Derfor anket vi ikke

Vi er uenige i tingrettens vurdering om at UNE ikke hadde synliggjort godt nok avveiningen mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn.

DOMMEN ER FALT: Nathan får klem av ordfører Trude Drevland i Oslo tingrett. FOTO: HÅVARD BJELLAND

 

Da Utlendingsnemnda (UNE) bestemte at vi ikke anker dommen i Oslo tingrett i den såkalte Nathan-saken, fikk vi inn spørsmål fra alle kanter og vinkler. Det ble svar i diverse mediekanaler, presentert stykkevis og delt, derfor vil jeg her gi en litt mer samlet tydeliggjøring av hva som er tenkt og gjort.

I UNE ble vi overrasket over tingrettens dom, og vi er uenige i dommens premisser og resultat. Foreldrene fikk endelig avslag på søknaden om asyl allerede før Nathan ble født, og familien har deretter gjentatte ganger bedt om å få vedtaket omgjort. Vi mener at alle avgjørelser familien har fått gjennom årenes løp står seg, og at de er innenfor det skjønnsrommet Høyesterett har bekreftet at UNEs beslutningstakere skal ha.

Ingunn-Sofie Aursnes

Uenige
Vi er uenige i tingrettens vurdering om at UNE ikke hadde synliggjort godt nok avveiningen mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn.

Vi er også uenige i den betydningen tingretten har tillagt en bekreftelse som feilaktig ble gitt av Hordaland politidistrikt om at Nathans mor hadde lovlig opphold mens søknaden om asyl ble behandlet, en bekreftelse politiet ikke hadde grunnlag for å gi siden den ble utstedt på et tidspunkt hvor søknaden om asyl var avgjort.

Familien og deres advokat fortalte først i forbindelse med tingrettsbehandlingen at politiet hadde utstedt et slikt dokument. Dokumentet var for øvrig uten betydning for om familien hadde lovlig opphold eller ikke.

Ankevurderingen
UNE mener altså at tingrettsdommen er feil, og vi mener vi ville hatt gode utsikter til å få medhold i en anke. Hvorfor anket vi likevel ikke?
En vurdering når vi mottar det vi mener er en feil dom, er om premissene har betydning ut over enkeltsaken. En rettskraftig dom blir en del av rettspraksis. I Nathan-saken fant vi at dommen er så konkret begrunnet at feilene ikke vil få betydning for andre saker.

Av etterfølgende kommentarer i samfunnsdebatten ser vi at flere fremhever det samme, nettopp at dommen ikke får betydning for mange andre saker. Men vi konstaterer også med forundring at noen få gjerne vil ha det til at vurderingene til en dommerfullmektig i Oslo tingrett blir like viktig for fremtidig praksis som vurderingene fra Høyesterett i plenum før jul. Til det er bare å svare; selvsagt ikke.

Lovens skjønnsrom
Men bør man ikke anke når man mener å ha rett i enkeltsaken? Vel, saker forandrer seg over tid, ikke minst utlendingssaker med barn. Dommen i Oslo tingrett, og en eventuell ankebehandling i Borgarting lagmannsrett, handler om UNEs avgjørelse fra april 2012, da vi nok en gang ikke omgjorde tidligere asylavslag.

Domstolene vurderer om vedtaket var gyldig på avgjørelsestidspunktet. Vi mener fortsatt det, inklusive at vurdering av barnets beste var forsvarlig, og at det lå innenfor lovens skjønnsrom å legge mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn barnets tilknytning til Norge.

Slike avveininger kan endre seg etter hvert. I UNEs ankevurdering inngikk også hensynet til gutten og at saken endrer karakter etter hvert som tiden går. En ankebehandling tar tid. Vi kunne kommet i den situasjon at UNE først fikk medhold i en anke, men deretter uansett kunne gitt familien opphold, på grunn av de to ekstra årene i Norge mens domstolsbehandlingen pågikk.

