All posts by admin

 • Toåringar utan kontantstøtte

  Fjerning av kontantstøtta for barn mellom to og tre år er eit riktig val av regjeringa. Kompromisset som er utarbeidd av SV og Sp inneber til gjengjeld at kontantstøtta for barn mellom eitt og to og aukar med 1700 kroner månaden, til 5000 kroner. Det kan bli ei varig løysing.

  Innstramminga skjer ikkje minst av omsyn til innvandrarmødre. Fleire offentleg utval har tilrådd fjerning av kontantstøtte for å få fleire innvandrarkvinner i arbeid og for å fremja norskopplæringa for barna deira. Ein ny rapport stør dessutan opp under synet på at barnehagar er til barnas beste, alt frå eittårsalderen.

  Den endra politikken inneber at det må skaffast barnehageplass for svært mange av dei bortimot 15.000 toåringane som foreldra hittil har teke imot kontantstøtte for. Det vil innebera nye milliardutgifter for staten, og ein ny omgang med å skaffa fleire barnehagar for kommunane. Oppgåva er så stor at det ville vera lite tenleg å fjerna all kontantstøtte i ein omgang. Konsekvensane av berre eitt års ekstra fråvær ved barnefødslar bør heller ikkje overdramatiserast.

 • To see, or not to see

  Kva er eigentleg talent?

  VINNARANE: Kva er eigentleg talent? Ordboka Webster definerer talent som å ville, ønskje og ha lyst til. Her er eit godt døme på det: Årets Norway Cup-vinnarar frå Tertnes.

  SKREIV DU nokon gong stil om korleis det ville gå med klassekameratane dine? Då eg gjekk på ungdomsskulen midt på åttitalet fekk me oppgåva «Mine klassekameratar i år 2000». Tittelen oste science fiction.

  Det var vanskeleg å tenkje seg at verda ville vare over tusenårsskiftet. Endå verre å førestille seg at me, ungdommar på femten, nokon gong kunne bli så hauggamle som tretti år.

  LIKEVEL. Når stilen først måtte skrivast, virka oppgåva enkel. Klassekameratane hadde eg jo kjent heilt sidan første skuledag. Me hadde med andre ord jobba i lag over halve livet. Me hadde sunge alltid freidig i kor, og spelt blokkfløyte så spyttet spruta. Krangla, kasta lappar, og blitt kryssforhøyrde i dei ti bod med forklaring. Tatt lappen i multiplikasjonstabell. Dribla og takla i utallige friminutt. Kort sagt: Me kjente kvarandre. Me burde hatt verdas beste grunnlag for å spå.

  Nå, med fasiten i boks, er det berre å innrømme: Eg bomma så det suste. Eit par av mine jamnaldrande blei knallgode på område eg aldri hadde drøymt om. Den eine hadde i tenåra nærmast klippekort på sisteplassar i idretten sin, men heldt likevel fram å konkurrere. Vedkommande var den einaste av oss som blei idrettsutøvar på høgt nivå. Då hadde klassen si «barnestjerne» lagt opp for lengst.

  BARNESTJERNA VAR MEG. Frå eg var 12 til 16 år fekk eg raust med spalteplass i lokalavisa, gjerne kvar gong eg hadde vunne eit idrettsstemne eller sett ein ny rekord. Merksemda var litt stas, og litt pinleg.

  Det ingen skreiv, var at eg var tidleg utvaksen. Då eg i tillegg la inn ein halvtime spesifikk trening kvar dag, var det nok til å vinne. Heldigvis forsto eg sjølv at det berre var eit tidsspørsmål før dei andre tok meg igjen.

  DET ER SJØLVSAGT ikkje gale å vera moden, ha god teknikk eller stor treningsiver i ung alder. Feilen er når me vaksne legg for stor vekt på slike tidlege ”talent” og deira prestasjonar. Tidlege stjerner får mest skryt, og mest speletid. Dei må jo få utvikle seg vidare. Dessutan toppar alle andre også laget. Og ungane vil jo vinne, ikkje sant?

