Å dele makt er å gi tillit

FYLKESMAKTEN: Statens representant i Bergen, Lars Sponheim. ARKIVFOTO: ODD MEHUS

Når for mye makt konsentreres på statlig nivå, skaper det en avmaktsfølelse blant folk, skriver Høyre-leder Erna Solberg.

Hvem skal ha makt til å treffe hvilke beslutninger? Det spørsmålet er grunnleggende, enten vi diskuterer foreldrepermisjon, fylkesmannens oppgaver eller statsbudsjettet.
Spørsmålet var også grunnleggende for utviklingen av demokratiet. Da filosofen Montesquieu nedtegnet maktfordelingsprinsippet i 1748, handlet det om å bekjempe korrupsjon og maktmisbruk i det franske kongehuset.
I dag har vi heldigvis andre utfordringer. Men ideen om maktspredning er like viktig. I dag handler maktspredning om vi skal ha et samfunn som er styrt ovenfra, eller et samfunn som vokser nedenfra.

Jeg møter stadig mennesker med en følelse av avmakt. Lokalpolitikere får sine beslutninger overprøvd av det statlige byråkratiet. Boligprosjekter forsinkes på grunn av statlige innsigelser. Og foreldre opplever at hverdagen ikke går opp fordi fødselspermisjonsordningen er for rigid.
Enkelt sagt, har staten blitt mektigere på bekostning av lokaldemokratiet og enkeltmennesker. Med makt følger ansvar. Jo mer makt som samles på færre hender, jo mer svekker vi den enkeltes evne, vilje og mulighet til å ta ansvar for seg og sine.

Lokalt selvstyre må bety noe i praksis. Jeg tror de beste beslutningene fattes av dem som berøres av vedtaket. Da er det frustrerende når ambisiøse kommuner må sette vekstplaner på vent på grunn av statlige innsigelser.
Bare i Bergen kommune har fylkesmannen på kort tid fremmet innsigelser mot ti prosjekter med til sammen 1.717 boliger. I tillegg kommer to prosjekter med til sammen 960 boliger, hvor fylkesmannen fremmet innsigelser som senere ble trukket.
Stat og kommune må selvfølgelig samarbeide, slik at både nasjonale og lokale hensyn blir ivaretatt. Samtidig må det være edruelighet fra statens side når det gjelder utøvelser av nettopp makt.
Innsigelser setter nødvendige planer på vent, og det koster samfunnet, innbyggere og entreprenører ressurser. Og ikke minst, unødvendige innsigelser skaper avmaktsfølelse.

Ideologiske sperrer mot private alternativer skaper avmakt blant dem som rammes

Personlig frihet og ansvar er viktig for oss som enkeltmennesker og familier. Mange forbud, påbud og reguleringer er nødvendige i et sivilisert samfunn.
Samtidig finnes det en grense for hvor store begrensninger en stat kan legge på innbyggerne, før det går på bekostning av den enkeltes frihet. Tvungen deling av foreldrepermisjonen er et eksempel på det.
Det finnes like mange måter å organisere familielivet på som det finnes familier. Da er statlig innblanding i fordeling av permisjonstiden med på å svekke den enkelte mor og fars ansvar for styringen av eget liv.

Vi må i større grad åpne for at andre enn staten og kommunen skal kunne bidra til å løse offentlige velferdsoppgaver.
For noen år siden møtte jeg en rusmisbruker på Strax-klinikken i Bergen som sa:
«Du vet Erna, det er så j … viktig at det finnes ulike tilbud. Noen av mine kompiser er blitt avruset på sykehus eller fikser et opphold på fylkesinstitusjoner, noen møter jo Jesus og blir hektet på ham, noen må ut på en gård og hogge det av seg.»
Et mangfold av pasienter må møtes med et mangfold av tilbud.

Alternative tjenestetilbud som betales av det offentlige og utføres av private, viser hvordan maktspredning styrker velferden.
Motsatt, når det offentlige ikke vil henvise pasienter til et nødvendig privat tilbud, viser det hvordan maktkonsentrasjon gir en dårligere tjeneste.
Ideologiske sperrer mot private alternativer skaper avmakt blant dem som rammes.