UNE gir ikke signal om noe som helst ved ikke å anke i denne saken

Medieeksponeringen
En annen belastning vi ser, som også inngår i en helhetsvurdering av barnets beste, er den medieeksponeringen og oppmerksomheten han allerede har vært gjenstand for og som antakelig bare ville fortsatt ved en eventuell videre rettsprosess. Dette har også Redd Barna, på generelt grunnlag, advart mot. Sett i sammenheng med resten av saken, blir også dette et argument mot å anke.

I pressens Vær varsom-plakat står det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

I utlendingssaker ser vi stadig at barn ikke bare omtales ved navn slik at identiteten er «røpet», men at navnene blir overeksponert ut over alle dimensjoner inntil de ender som allemannseie. Er dette alltid god presseskikk? For pressen har jo gitt seg selv et eget etisk ansvar, som gjelder uavhengig av om foreldre, støttegrupper, advokater eller andre ønsker bred eksponering av barnet.

Bare å holde ut?
Etter at vi bestemte oss for ikke å anke Nathan-saken har vi fått en del kritikk fra folk som har vært enige i de tidligere avslagene våre. De mener vi nå sender et signal om at det bare er å bli, bare er å holde ut. De peker på at Nathans foreldre hadde endelig avslag og plikt til å reise hjem allerede før gutten ble født.

UNE gir ikke signal om noe som helst ved ikke å anke i denne saken. Barnekonvensjonen slår fast at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved all myndighetsutøvelse som berører barn. Videre er det gjennom utlendingsforskriften politisk bestemt at barns tilknytning skal tillegges særlig vekt når UNE vurderer om oppholdstillatelse skal gis på humanitært grunnlag. Det gjelder også tilknytning ved ulovlig opphold.

Ikke klare grenser
Lov og forskrift setter ikke klare grenser for når barns tilknytning skal utløse en slik tillatelse, verken ved et bestemt antall år i Norge eller barnets alder. Når vi vurderer om opphold skal gis på grunn av barns tilknytning, skal vi etter regelverket både legge vekt på de hensyn som taler for tillatelse og hensyn som taler mot. Slik er oppdraget og rettstilstanden også etter stortingsmeldingen «Barn på flukt» sist sommer og Høyesteretts behandling av to slike saker like før jul.

Hver sak avgjøres konkret og individuelt, og det er mange variabler. Ekte papirer, falske papirer eller ingen papirer. Dokumentert identitet, sannsynliggjort identitet, falsk identitet, uklar identitet. Sårbarhetsvurderinger knyttet til sykdom, nettverk og omsorgsevne. Og så videre og så videre. Både frem til nå og i tiden som kommer, vil dette medføre at noen får oppholdstillatelse og andre ikke, selv om barnas oppholdstid og tilknytning eventuelt er omtrent den samme.

Politisk spørsmål
UNE er i forbindelse med stortingsmeldingen om barn på flukt bedt om å rapportere om praksis. Det skjer i juni måned. Politikerne vil da få et beslutningsgrunnlag for å vurdere veien videre. Det blir fortsatt et politisk spørsmål om det bør, eller ikke bør, innføres klarere og mer skjematiske regler for når barns tilknytning skal utøse opphold for familier som har søkt asyl, men som er uten beskyttelsesbehov.

 
Nathan-saken
12. mars slo Oslo tingrett fast at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak i den såkalte Nathan-saken kjennes ugyldig.
Retten mente familiens avslag på oppholdstillatelse i Norge ikke var lovlig fordi UNE ikke hadde tatt nok hensyn til barnets beste.
13. mars besluttet UNE at de ikke anker dommen og Nathan (7) og familien får dermed bli i Norge.

Tags: ,

Kommentarer

42 Svar til “Derfor anket vi ikke”

 1. EK. Bergen 21. mars 2013 på 11:09 #

  Konklusjonen blir da: Framtidige asylsøkere bruker barnet sitt som brekkstang for å få bli, med hjelp av ankekåte advokater.

 2. BjarneBelinda 21. mars 2013 på 11:10 #

  Og Krekar er her enda.
  Et eller annet er veldig feil.