  Faren er stor for at dei kommande vinnarane er dei talenta me ikkje ser straks. Forsking på norske toppidrettsutøvarar har vist at dei beste seniorane nesten aldri var best som barn.

  Grete Waitz, Vebjørn Rodal, Stig Inge Bjørnebye, Ole Gunnar Solskjær, og Therese Johaug blomstra tvert imot seint. Akkurat som Erik Huseklepp, eller min medelev med alle sisteplassane. Det er gjerne dei som vinn til slutt. Etterpå, når resultata er synlege for alle, stemplar me vinnarane som talent. Men kva betyr eigentleg det?

  EKSPERTANE ER IKKJE EINIGE. Nokre ser på talent som ei ”indre” og naturgitt kraft på eit visst område, gjerne kreativt. Andre hevdar at talent også kan vere tillærde ferdigheiter.

  Men det finst ei tredje interessant forklaring. Ordboka Webster definerer talent som å ville, ønskje og ha lyst til. Den som vil mest, er i så fall det største talentet. Tanken er spennande. Den forklarer kvifor me ofte bommar i vurderinga av andre. For korleis måler du styrken i eit ønskje? Og; når blir viljen synleg?

  NYLEG MØTTE EG ei dyktig dame. Ho fekk sitt store gjennombrot etter at ho fylte førti. Etter å ha vore heime med fire barn, starta Gunhild sitt eige klesmerke. Kort etter blei ho kåra til årets designer i Paris. «Det aller beste er å sjå at folk vil gå i kleda mine», strålte designaren. Ho fortalte om ein tøff bransje, hektiske dagar, men først og fremst om kor kjekt det var å jobbe med det ho verkeleg ville. Ønskjet, lysta og evnene hadde alltid vore der. Talentet blei til resultat då ho bestemte seg for å satse hundre prosent.

  Mannen bak eit av Skandinavias leiande motehus, Bjørn Bruun, besøkte denne veka moteveka Raff i Bergen. Hans suksessoppskrift var klar: Det viktigaste for å lukkast er vilje og ambisjonar.

  Manchester United toppar ikkje laget. Ikkje Molde heller

  KORLEIS KAN ME trene opp lysta til å jobbe hardt? Symjing blir rekna som ein av idrettane som krev mest trening for å bli god. I går var eg på møte i symjeklubben der dotter mi går. Trenarane, med tung toppidrettsbakgrunn, begynte med å gå gjennom klubben si hovedmålsetjing: Første punkt var å gi opplæring i grunnleggjande teknikk. Så kom det på rekkje og rad: Skape glede. Samhold. Plass for alle.

  Akkurat desse ideala ryk til når ambisiøse vaksne vil sjå raske resultat. Speletid for alle blir oppfatta som motsetninga til satsing og siger. Kvifor det? Manchester United toppar ikkje laget. Ikkje Molde heller. Eller Tertnes, som vann årets Norway Cup for jentelag.

  ROSENBORGS Bjørn Hansen fekk ein gong spørsmål om kva kriterier han la vekt på i jakta på unge talent. Svaret kom kontant: Glede, vilje, etikk og sosiale ferdigheter.

  Mine klassekameratar viste seg å ha ambisjonar eg ikkje ante noko om. Difor eit godt råd til slutt: Ta deg godt av den dårlegaste på laget. Han eller ho kan vere den med størst talent. Akkurat slik det var i min klasse.

 • NHH og Adam Smiths styringsprinsipp

   

  Norges Handelshøyskole er 75 år. Bergens Tidende har i den anledning bedt meg svare på følgende spørsmål: Sett fra Oslo, hva er Handelshøyskoles viktigste bidrag til det norske samfunnet? Hvis svaret bare kan peke på et bidrag, hva er det så?

  Det kan ikke være at høyskolen på 1980- og -90 tallet dyttet på oss troen på markedet. Tross alt fantes det allerede velfungerende markeder der ute, og skolen bør verken få hele æren eller all skyld for den økte markedsorienteringen. De mer samfunnsinteresserte økonomene på Handelshøyskolen bør roses for noe annet og mye viktigere.

