Barnehagen er barnas universitet

LØNNSOMT: Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon, skriver Robert Ullmann.

Som far ville jeg ikke akseptert en mattelærer uten faglig bakgrunn, og heller ikke barnehager som ikke har tilstrekkelig fagkunnskap.


Barn lærer gjennom lek og de lærer mest de seks første årene av sitt liv. Det utgangspunktet barna har fra tidlig alder legger grunnlaget for senere læring. Barnas lekenhet er en ressurs og en mulighet for fremtidig verdiskaping. Grunnleggende for utvikling og læring er trygghet og trivsel.
I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen håndterer ettåringene. Onsdag 13. februar tok TV2 i programmet «Vårt lille land» opp et viktig tema. Nemlig hvordan enkelte mangler i barnas liv kan utløse stress. Som blant annet kan gi redusert immunforsvar og svekket læringsevne. Forskningen som det vises til i programmet, underbygger hvor viktig det er at ansatte i barnehagen har kunnskap og kompetanse om barns behov og utvikling.
Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Allerede når barna når skolealder har evnen til å lære falt betydelig. Derfor må det settes inn større ressurser tidligere. Leken, som er barnehagebarns måte å lære på, er meget lønnsom for samfunnet. Investering i barnehagen handler om å satse på grunnleggende ferdigheter som danner basis for barnets evne til å lykkes senere i livet.
Forskningen til nobelprisvinner i matematikk James J. Heckman viser at tidlig læring fostrer mer læring. Heckman beskriver læring som en selvforsterkende prosess. Et godt utgangspunkt fra barnehagen sikrer økt læringsutbytte i første klasse, som igjen styrker læringen i senere trinn.
I næringslivet snakker man om «return on investment». Et slikt språk passer intuitivt ikke inn i en diskusjon om barns læring men resultatene i norsk skole ville vært bedre og til en lavere pris om myndighetene iverksatte de mest effektive tiltakene. Det er å satse på økt kompetanse hos de ansatte i barnehagene.I skolen er det en klar sammenheng mellom lærerens kompetanse og engasjement for faget, og elevenes læringsutbytte. Slik er det også i barnehagen. Livslang læring satt ut i praksis må innebære en mye større andel faglærte i barnehagen. Det vil styrke barnas grunnleggende kognitive ferdigheter som språkforståelse og matematikk, men selvfølgelig også sosiale, emosjonelle og motoriske ferdigheter.
Som barnehageeier har vi valgt at Kanvas-barnehagene skal ansette minst 50 prosent førskolelærere, fordi vi mener at de krav og forventninger som stilles til kvalitet og innhold i barnehagen ikke kan løses med dagens norm for pedagoger som kun er 1/3 av de ansatte.
Det regjeringsoppnevnte Øie-utvalget har foreslått at halvparten av ansatte i barnehagene skal være pedagoger slik vi har innført i Kanvas-barnehagene. Om politikerne tør gjennomføre dette løftet vil flere barn kunne gjennomføre sin skolegang med bedre resultater.
Fremtidens barnehage vil alltid være en arena for lek og utfoldelse. For det er i lek små barn lærer best. Det er allikevel avgjørende forskjell på om leken tilrettelegges av faglærte med relasjonskompetanse som også kan planlegge for barnas utvikling og læring. Som far ville jeg ikke akseptert en mattelærer uten faglig bakgrunn og vi bør heller ikke akseptere barnehager som ikke har tilstrekkelig fagkunnskap om hvordan gi små barn den beste starten.

Fakta Barnehagestart

I programserien «Vårt lile land» på TV2 ble det presentert forskning om at det kan være traumatisk og stressende for ettåringer i barnehage.

Etter programmet har flere skrevet innlegg i BT om temaet.

Tags: ,

Kommentarer