  • Chr 21. mars 2013 på 15:15 #

   Krekar er her i landet fordi Norge er med i den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter EMK. Artikkel 3 i den gjør det umulig for Norge å sende Krekar til Irak. Det har ingen ting med innvandringspolitikk, asylsøkere eller FN å gjøre. Om han kastes ut vil domstolen i Strasbourg dømme regjeringen til å ta han tilbake og betale erstatning. Norge kan selvsagt melde seg ut av EMK, og vil da bli det eneste landet i Europa som står utenfor.

   • Lilah 21. mars 2013 på 17:15 #

    Men Krekar har jo vært tilbake i Irak for noen år siden.Rart han ikke ble fengslet da.

  • Myrkdalen 21. mars 2013 på 15:23 #

   Det er godt at Krekar er i Norge. Hvordan skulle vi ellers få vite hvordan de tanker de som har samme livssyn som ham?

   • BjarneBelinda 21. mars 2013 på 19:12 #

    Jai tror du smart, horra…

 3. Gjest 21. mars 2013 på 11:27 #

  I to saker har media engasjert seg særlig. I denne som kalles «nathansaken» og i «mariaameliesaken». Hvorfor pressen har engasjert seg kan man undres over. Tilsynelatende er det viktig å kjenne journalister. At media vil være bekjent av slikt kan man undres over. At også foreldrene til de to – som neppe har aktverdige grunner for opphold – får bli som en følge av kampanjene, er media til liten ære.

 4. ballec 21. mars 2013 på 11:48 #

  Asylsaker som blir store media, slik som denne, ender som regel med at det innvilges varig opphold, men på en slik måte at myndighetene i ettertid kan hevde at saken ikke får presedens. Det er det vi ser her også. Aursnes bruker en helside i BT på å fortelle folket at Norge fortsatt har en streng, men rettferdig asylpolitikk.

  Tro det den som vil.

 5. ksfw 21. mars 2013 på 11:52 #

  Her er det snakk om «barnas»beste,og nu i siste instans er en av argumentene at gutten er blitt så mye eksponert i media,og det ville blitt ytterligere dersom UNE hadde anket.Hvem er det som har ført gutten frem i media på denne måten,til og med i rettsalen?Neppe gutten selv.

  • Lilah 21. mars 2013 på 17:12 #

   Foreldrene har godtatt all mediadekningen på gutten og har dessverre
   klart å få opphold her på feilt grunnlag.De burde skamme seg.Man blir kvalm av å se og høre om denne familien.Men vi får vel oppdateringer jevnlig om hvordan det går med «den lille gutten» som er bergenser og heier på Brann, og bare snakker kav bergensk. Orker ikke dette lenger!

 6. Sic_SemperTyrannis 21. mars 2013 på 12:02 #

  Maria Amelie-saken gjorde at jeg mistet troen på demokratiet i dette landet. Denne farsen avslørte nettverkskorrupsjonen mellom journalister og politikere. Nathan-saken gjør at jeg mister troen på rettsvesenet. Disse sakene viser med all tydelighet grumset som finnes i skjæringsfeltet mellom media, godhetsindustrien og venstresiden i politikken og deres innflytelse og påvirkning på i utgangspunktet uavhengige organer som UNE. At det var mediatrykket som hindret en anke fra UNE er bare helt utrolig. Hvorfor kunne ikke media da holdt en lavere profil i saken inntil rettskraftig dom var avsagt? I stedet får foreldrene opphold på fullstendig feil grunnlag.

  Jeg håper disse sakene får konsekvenser for de involverte når det norske folk en gang i fremtiden har fått nok av masseinnvandring, fortielser, løgner og bevisst propaganda fra multikult-industrien.

  • ftw 21. mars 2013 på 12:08 #

   Vi har ikke masseinvandring i Norge – med mindre du tenker på svensker og andre europere.

   Derimot har vi en kvote med flyktinger som vi, etter avtale med FN, må ta imot.