  Deres store bragd er at de etterlever det jeg vil kalle Adam Smiths styringsprinsipp. Dette prinsippet er bare en indirekte hyllest til markedsøkonomien.

  Smith sa: «Det som trengs for å bringe et land fra barbari til rikdom er fred, et oversiktlig skattesystem og en rettferdig statsadministrasjon. Resten kommer av seg selv.»

  Høyskolens viktige bidrag er at den har konsentrert seg ikke bare om det som kommer av seg selv, men også om hvordan statens kapasitet, institusjoner og skatteregler skal utformes, slik at det som kommer av seg selv, skal bli bra. Både i undervisning, forskning og utredninger har høyskolen insistert på Adam Smiths styringsprinsipp.

  Studentene får nok høre om markedets velsignelse og næringslivets store betydning, men høyskolen stopper ikke der. Før de nye siviløkonomene slippes løs på det norske samfunnet har de lært mye mer enn å kjøpe billig og selge dyrt. De har blitt utsatt for en bredt anlagt og forskningsbasert undervisning av lærere som må regnes blant de beste i Nord-Europa. Flere av lærerne har levert forskning i verdensklasse.

  En kan trygt slå fast at høyskolen verken er blårusspreget eller ensporet. Det er snarere den store bredden i forskning og undervisning som slår en, og at det ikke har gått på bekostning av kvaliteten.

  Et  perspektiv som strekker seg fra pappas barskap til garasjeporten, passer ikke. Høyskolen har i stigende grad produsert dyktige unge kandidater av begge kjønn med helt andre verdier. Beviset er at begge kjønn etter endt utdanning gjør seg gjeldende i ledelse og administrasjon, i det private og i det offentlige, i politikk og i forskning, i utlandet og her hjemme. Faktisk har en viktig del av høyskolens innflytelse på samfunnslivet nettopp kommet gjennom den forskningsbaserte temmingen av disse potensielle opprørerne.

  Hvordan implementeres så Adam Smiths styringsprinsipp i forskningen? Viktigheten av et godt skattesystem og en rettferdig stat, som Smith framhevet spesielt, er et godt eksempel.

  Empirisk er det de rikeste landene som har de høyeste skattene, målt som andel av nasjonalinntekten. Vi blir selvsagt ikke rikere av bare å øke skattene, eller bare å redusere dem. Det avgjørende er å finne en god blanding av konkurranse og regulering; av markedsorientering og politisk styring, av kapitalistisk dynamikk og sosial sikkerhet. Konkurranseregulering og skattepolitikk er derfor avgjørende. Her har høyskolens forskning stått i fronten både nasjonalt og internasjonalt.

  De tre store, Agnar Sandmo, Victor Normann og Kåre Petter Hagen, er typiske eksponenter. De har framstått som høyskolens ledende samfunnsøkonomer fra 1960- tallet til i dag. Mange av forskningsinteressene deres dreier seg nettopp om optimal skattepolitikk, konkurransepolitikk og hvordan en kan høste fruktene av internasjonal handel.

  Nobelprisvinneren Finn Kydland har selvsagt også vært viktig for høyskolen, hvor han fortsatt har en bistilling. Et av hans viktigste forskningsbidrag drøfter betydningen av tidskonsistente forventninger, både i finansielle markeder og i offentlig politikk – helt i tråd med Adam Smiths styringsprinsipp.

  I et lengre perspektiv står pionerene Karl Borch og Jan Mossin frem med sine internasjonalt banebrytende arbeider innenfor forsikring og finans.

  Den store bredden til Handelshøyskolens forskning viser seg også i matematisk metode – fra Terje Hansen til Terje Lensberg, fra abstrakte grunnlagsproblemer til konkrete anvendelser på aktuelle problemstillinger. Hansens løsningsalgoritmer for generelle likevektsmodeller benyttes fortsatt overalt i verden.

  På slutten av 1970-tallet ble perspektivet enda bredere. Unge økonomer ved høyskolen begynte å interessere seg for utviklingslandene. Med Karl Rolf Pedersen i spissen utviklet skolen etter hvert et godt forskningsbasert undervisningstilbud også i utviklingsøkonomi.