Noen vil hevde at det å løfte det politiske ansvaret opp til et høyere myndighetsnivå gir bedre styring og kontroll. Men en kultur for mer statlig styring kan vel så gjerne føre til uklar ansvarsfordeling.
Rapporten Gjørv-kommisjonen leverte etter 22. juli-tragedien, pekte nettopp på hvordan maktkonsentrasjon ga ansvarspulverisering rundt viktige beslutninger.
Når for mye makt konsentreres på statlig nivå, skaper det en avmaktsfølelse blant folk. Derfor trenger vi en debatt om hvordan vi fordeler makt til å ta avgjørelser – i offentlig sektor og i det private liv.
Det angår kommunepolitikere som får underkjent beslutninger fattet i kommunestyret, foreldre som ikke får fordele permisjonstiden rundt middagsbordet, så vel som pasienter som ikke blir hørt i møte med systemet.

Mangeårig formann i Høyre og min tidligere nabo, Sjur Lindebrække, kalte det å fordele makt for «tillitspolitikk». Og politikere bør ha mer tillit til kommunene og til enkeltmenneskene.
Å dele makt er å gi tillit – og det trenger Norge mer av.

Tags: , , ,

Kommentarer

23 Svar til “Å dele makt er å gi tillit”

 1. ballec 10. januar 2013 på 10:34 #

  Vi skal være veldig glad for at staten via fylkesmannen passer på at lover og regler til en viss grad overholdes også her i byen. Å gi Filip Rygg enda friere tøyler i plan- og byggesaker er nok ikke det Bergen trenger.

  • Ollib 10. januar 2013 på 12:20 #

   Filip Rygg har fått alt for stor makt og har bevist gang på gang at han ikke mestrer oppgavene. Som skolebyråd i to år drev han det som må kalles for hærverk på skoleparken i Bergen. Han satt der som skolebyråd uten at han på noe tidspunkt har gått på en offentlig skole selv. Han har trådd sine barne- og ungdomssko på private kristlige skoler. Det har jo medført at han ikke har fått inn et vanlig sunt verdigrunnlag. dermed har han heller ikke grunnlag for å se samfunnet som det er. Han har en bakgrunn i et miljø der alt kommer via donasjoner og fra andre. Noe han har tatt med seg videre. Aldri har han tatt seg ærlig arbeid for eksempel. Han regner med at alle andre betaler for han via kommunen som betaler han millionlønn for å vannskjøtte byen.
   Solberg ønsker å inngå regjeringsamarbeid med partiet som Rygg kommer fra. Rygg sin mentor har jo vært Lisbeth Iversen, og hennes holdninger er jo heller ikke blant de sunne ærlige holdningene som en politiker bør ha.
   Det er med Byråder som dette man virkelig trenger en Fylkesmann som kan riste litt i vannstyret. Spessielt når Iversen og Rygg kommer fra det som må kalles dårlige miljøer og byrådslederen er for svak i lederstilen.
   Men kunne byen få slippe unna Filip Rygg tror jeg vi kan begynne å se oppover og fremover igjen. Med Rygg har byen virkelig nådd et bunnivå.

  • WalterGr 10. januar 2013 på 12:34 #

   Nå skal jeg ikke ta hele reglen om Rygg sin missligholdelse av sitt politiske verv, det skrev jeg en del om i går.
   men det er et viktig poeng at når noen får en taburett som Rygg har fått er det å gi han tillit. Men når han nå år etter år missbruker denne tilliten, eller rett og slett ikke behersker jobben, må han stoppes. Og det er her problemet ligger. Han får ikke noen korrigeringer på det han gjør. han premieres med en ny byrådsstilling etter å ha voldtatt skolene i to år.
   Nå er han jo i full gang med å vandalisere og ødelegge Bergen by.
   Det er vanskelig å forstå at en guttunge fra et lite konservativt kristlig parti får lov til å ødelegge så mye for folk som har nomale normer og ikke minst moral og folkeskikk? her ligger nok mye av det Rygg mangler; moral og normal folkeskikk.