   • Roy 21. mars 2013 på 12:29 #

    Må ikke, Det er bare å stenge dørene, og hva kan FN da gjøre? True med å bombe oss tilbake til steinalderen? Tror ikke det.
    Så det er bare tullingene i Oslo som alltid skal være den snilleste i klassen.

    • Liberalpenguin 21. mars 2013 på 13:05 #

     Du mener vi ikke skal rette oss etter FNs regler? Selv om vi er medlem?

     Kanskje vi skal melde oss ut av FN? Er det tanken?

     • Dr Highness 21. mars 2013 på 13:25 #

      Jeg gir meg over.
      Sitter du i nettdebatt å ikke har noe som helst kunnskap?
      Se Link takk:
      http://www.skoleforum.com/stiler/annet/det.aspx?id=2737

      Du er hvertfall ikke smartere enn enn 5.klassing!

     • A1_vestlending 22. mars 2013 på 14:00 #

      Har ingenting med FN å gjøre men med at grensene er åpne som låvedører. Bare å melde seg ut av Schengen og innføre grensekontroll så er problemet løst

   • EK. Bergen 21. mars 2013 på 12:56 #

    Når vi ser problemene med fulle asylmottak, er allerede «masse» nok, og en svenske er ikke invandrer

    • Gjest 21. mars 2013 på 14:05 #

     Selvfølgelig er svensker innvandrere.

     • EK. Bergen 21. mars 2013 på 14:50 #

      Ja dette er den klassiske forvrengningen. Mulig en svenske kommer til Norge og går rett på trygd i asylmottak, men jeg tror det ikke.

     • Gjest 21. mars 2013 på 16:26 #

      Det er fakta, ingen forvrengning. Svenskene er innvandret fra et annet land, Sverige. Da er de selvfølgelig pr def. innvandrere.

     • EK. Bergen 21. mars 2013 på 16:58 #

      Største delen av det du kaller svensk invandring er arbeidskraft mellom to naboland som har gått begge veier i generasjoner

     • Gjest 21. mars 2013 på 17:39 #

      Delvis enig. Mange slo seg ned her også

     • chill 21. mars 2013 på 17:42 #

      Har man skrevet under på schengen, så har man skrevet under på schengen. Så er ikke denne diskusjonen overflødig?

     • chill 21. mars 2013 på 17:44 #

      Reservavsjonsretten gjelder ikke schengen da den er en separat avtale fra eøs. Schengen er alt eller ingenting.

     • tytaren 21. mars 2013 på 20:20 #

      Pr. definisjon er svensker også innvandrere, men hvor mange av dem søker norsk statsborgerskap ?

   • Gjestekommentator1 21. mars 2013 på 13:48 #

    Jeg blir skremt når jeg ser masseinnvandringen. I løpet av en kort spasertur i Oslo sentrum domineres bybildet av tiggende sigøynere, fremmedkulturelle og jammen santen en spøkelseskladd-kvinne.

   • Gjest 21. mars 2013 på 14:06 #

    Det er neppe mange som faller for ordleken din. Med en halv million utlendinger har vi selvfølgelig masseinnvandring

   • irwest 21. mars 2013 på 14:45 #

    It is time for Norway to reassert it’s sovereignty, take control of it’s borders and stop this uncontrolled flood of opportunists under the disguise that they don’t get along in their respective countries. The sooner Norway leaves the UN behind, the better off all Norwegians will be. Of course, the Nathan family should be expelled. Sadly, Norwegian «snillisme» got in the way.

   • Lei 21. mars 2013 på 16:44 #

    Vi har den største innvandringen til Norge som noen kjenner til. Dansker, svensker og islendinger er som oss og det kan neppe kalles innvandring i den forstand. Så har vi europeere. De har vandret inn og ut naturlig og hører hjemme i Europa. Hvor mange av FN´kvoteflyktninger tok vi inn? De øvrige som kaller seg asylsøkere kommer stort sett ved hjelp av menneskesmuglere som er betalt for å få dem hit og som har gitt dem en historie de skal fortelle. De har reist gjennom mange frie land – som Tyrkia – før de kom til Norge. Av den grunn har vi ingen plikt til å gi dem asyl. En annen sak er at de og deres barn mistrives her. De kan vi lese av stadige innlegg i pressen der de klager over nordmenn og at vi ikke fort nok tilpasser oss deres kultur. Senest i går på NRK.no

   • Lilah 21. mars 2013 på 17:04 #

    Ja ta imot de som har et beskyttelsesbehov, ikke familien til Nathan.Kyniske mennesker som vet å bruke media og barnet for å få opphold.