  Dette må ha vært kontroversielt. Hvorfor skulle en ledende handelshøyskole i det rike nord studere sult, underernæring og underutvikling i det fattige sør? Igjen viste Handelshøyskolen sin klasse ved å satse på det som ikke kom av seg selv.

  I dag er gevinstene åpenbare. Mer enn andre handelshøyskoler i Europa kan høyskolen i Bergen tilby kunnskap om alle viktige sider av en globalisert verdensøkonomi.

  Fra utviklingsmiljøet kom også noen av dagens ledende forskere ved Handelshøyskolen, som Bertil Tungodden og Kjetil Bjorvatn. Sammen med Alexander Cappelen og Erik Sørensen har de utviklet et helt særegent forskningsprogram som kombinerer økonomiske eksperimenter, med moralfilosofi og atferdsøkonomi. Gruppen har vakt internasjonal oppsikt for sine forskningsresultater.

  Det samme kan sies om andre, og kanskje i aller første rekke om Kjell Gunnar Salvanes sin forskning. Og nå kommer også høyskolens unge damer, som for eksempel Ingvild Almås og Ragnhild Balsnes, stormende med sine bidrag i de beste internasjonale tidsskriftene.

  Har Adam Smiths styringsprinsipp også ledet høyskolen til praktiske løsninger for norsk økonomi? Det er mange positive eksempler. Ett område står likevel fram som spesielt viktig; markedene for energi og for telekommunikasjon.

  I den forbindelse bør Einar Hopes innsats fremheves. Han er ikke bare spesielt pen i tøyet, men er også energilovens far. Han har gått i spissen for deregulering uten privatisering. Resultatet er en imponerende økning i konkurranse og effektivitet, i tråd med Adam Smiths styringsprinsipp.

   

  – Kalle Moene

   

 • Barnefrie soner

  «Bergen er en trygg by, men når folk opplever utrygghet må noe gjøres», uttaler Norvald Visnes (H) til BA i forbindelse med at Høyre vil den aggressive tiggingen i sentrum til livs. På Nygårdshøyden omsettes narkotika helt fritt og åpenlyst i nær sagt alle offentlige rom; i parker, på lekeplassene, på dørstokkene våre.
  Denne de-facto fredningen av omsetningsleddet – og alt dette medfører av menneskelige tragedier, vold og trusler – bidrar i vesentlig grad til å minke trygghetsfølelsen for beboerne i et sentralt område av Bergen sentrum. Et område som ifølge Bergen kommune selv, er tettere befolket enn Hongkong.
  Antall studenter og utleiebygg i sentrum er mangedoblet de siste årene. Kommunen sier de ikke har kontroll, og det er fritt frem for ansvarsløse utleiere. Det blir færre og færre vaktmestre, altså fastboende, som stiller på dugnader og maser på kommunen om manglende lys, ødelagte trapper og hull i veiene. Det er de historiske boligstrøkene i Bergen sentrum, de turistene i tusentall vandrer gjennom hele sommersesongen, som nå står i akutt fare for å forfalle.
  Bergenhus har Bergens, og dermed landets, dårligste barnehagedekning. For å oppfylle barnehagegarantien tilbys småbarnsfamilier på Nygårdshøyden plass i Ytre Arna.
  Familier på Nygårdshøyden med barn i skolepliktig alder, kan følge barna sine forbi det nye, vakre Studentsenteret, videre forbi gjengoppgjør og dealere ved Nygårdsparken, for så å avlevere barna sine på Møhlenpris-skole. Skolen, som i år fyller 100 år, er preget av et forfall man må oppleve for å tro; råte og fuktskader overalt, avskallet maling, den ramme stanken av gammel urin som slår mot en på barnas toaletter, er bare noen av de umiddelbare inntrykkene.
  Mindre synlig er de barna som gruer seg for å gå på skolen, foreldre som sliter med skyldfølelse, og ansatte som sykmeldes som følge av dårlig inneklima. Barna kan imidlertid vanskelig gjøre det samme.
  Summen av disse faktorene beviser at forfall avler forfall. Viktigere er at de gir et svært dårlig signal til barnefamilier og andre langtidsboende på Nygårdshøyden.
  Den politiske rådgiveren til helsebyråd Hilde Onarheim synes ikke å være klar over at det er mange år siden omsetning og bruk av narkotika var et problem knyttet kun til selve Nygårdsparken. Vi håper både helsebyråden, og alle andre, snart tar inn over seg at dopselgerne opererer synlig og usjenert over hele Nygårdshøyden og på Møhlenpris, og at Bergen, i forhold til innbyggertallet, er blitt et av de største heroinmarkedene i Nord-Europa.
  –- Et skilt er ikke veien å gå fordi omsetning og bruk av narkotika er forbudt over alt, sier rådgiveren til helsebyråd Hilde Onarheim. Riktig. Tigging derimot, er, for ordens skyld, helt lovlig.
  «Satire er tragedie pluss tid», sa den amerikanske komikeren Lenny Bruce. Om ikke annet vil skiltingen av «Narkofrie soner» på Nygårdshøyden, være et smått satirisk minnesmerke over tiår med feilslått narkotikapolitikk, og en tydelig og synlig fallitterklæring av byrådets evner til å ivareta trygghetsfølelsen til beboerne i det tettest befolkede området i sentrum. Et alternativ er et skilt som bedre beskriver nåtidstilstanden.
  Når forfallet er totalt, mister satiren sin kraft, mente den tyske sosiologen og filosofen Theodor Adorno. Det er derfor i dypt alvor vi til slutt tillater oss å håpe at Høyres politiske engasjement om tiggefrie soner i bykjernen, også kommer til anvendelse på en problematikk som oppleves langt mer truende for adskillig flere.

