Lytt til de unge om verneplikt

Når ungdommen gjør krav på lik behandling av begge kjønn, så bør det veie tungt innad i Arbeiderpartiet. Det er nemlig dem det handler om.


I dag må alle jenter inn på sesjon, men verneplikt for kvinner skal nå opp til vurdering. FOTO: SCANPIX

 

Inngående kjennskap til Forsvaret blant dagens politikere er forbeholdt noen få.
Flertallet av Arbeiderpartiets programkomité, under ledelse av Helga Pedersen, ønsker å beholde ordningen med sesjonsplikt fra 2010 hvor kvinner kan velge å avtjene førstegangstjenesten. Menn kan ikke gjøre krav på det samme.

Pedersen ga følgende forklaring til Aftenposten 13.2: ”Vi er enig med Forsvaret om at det bør rekrutteres inn flere kvinner. Men Forsvaret tar i dag inn færre og færre til førstegangstjenesten. Når Forsvaret bruker færre folk, blir det feil å utvide verneplikten.”

Når hun ble spurt hvorvidt dette ikke var et likestillingsspørsmål, forsvarte hun programkomiteens syn med at sesjonsplikten er tilfredsstillende nok. 

Først og fremst må det sies at argumentasjonen ovenfor er så vag og stusselig at man knapt kan tro at programkomiteen virkelig står inne for utsagnet. Videre så burde de være klar over at en økning av antall vernepliktige ikke betyr en økning av ungdommer inne til førstegangstjeneste.

En kjønnsnøytral verneplikt vil kun gi tilgang til hele årskullet slik at Forsvaret kan velge blant de beste – uavhengig av kjønn. Antallet inne til førstegangstjeneste vil fortsatt være det samme.

Høsten 2012 gikk Generalinspektøren for Hæren, Per Sverre Opedal, offentlig inn for å likestille verneplikten under en tale i Oslo militære samfunn til Forsvarets fagmilitære råd. Han understreket viktigheten av at organisasjonen har et bredt mangfold fordi det bidrar med perspektiver, holdninger og kunnskaper fra flere hold.

Daværende forsvarsminister, Espen Barth Eide, var også enig i dette. Opedal og Eide vet at ungdommer som er best egnet til å være soldater ikke trenger å være de som kan bære tyngst eller gå lengst. Forsvaret bygger på kompetanse utover de vanlige soldategenskapene.

Vi trenger folk av alle slag – både de som har det i hodet og hendene. Det sier mye om saken når Forsvarets ledelse og politikere ønsker å utvide verneplikten til å omfatte alle. Blant annet at ordningen fra 2010 ikke gjør nok med den skeive kjønnsbalansen. Programkomiteen ser ut til å være enig i at Forsvaret bør øke kvinneandelen, men motarbeider likevel det som tilsynelatende er den eneste løsningen på problemet.

For mange er dette også en sak av prinsipiell grad. Likestilling gir rettigheter, men kommer også med krav. Det er skuffende at flertallet av Arbeiderpartiets programkomitè ikke ser ut til å mene det samme. AUF har på en annen side gitt et tydelig ønske om endring. Når ungdommen gjør krav på lik behandling av begge kjønn, så bør det veie tungt innad i Arbeiderpartiet. Det er nemlig dem det handler om.     

Hva som til slutt står i partiprogrammet blir avgjort av landsmøtet i april. Vi får håpe at Arbeiderpartiet til da har endret kurs. Hvis ikke må de i det minste gi oss en langt bedre begrunnelse for hvorfor verneplikten skal være et unntak i et ellers likestilt Norge.

Når ungdommen gjør krav på lik behandling av begge kjønn, så bør det veie tungt innad i Arbeiderpartiet. Det er nemlig dem det handler om. 
 

Kommentarer