 2. Non Ofyourbusiness 10. januar 2013 på 13:05 #

  Greit nok at «å dele makt er å gi tillit» MEN ein kan ikkje gje makta til feil personar! Om makt skal delast ut, så må den delast likt på ALLE folk, og ikkje bli eit verktøy for private selskap med rikingar i spissen til å bli rikare på bekostning av oss «vanlige» folk.

  • Thomas F. Olsen 10. januar 2013 på 14:05 #

   Fullstendig sosialisme eller kommunisme som du beskriver kommer med et ansvar vi nordmenn ikke har interesse av å ta del i

 3. Gjestbaardsen 10. januar 2013 på 13:15 #

  Å gi makt til Rygg blir veldig galt.
  Han har jo ikke vokst opp i et miljø som gjennspeiler samfunnet. Bibelskoler gjør jo ikke det. Han har heller ikke jobbet noen gang. Så han har ikke noe fundament for å være politiker, ingen samfunnsrelasjoner og ingen virkelighetsoppfatning.
  I tilleg representerer han et erkekonservativt miljø og parti som i sin tenkemåte er like ille som ortodokse jøder, konservative muslimer osv.
  Burde ikke en politiker med taburett gjennspeile samfunnet, i alle fall mer en de 3% som Iversen/Rygg representerer? Bli skremt når jeg ser fremferdselen, kynismen og den fraværende respekten for menneskene rundt seg som Rygg og Iversen representerer. Iversen er jo lite representativ for Bergens befolkning heldigvis, mens Rygg er jo enda mer konservativ og i utakt med dagens samfunn. På mange måter er det slike som er kommet skjevt ut i livet som ødelegger moralen og ærligheten i samfunnet vårt. De er da bevislig ikke i stand til å håndtere den tilliten de er gitt gjennom vårt demokrati.

 4. Torske 10. januar 2013 på 13:18 #

  Eg likar at du fører eit språk so vi vanlege lønsmottakarar kan fatte, og ikkje fordelar skuld i denne artikkelen. Eg skal prøve å følge ditt eksempel.

  Både du og eg veit at mykje av dette elendet skuldast at politikarar slapp New Public Management (NPM) laus frå 80 -talet og utetter, Erna. Vi har med Gjørv kommisjonen vonaleg fått banesåret til dette styreprinsippet som i korte ordelag går ut på å bruke same prinsipp i offentleg sektor som i privat. Kostnadskontroll via intrikate målesystem og nitidige kontrollrutinar. Mindre makt til politikarane, og meir til topp/mellomnivå byråkratar.
  Dette kan til ein viss grad fungere i næringslivet, der er det trass alt likt over heile fjøla, alle firma slit med same papirvelde, – av dokumentasjonsterroren internt og ekstern. Det offentlege har ikkje denne sikringsmekanismen, og då veks NMT til den galskapen som Gjørv kommisjonen beskriv. Det same finn ein innanfor helsevesenet, NAV og på fylkes og kommunalt plan. Litt populistisk kan det seiast at eg treng ikkje å vite eksakt kor mange binders politimester Bastian brukar, så lenge han fakkar tjuvane.

  No er nye liberalistiske marknadskontrollar sluppe laust i det offentlege, Lean management (smidig ledelse). Alt dette må passast nøye på eller så hamnar ein i uføret att, og hiv pengane etter byråkratiet utan å få særleg att. Kansje det er på tide at de som politikarar tek att litt av makta de har gjeve frå dykk dei siste 30 åra, og kuttar dei delane av NMP og «smidig ledelse» som ikkje kan brukast i det offentlege. England, New Zealand, Australia og Canada er døme på dei første som tok i bruk denne galskapen, og som no er på full fart vekk frå den. Kanskje er det godt nytta offentlege kroner om rette kommiteen frå Stortinget tok seg ein studietur til desse landa, og kikar litt på korleis dei prøver å kome seg vekk frå monsteret, og om vi kan bruke noko av det i Noreg.

