Hør på ekspertene

Glem synserne, hør på Statens vegvesen.

FOTO: LMG Marin


Fergefri E39 skaper debatt
og det er mange gode argumenter og viktige faktorer som må vurderes for at beslutningen blir best mulig. Hordaland Høyres fylkesårsmøte stemte med stort flertall for den midtre trasé mens Hordaland Aps tilsvarende organ stemte for den indre trasé i sitt årsmøte. Før påske ble det klart at Ap og Sp ikke stoler på de beregninger Statens vegvesen har gjort for bygging av flytebro over Bjørnafjorden.

Dette fikk støtte fra tidligere veisjef Josef Martinsen som henviste til at Nordhordlandsbrua ble mye dyrere enn først antatt, noe som i seg selv er rimelig uvesentlig for denne debatten. Det er ingen automatikk i at alle flytebroprosjekt blir dyrere enn først antatt bare fordi Nordhordlandsbrua ble det.

Det er tre aspekt i denne saken som jeg ønsker å ta tak i. For det første har Statens vegvesen foretatt en grundig utredning der det på et faglig grunnlag bekreftes at det er praktisk mulig å bygge en slik bro til en kostnad som er bortimot den samme som for det indre alternativet, blant annet på grunn av nye tekniske løsninger. For det andre gir den midtre trasé en vesentlig kortere reisetid enn den indre traseen, noe som også gir også mindre utslipp fra brukerne av veien.

Til sist vil jeg også
nevne at midtre trasé er det valget som gir minst inngripen i natur og eiendom. Det indre alternativet, medfører hele 22 nye tunneler, samt at et mye høyere antall privatpersoner må gi fra seg hele eller deler av sin egen eiendom for at dette alternativet skal fremføres. Bare for transportnæringen, som hver eneste dag transporterer enorme mengder med gods mellom Vestlandets to største byer, vil det være direkte uforskammet å ikke velge det alternativet som gir kortest reisetid.

Det er likevel to
vektige argument som taler for å velge den indre trasé. Det ene er hensynet til utvikling av næringslivet i Odda og Hardangerregionen, det andre er økt trafikk gjennom Bergensdalen. Dette mener jeg kan løses ved å tenke helhetlig med gode løsninger på tilknytningsveier til en fergefri E39.

Jeg er helt enig i at
forbindelsene mellom Odda og Hardangerregionen til vest og sør er for dårlige, men å velge den indre traseen for å bøte på dette er en dårlig løsning. Her bør det heller tenkes helhet og planlegges tilknytningsveier til E39 som sikrer at indre regioner får god forbindelse mot Bergen og Stavanger. Dette kan løses med å utbedre eksisterende veinett. For økt trafikk gjennom Bergensdalen, kan dette også løses med helhetlig tenkning og nye veier som styrer gjennomgangstrafikken utenom Bergen.

Fylkestinget vedtok i mars den midtre trasé og dette er et godt vedtak. Jeg håper virkelig ikke at anmodningen fra Ap og Sp om nye utredninger blir satt i verk. En ny utredning har bare som formål å utsette prosessen. De fakta som er presentert i dag er grundig fremskaffet og godt argumentert. De danner et godt grunnlag for å fatte det riktige vedtaket.

 Jeg oppfordrer de som ikke stoler på utredningen fra Statens vegvesen om å innse at også denne bransjen er i konstant utvikling. For bare et år siden var det knyttet stor usikkerhet til hvorvidt en sideforankret bro over Bjørnafjorden ville være praktisk mulig å bygge. I dag finnes det ny informasjon som gjør det mulig å fastslå at en slik flytebro kan bygges.

Min oppfordring er å høre på fagekspertene og glemme synserne. I denne saken er det Statens vegvesen som er fageksperter. Politikere er dessverre ikke eksperter på veibygging. De må derfor gjøre det de er fageksperter på, som er å fatte vedtak basert på informasjon fra ekspertene, enten det er teknisk, økonomisk eller samfunnsvitenskapelig ekspertise.

Kommentarer