   

  – Tormod Carlsen

 • Det siste, store løftet

   

  Kommunepolitikk engasjerer ikke. Normale og friske unge folk lar seg ikke rive med i debatter om sykehjemsplasser. På den annen side bryr gamle og syke seg lite om nye idrettshaller. Mye innenfor politikken dreier seg om hvordan vi skal skjøtte vaktmesterjobben som tilsynelatende er blitt vår skjebne. I et kommunevalg blir dette spesielt tydelig.

  La meg legge til at situasjonen i Oslo er ekstrem. Under det sittende byrådet har skandalene haglet. Mange milliarder er sløst bort på vanvittige prosjekter, som vi ikke har noe konkret igjen for. Oslo er og blir ”vår korrupte hovedstad”, slik Erling Folkvord nylig skrev en bok om.

  Vi er muligens verdens rikeste land, men dette vises absolutt ikke på vår infrastruktur. De faktiske budsjettene går i beste fall til administrasjon og trygd.

  Oljeformuen er plassert på verdens børser. Bare i løpet av et par uker i juni tapte vi over 200 milliarder kroner på et relativt beskjedent børsfall. Hva skjer hvis det virkelig store børsfallet kommer? Et enkelt regnestykke sier at vi sannsynligvis vil tape rundt 1000 milliarder kroner. Under tidligere børskrakk har verdien av børsene falt med 30 prosent, og Oljefondet er i dag på over 3000 milliarder kroner.

  Vi er de som ikke bygget landet. Men kunne vi brukt mer av pengene på infrastruktur, istedenfor vedlikeholdsarbeid og risikabel børsspekulasjonen som i dag? På for eksempel å skaffe oss et mer moderne veinett, eller en jernbane vi ikke lenger trenger å skamme oss over?

  Problemet er at store, rådyre prosjekt er inflasjonsdrivende. Derfor blir de alltid skutt ned i fødselen av Finansdepartementet, som sitter med den reelle makten i Norge. Carl I. Hagen kjenner godt til dette problemet. Derfor foreslo han for et par noen uker siden at vi skal importere spanjoler for å bygge veier. Med en slik løsning ville vi kunne gjort et kraftig byks, uten å risikere inflasjon her i landet.