  Så kan de leige TV serien «The Wire» som tek føre seg deler av den amerikanske NPM galskapen bak politiserie fasaden. Her tek serieskaparen David Simon føre seg både politiet, skulevesenet og media i deira rabiate og oppfinnsame metodar på det som vert kalle «to juke the stats». Begrepet tyder noko slikt som å «sminke» statestikkane slik at dei går i eigen favør.

  I all det elendet og galskap so har vore i landet dei siste 18 månadane er det to ting som gjer meg retteleg stolt av å være norsk. Den eine er måten som rettsvesenet og det norske folk takla terror rettsaka på, og Gjørv kommisjonen. No er det opp til dykk som politikarar å få gjort noko med elefantsjuka, og opp til oss velgarar å evalurere jobben dykkar.

  Lukke til, Erna. Du har ein utruleg lang og slitsam veg framføre deg, og ikkje er han særleg brei heller!

 5. Demokrat 10. januar 2013 på 13:27 #

  Ser jo ut fra gårsdagens byggesak under «preik» og under denne artikkelen at vi har en betent sak rundt Rygg. Og når noe blir betent er det vel på tide å få bukt med betennelsen? Eller hva Mæland?

 6. armhek 10. januar 2013 på 13:38 #

  Merkelig at så få skjønner hva som skrives her?Her går man rett på HR.Rygg istedet for å reflektere over det Erna skriver.At en person i staten er bedre egnet til å vurdere noe et valgt bystyre vil gjøre tviler jeg på.Ellers er jeg enig i at når det gjelder skoleforfallet så har sittende byråd skuffet stort.

  • Demokrat 10. januar 2013 på 14:11 #

   Det er viktig å fjerne slike som Rygg fra maktstillingene. Det er poenget.
   Når noen missbruker sin makt må de fjernes, som Lysbakken og mange andre som har sviktet.

 7. lostartistic 10. januar 2013 på 13:50 #

  Men det er ikke noe svar på dette. Jeg kan ikke si at de 20 årene jeg har vært politisk forstått, sett at verken rød eller blå side har gjort noe for å endre maktbalansen til et mer spredt.

  Fylkesmannen kan være elendig i arbeidet. Det er iallefall følelsen som kommer fra alle meninger opposisjonen hans har. Nå skal det sies at hans støtte har sålangt ikke visst seg.
  Men høres ikke rett at hans avgjørelser betyr at vi skal vurdere en makrestrukturering?

  Kanskje om politikk ikke var så utrolig knyttet til notatmøter, interne lovnader og kontraster i idealismen til de som faktisk må samarbeide.

  Vi som er aktive på nettet har fremmet daken om å få mer direkte demokrati. Et valg som kan gjøre større saker lettere å få konklusjon i.
  Dette må isåfall gjøres med flere saker på en gang, da det koster mye å gjennomføre et valg igjennom direkte demokrati.

  Solberg er vår beste politiker på å legge fram saker. Og i denne er hun tydelig på problemene med rus, tjenestene deretter. Er veldig glad at en profilert politiker setter dette fram likestilt med andre seriøse saker.

  Kjære fremtidig statsminister. Det som gjør russaken, homofile prosjekter, seksuell og levekårs relaterte kampanjer og relaterte prosjekter så vanskelige, er møtene med samarbeidspartnere i kommune/stat. Det er for mye tøv, for mange møter som egentlig ikke er verdt ventetiden som gjør at disse sakene tar tiår, mens flere kunne har vært grundig gjennomført allerede.

  Mer balansert makt kan oppnås ved at ressursene vi enkeltindivider har, kan bli tatt imot på en måte som er mer en bare prat.

  Vi er en enorm ressurs, men trenger et portal til å sende inn hva disse idèene er og noen må da vurdere og se muligheten for å kunne la dette påvirke politikken mot en mer flerfordelt maktstruktur.