   • tytaren 21. mars 2013 på 20:18 #

    Korrekt. Vi har en moralsk plikt til å ta imot mennesker som er forfulgt i sitt hjemland pga sin religion eller sin politiske virksomhet. Dette er også FN sin definisjon. Problemet i Nathan-saken er at foreldrene hans IKKE oppfylte noen av de kravene, og utvisningsvedtaket ble opprettholdt også etter en langdryg ankeprosess betalt av norske skattebetalere. At de likevel fortsatt kan bo i Norge i så mange år etter vedtaket undergraver vårt juridiske system . Vi kan takke korttenkte nyttige idioter og et tafatt byråkrati for at opinionen har mistet mye tillit til systemet. Folk reagerer rett og slett på urettferdigheten i dette, og at det første disse gjør er å bryte loven, peke nese til opinionen og deretter presse frem et statsborgerskap.

    Det er klart det var synd på gutten, men han ble et gissel for kyniske metoder. Hadde loven blitt fulgt og vedtakene raskere effektuert både i Nathan-saken, og i Mari-Ameli-saken, hadde dette aldri kommet så langt. Da hadde de ressursene blitt brukt på å ta imot flyktninger som virkelig oppfyller kravene, men som nå tilbringer livet i en flyktningeleir et eller annet sted. Håper disse sakene resulterer i raskere utvisningsrutiner for de som får avslag, og at alle som gikk i protest-tog og ellers jobbet for Nathan og Mari-Ameli tenker på at deres engasjement egentlig skadet mange,mange andre asylsøkere.

 7. Tony Eikelmann 21. mars 2013 på 13:21 #

  La meg først slå at jeg er tilhenger av en mere restriktiv asyl politikk. Når det er sagt så mener jeg også at har ikke UDI og UNE ferdigbehandlet en sak innen max 3 år så burde oppholdstillatelse gies automatisk. At vi opplever at mennesker blir sendt ut av landet etter 7,8,9 eler 10 år er direkte flaut og uproffesjonelt. Det minner meg mere om de glade amatører og molbo historier. Vi må kunne klare å behandle saker på under 1 år. At vi trenger langt tid forteller om et system som ikke funker. Da vi søkte om familiegjenforening tok dette nesten 9 mnd. Vi hadde alle papirer og vært gift i mange år. Men UDI klarte ikke å lese en vigsels attest som inneholder mere enn 8 linjer. Når denne skulle fornyes ble jeg fortalt at dette måtte undersøkes og jeg lurte på hva det var de skulle undersøke. Asylsøkere som ikke har paprirer av noen art burde man bare snu i døra. Da hadde det også blitt fort slutt på a dumpe papirene. Papirer har de når de går ombord i flyet.

 8. Karstein Bransvik 21. mars 2013 på 15:11 #

  Jeg håper foreldrene sitter igjen med en flau smak i munnen etter denne saken. De har vist hvordan man på en slu og kynisk måte klarer å skaffe seg opphold i Norge bare man sørger for å skaffe seg et barn eller to. Det å reise hjem til sitt eget hjemland for å hjelpe til med dets oppbygning er for disse menneskene en ukjent ting og noe de ikke ofrer en eneste tanke så lenge de kan leve godt på den norske stat. Jeg håper foreldrene forstår at retten i denne saken ønsket deres sønn hjertlig velkommen til Norge og ikke dem.