  Det finnes imidlertid et beslektet og mer interessant forslag som har fått altfor lite oppmerksomhet. Det dreier seg ikke om veier, men om noe mer miljøvennlig og fremtidsrettet: Lyntog.

  Alle synes å være enige om at det er fremtiden innen transport av mennesker og varer. Så hvorfor finnes det ingen konkrete planer om å bygge dem i verdens rikeste land?

  Du kjenner allerede svaret. Det er for dyrt. Finansdepartementet er skeptisk til lønnsomheten, og frykter den inflasjonsdrivende effekten. I en slik situasjon hjelper det ikke at det politiske flertallet på Stortinget, samt i de store byene, ønsker lyntog. Alle partier er nemlig i prinsippet for, bortsett fra Frp, som muligens synes det høres for kollektivt og miljøvennlig ut.

  Realistene i Finansdepartementet har rett. Hvis man pøste hundre milliarder kroner rett inn i norsk økonomi, ville det skapt inflasjon. Dessuten mangler vi reelt sett de menneskelige og teknologiske ressursene. Men hva om vi overlater byggingen til andre?

  I sommer var en kinesisk delegasjon på besøk i Norge. Kineserne kom fra China National Machinery Import and Export Corporation (CMC). Ikke la deg lure av at navnet høres ut som et firma som eksporterer reservedeler til mopeder. Selskapet står bak den en av de største infrastrukturprosjektene verden har sett. De er i ferd med å bygge 16 000 kilometer høyhastighetsbane i Kina. Lyntogene bygges for en hastighet på 300–410 kilometer i timen, og skal koste rundt 1000 milliarder dollar.

  Den kinesiske delegasjonen fra CMC var invitert til Norge av selskapet Oslo Teknopol, næringsutviklingsselskapet for Oslo og Akershus. Organisasjonen har nedlagt et betydelig arbeid for å kartlegge mulighetene for en stor satsning på lyntog i Norge, i første omgang ned til kontinentet via Göteborg. De har bygget solide kontakter i Kina, og det er ingen tvil om at kineserne er interessert i et slikt samarbeide. Kineserne har allerede begynt å eksportere sin lyntogteknologi til andre land, for eksempel Tyrkia.

  Norge står igjen på perrongen. Finansdepartementet har permanent hånden på nødbremsen. Men argumentet om inflasjon forsvinner hvis vi involverer kineserne. Kineserne vil dessuten kunne gjøre jobben langt billigere enn vi noen gang vil bli i stand til.

  To konkurrerende utredninger som angår jernbane ble nylig presentert på Stortinget. Den ene er utredningen til ”Norsk bane”, der Deutsche Bahn står bak. Den andre er den offisielle utredningen til det norske Jernbaneverket.

  Til tross for at de to miljøene i utgangspunktet var sterkt uenige om premissene for jernbaneutvikling, konkluderer begge med at lyntog blir lønnsomt – allerede i et trettiårsperspektiv. Utredningene forholder seg kun til behovet innenfor landets grenser. Det mest åpenbare prosjektet for utbygging av høyhastighetsbane, altså til Göteborg og videre Malmø, København – og derfra ned til kontinentet – blir ikke engang diskutert.

  Det blir derimot planene om lyntog til de store byene, altså Bergen, Trondheim og kanskje til og med Stavanger. Den magiske grensen for tog versus fly går på tre timer, og dette er teknologisk fullt mulig, selv med 3–4 stopp langs veien, noe som virker fornuftig ut fra norske forhold.

  Å bygge ut et moderne høyhastighetsnett i Norge krever politisk vilje. Nesten ingen er mot, men få brenner sterkt for saken. Ett åpenbart unntak er Hallgeir Langeland (Sv).

  Saken vil komme opp på agendaen frem mot neste stortingsvalg. Hvis ikke lyntog skal være vårt neste nasjonsutviklende prosjekt, hva skal da være det?

  Vi kan ikke være det eneste landet i Europa, bortsett fra Island, som ikke bygger lyntog.