  Men dette krever engasjement mot folket, og ikke noe som skjer over et valgår, men de neste fire årene.

 8. Thomas F. Olsen 10. januar 2013 på 14:04 #

  Er en av mange tusen som har måtte akseptere å starte på nytt i yrkeslivet grunnet helse knyttet til fysiske lidelser som krever mye av det fysiske. Mageproblemer, provoserende nok, fortsatt ikke en lidelse som finnes mye svar på eller tydelige tegn på utsiden av kroppen som gir andre forståelse.

  14 år og fortsatt er det ingen konkret konklusjon. Dette er fordi enkeltmennesket, meg i dette tilfellet, får med dagens system alt ansvar for å kunne løse denne utfordringen, som gjør at jeg med en god utdannelse og ønsket om å jobbet, ikke er ute i arbeid igjen ennå. Snart tre år etter.

  Det å måtte gi all informasjon til NAV med barneskje er psykisk krevende.
  Å være limen som holder samtalen mellom behandlere, fastlege og NAV er psykisk krevende.
  Å søke om mulighetene som politikere fra flere kanter og idealisme, har fortalt om og om igjen skal være for alle. De har jeg ikke sett.

  Det jeg har opplevd er at du må svelge elefanter for å komme deg videre og kanskje finne svaret.

  For å kunne gjøre dette har de fleste tester blitt gjort to ganger. Fordi systemet ikke lar de gamle tester i privat sektor bli knyttet opp til meg.

  Dette igjen gir skepsis i leger , som desverre opplever mange «pasienter» som bruker mageproblemer som årsak til å få mer medisiner, sykemelding og alt som gjør leger mer frustrerte. Dette møter jeg. Fordi det som ble gjort da jeg var 16 ikke er å finne.

  Nav samarbeider ikke med andre kommuner. Fastleger styres av egenpolitikk og ikke fellespolitikk.

  Jeg mister troen. Blir ikke bedre.

  Hva skal en gjøre…

  Det er mange fine ord politikere kommer med om frihet og muligheter.
  Men under borgelig og under rødt styre har min helse ikke opplevd annet enn flere utfordringer.

  Men jeg er ubetydelig

 9. Demokrat 10. januar 2013 på 14:14 #

  Å dele makt er å gi tillit – og det trenger Norge mer av.
  Det er jeg enig i, men vi bør ta steget ut å kunne frata makten når det går helt galt.
  Nå har det gått helt galt i Bergen, med skole og byutvikling uten at det får konsekvenser for Rygg og Iversen. Da blir ordene til Lindebrække tomme og meningsløse.
  Tillit som brytes MÅ få konsekvenser.

  • Vigsel 10. januar 2013 på 14:46 #

   Ja det er jo slike politikere som danner grunnlaget for politikerforakten i landet.

 10. WalterGr 10. januar 2013 på 14:50 #

  Litt vrient med tillit når man i 1985 lover bompengering på 5 kr/ pr. passering i maks 15 år, deretter skal det være et politisk ansvar som ikke skal belastes den enkelte innbygger i byen. Nå, i 2013 er bompengeringen der fremdeles og skal økes til 25 kr. pr passering. Hva sier din nabo Sjur til den slags «tillitspolitikk»?
  Bare spør jeg, siden det er noe med tilliten til de partiene som satt den gang, og som sitter der nå!! Har jeg grunn til å ha noen som helst tillit til dem?

  • Malton 10. januar 2013 på 17:51 #

   Nei, Høyre er ikke til å stole på. Noe Høyre klart viste da de valgte å ignorere folkeavstemningene og heller støttet AP-Gro sin snikinnmelding av «NEI til EU-landet» inn i EØS/EU. Ikke rart at politikerforakten bare øker…

 11. irwest 10. januar 2013 på 15:53 #

  I completely agree with Erna Solberg’s article on the advantages of more local political control and less state oversight. Having followed the Norwegian political scene for the past 50 years let me add that a change to more direct elections, both at the local and national level and away from elections of parties will also invigorate democracy and bring individual responsibilities back to politics. Corruption and back room decisions, mostly within the AP, exclude participation for the general public, even for loyal members while with the election of individual candidates, free of the party machine, voters have a direct link both for successes and failures. This type of vibrant democracy has worked very well in the US for more than 200 years from the election of local judges to the US president and can do the same for democracy in Norway as well.