  • Lilah 21. mars 2013 på 17:22 #

   Denne familien var ikke de verst stilte i Etiopia.Det er vel behagelig å bo i Norge, og slik vil de helst ha det.Å reise tilbake til en helt annen standard er vel under deres verdighet. Mewn hva med familie som de sikkert har i hjemlandet? Snart hører vi nok om Nathan som besøker slektninger i foreldrenes hjemland.Da er det ikke snakk om at man er redd for å bli fengslet og torturert.Bare tull og tøys!

 9. Jea 21. mars 2013 på 15:49 #

  Det som ikke kommer frem i media, og som er veldig trist og urettferdig, er at i klassen til Nathan gikk det en annen gutt. Denne gutten ble sendt ut av landet i fjor, fordi hans foreldre ikke hadde lovlig opphold, det samme caset som Nathan. Ingen kjempet hans sak. Når media kom på besøk satt den stakkars gutten og så på at det var så mye styr rundt Nathan. Ingen kjempet for han, ingen stilte spørsmål om han også burde vært kjempet for på lik linje.

  Håper vi slipper å høre og se mer til Nathan og foreldrene hans i media, og ei heller hans støttemedlemmer.

 10. uberaa 21. mars 2013 på 16:52 #

  fint for nathan, trist for velferdstaten…

  • chill 21. mars 2013 på 18:14 #

   Næ. Fint at rettsvesenet fungerer.

 11. HK 21. mars 2013 på 16:55 #

  Så nå kan bare invandrerne komme, poppe ut unger som vil gi dem barnetrygd og opphold…

  Ikke for å være rasistisk, men jeg lurer på hvor mange «nordmenn nordmenn» som egentlig er igjen i Norge.

 12. Lilah 21. mars 2013 på 16:59 #

  Jeg er fremdeles av den mening at Nathan og familien burde vært sendt ut.Hva med gutten som går i samme klasse med Nathan?.Han er også fra Etiopia og har også fått avslag.
  Men når man vet å sno seg og bruker barnet for alt det er verdt så belønnes man her i landet.Jeg gremmes!

 13. chill 21. mars 2013 på 17:27 #

  Synes de som mener nathan burde bli sent ut av landet demonstrerer en gjennomgående mangel på forståelse av den politiske prosesen og lovgivningen rundt det hele. Nathan er en gutt fra arna i bergen. født og oppvokst. at staten ikke følger opp sine vedtak i tide får stå for statens regning. det er det dommen sier.
  regner med at flere av dere ssom vil ha nathan ut også hyler over romfolket.
  I saken vedrørende romfolket oppstod en merkelig situasjon. Lov og orden partiet FRP gikk høylytt ut og ønsket å bryte omtrent det som er av norsk og internasjonal lovgivning. De ville sette romerne på en buss og kjøre dem ut av landet, noe som er strengt fornudt. Det er ikke forenlig med norsk lov. Vi i norge kan lage våre egne lover og dette kan i så måte forandres. En ting vi ikke kan forandre og som gjorde hele diskusjonen enda mer patetisk og latterlig er at vi ikke kan forandre EUs lover. De må vi forholde oss til. Fri flyt av mennesker, arbeidskraft og kapital, EUs grunnprinsipp, betyr fri flyt av mennesker arbeidskraft og kapital enten de er fra romania, sverige, portugal eller litauen.
  Uansett hva Siv Jensen sa på tv, så ville ikke politiet ha lov til å gjøre som hun sa da de må følge loven uansett

 14. Betenkt.. 22. mars 2013 på 12:07 #

  Så etter denne dommen – som ikke ankes – så får Nathan bli.
  Men foreldrene skal fortsatt ut, eller?

 15. Rygel 22. mars 2013 på 12:54 #

  Dette er noe av det mest arrogante avisinnlegg jeg noensinne har lest!

  Så UNE mener de vet bedre enn domstolene? fy for skam! De nekter med andre ord å ta lærdom av denne saken.

  Hva om UNE heller la seg langflat, viste respekt for rettens avgjørelse, og forsøkte å lære noe, og bli bedre til å håndtere slike saker?