SV-eres domener over tiår. Suksessen blender oss.

 21. Gunnarmedgrisen 15. oktober 2012 på 00:03 #

  Dette var rett og slett jævlig godt skrevet.