  • Torske 10. januar 2013 på 20:12 #

   Irwest: Vanligvis skriver jeg på nynorsk, men jeg skal bryte et av mine prinsipp, siden jeg vil være helt sikker på at du får med deg det jeg skriver. Er ikke like sikker på hvor bra du er på nynorsk. Derfor:
   Det er ikke ett eneste single aspekt med den amerikanske «demokratiet» jeg vil innføre i Norge. USA står for meg som et virkelig monumentalt eksempel på hva som skjer når kapitalistene får herje fritt. La meg minne deg på at kapitalismens far, – Adam Smith, -sa at en forutsetning for at det kapitalistiske system skal virke er en sterk stat, siden alle kapitalister jobber mot mest mulig markedsmakt. Blir det for få aktører, må en ha en sterk stat for å deregulere markedet. USA har ikke hatt noen sterk stat siden Carters dager. Resultatet er i dag et samfunn på vei mot stupet, siden kapitalkreftene fullstendig har tatt over et USA totalt handlingslammet parlamentarisk og økomomisk. Statgjelden er utenfor de astronomiske termer, og det juridiske og politiske system er korrupt.

   En av årsakene til den byrakratiske elefantsyken vi opplever i norsk byråkrati er direkteimportert fra USA. New Public Management (NPM). Nå skal det i all rettferdighets navn tilføyes at de fleste deler av det politiske liv i Norge mottok NPM med åpne armer, AP inkludert. De har sågar vært minst like ivrige som Høyre for å få galskapen implimentert i norsk offentlig styring.

   Her er et lite klipp fra en ny amerikansk serie, «The Newsroom». Dette er åpningscena derfra:
   http://www.youtube.com/watch?v=Rpn0vh2Rj0Y
   for de av dere som har dårlig tid, fyrverkeriet starter rundt 03:05 inn i klippet, men jeg vil anbefale alle å se hele for å få settingen.

   Kjære Irwest: Jeg er utrolig glad i USA, og har alltid vert fascinert av amerikansk kultur. Jeg har vært min del i USA, og har men få unntak bare gode minner derfra. Via kulturlivet er jeg stolt av å ha endel amerikanske venner, som jeg har kontakt med via Skype og nettet omtrent daglig. Da jeg vokste opp var det et ordtak som sa: «Den man elsker, tukter man». Slik er mitt forhold til USA, og jeg håper INDERLIG at dere kommer dere opp av den grøfta dere er i. Men jeg betakker meg fra å importere mer av deres demokrati og ledelsesfilosofier.

   Og, – jeg kan bekrefte det du eventuelt frykter: Jeg har ikke et eneste atom i kroppen som ikke er sosialistisk, og jeg er stolt av det.
   Men som den gamle AP mannen og kringkastingssjefen Einar Førde så lakonisk sa det «Ja, no er vi visst alle sosialdemokratar…»

   Ha et riktig godt nytt år, irwest!

   • irwest 10. januar 2013 på 21:30 #

    Takk for et godt innlegg. Jeg forstar bade bokmal og nynorsk men etter mange ar i USA er engelsk litt lettere. (vokste opp i Bergen forresten)
    I am not a supporter of the current stalemate and financial irresponsibility in Washington DC. But to blame free enterprise for the current malaise is simple wrong The US has grown strong and wealthy simply because most administrations understand that a free and unregulated marketplace is the best venue for innovation, vitality and economic growth. Don’t forget that the recent housing crisis was not caused by free enterprise but by politicians pressuring banks and lending institutions in an unsustainable direction.
    The purpose of my comments was to address corruption and lack of transparency in the Norwegian electoral system by electing parties rather than direct election of individuals and the Norwegian people deserve better. Direct elections would improve the quality and skill level of elected representatives no longer able to hide behind a party platform
    or beholden to party leaders and it would give voters the final say as to who to keep and who to get rid off. Direct elections in the US with the addition of recall petitions give the voters a much greater say both in local and national elections and bolsters a functioning democracy.
    As to NPM, (New Public Management) it is not practiced in US local and national administrations where the emphasis is still on individual responsibility and consequences of your poor decisions can be firing or demotions not appointment to another position. Obviously NPM in Norway is a completely dysfunctional and unworkable system.
    Finally, after 40 years in the US, I would like nothing more than to move back to Bergen. But as long as Stoltenberg and his comrades continue the destruction of Norway I am better off where I am. Hopefully, the election this year will bring a change.

 12. Tvisynt 10. januar 2013 på 20:04 #

  Virker som om Erna her har latt seg påvirke av Høyrebyrådet i Bergen som helst ikke vil at noen skal skal kikke dem i kortene eller kontrollere at de følger norsk lov. Faktum er at Fylkesmannen ofte er den vanlige borgers siste vern mot Høyrebyrådets overgrep. Hvem vil Erna nå at vi skal klage til når Bergen kommune har fattet et urimelig vedtak? Skal menigmann ikke lenger ha noen ankemulighet overfor for eksempel avslag på en byggesak eller kunne protestere mot grandiose utbygginger som går ut over naboene?

 13. Bruno Laksevåg 10. januar 2013 på 22:36 #

  Bra sagt.
  Men ikke begynn med å avskaffe hjemfallsretter av kraft før det norske folk har en god forsikring av at noe annet fungerer. Vi må være sikret at disse verdiene for blir i de norske folks hender. Det er vi som må leve med regnet.

  De statlige organene var viktige og nyttige når vi bygde landet. Televerket bygde ut et flott telenett, luftfartsverket bygde ut flyplassene og NSB togbanene. Vegvesenet fokuserte på å bygge veier der det var størst behov.

  Slik er det ikke lenger. Avinor er til hinder for utbygging der det trengs. Sola og Flesland er de eneste flyplassene som alltid har gått i pluss, men Avinor er en måte og omfordele pengene vekk fra disse områdene. Overfør flyplassene i storbyene til kommunene. La Avinor bestå men kun som en underskuddsbedrift med statsstøtte til alle flyplassene som ikke klarer seg økonomisk.

  Telenor, eier et veldig bra nettverk, men er for grådige til å videreutvikle det. De vil heller slutte å vedlikeholde infrastruktur for å ta overpris på internett. Fjern eierskapet til telenor fra nettet og la andre aktører slippe til.

  NSB og jernbaneverket er også et omfordelingsprosjekt. Østlandet får stadig mer og resten av landet stadig mindre. Legg ned hele greien og overfør dette til fylkene. De kan selv betale hva deres del koster.

  Veg ygging og finansiering har høyre fokus på. Her gjelder det å begrense Statens ansvar til å bygge veier mellom de 6 største byene. Begynn med Bergen
  Stavanger/Sandnes. Deretter Trondheim Bergen. Oslo – Bergen kan vente til sist.

  Legg ned statskraft, men behold eierandelene på statlige hender. La eierskapet forvaltes av et statlig eierselskap, og overfør alle inntektene til fylkene med nedbøren. Det er ekte hjemfallsrett. Deretter kan pengene fordeles internt i fylke mellom kommunene etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer folketallet.

  Til slutt flytt Klif og alle dets ansatte til Sløvåg. Det fortjener begge parter.

 14. Sindre 10. januar 2013 på 22:41 #

  Erna har rett! Men hvorfor har da Høyre-byrådet vært med å legge ned bydelsstyrene i Bergen…?

 15. Triomal 10. januar 2013 på 23:52 #

  Hvem gir fylkesmannen makt? Jo det er stortinget og erna solberg.

Legg igjen en kommentar