   

   – Morten Strøksnes

 • Politiets Svekkede Tillit

   

  I går fikk Politiets sikkerhetstjeneste blant annet kritikk fra SV-topp Bård Vegar Solhjell. Han hadde med undring observert Janne Kristiansens håndtering av terroraksjonene 22. juli. SV-politikeren etterlyste større evne til selvrefleksjon og anklaget PST-sjefen for å ha gitt upresis informasjon om etatens handlinger i forkant av tragedien.

  Kritikken hans er betimelig. Akkurat nå synes mangel på åpenhet å være det mest akutte problemet for tilliten til PST. Det forteller ganske mye om Kristiansens informasjonsstrategi.

  Sommeren 2009 øynet mange et håp om en ny linje i PSTs forhold til offentligheten. Da Arfan Bhatti ble pågrepet, varslet PST mediene om dette på Twitter. Definitivt nye takter. Jeg regnet med at sikkerhetstjenesten ikke bare hadde oppdaget sosiale mediers kraft, men også tatt innover seg at samfunnet forventer at en etat med stort ansvar og vide fullmakter tilstreber åpenhet.

  Det vil være en overdrivelse å påstå at Janne Kristiansen, som overtok i september 2009, har levd opp til disse forventningene. Håndteringen av terroraksjonen har både skuffet og overrasket.

  En ting er sammenligninger med Stasi-Tyskland og uheldige uttalelser om drapsmannens ariske utseende, langt verre er det at Kristiansen bare dager etter tragedien bastant avviste at PST kunne handlet annerledes. Det er mulig hun har rett, men all den tid PST ikke begrunner påstanden skikkelig, er det flere enn Solhjell som kommer i tvil.

  I forrige uke kom nok et eksempel på Kristiansens lite tillitvekkende taushet. Like etter pågripelsen opplyste PST at Anders Behring Breiviks navn sto på en liste de hadde fått fra tollmyndighetene. Ifølge PST var listen laget på grunnlag av en valutakontroll. De hadde sjekket om Behring Breivik var registrert hos PST. Det var han ikke. PST mente det ikke var grunnlag for flere undersøkelser.

  Forrige fredag ble disse opplysningene stilt i et nytt lys. Da avdekket BT at Behring Breiviks navn ikke dukket opp som følge av en ordinær valutakontroll, men fordi Toll- og avgiftsdirektoratet deltok i en internasjonal antiterroraksjon kalt Global Shield. Målet var å avdekke import og eksport av kjemikalier som kan brukes i bombeproduksjon. Det er en annen versjon enn den PST først ga.

  BT har forgjeves forsøkt å få et intervju med Kristiansen. Journalist Tron Strands beskrivelse av sin kontakt med PST illustrerer hvor vanskelig det kan være å få svar på relevante spørsmål. Her er hans logg fra forrige fredag:

  Ringer PST. Sentralbordet avslår å sette oss over til informasjonsavdelingen, men sender en e-post til informasjonsavdelingen om vår forespørsel. Det er opp til pressekontaktene å vurdere om de vil ringe tilbake.

  Ringer Justisdepartementets pressekontakt for å få justisministerens reaksjon. Departementet lover å komme med en respons. To timer senere kommer svaret: Knut Storberget ikke vil kommentere saken, fordi det dreier seg om operative forhold som er PST ansvar. Svarer pressekontakten at det må være et politisk ansvar å få Janne Kristiansen til å løfte telefonrøret. Departementet lover å sjekke saken.

  Et par timer senere kommer tilbakemeldingen fra departementet. PST kan kontaktes på telefon. De vil svare på våre spørsmål.

  Kontakter PST igjen. Samme svar. Sentralbordet vil ikke sette oss i kontakt med noen. Ny e-post til informasjonsavdelingen.

  Klokken 15.50 ringer Martin Bernsen fra PSTs informasjonsavdeling. Sier det ikke er aktuelt å svare på spørsmål. PSTs ledelse står fast på tidligere uttalelser. Bernsen ber BT ringe tollmyndighetene fordi «toll vil gå tilbake på det de uttalte i går». Hevder at Toll- og avgiftsdirektoratet vil trekke påstand om at Global Shield-aksjonen var bakgrunnen for at navnelisten ble sendt PST.

  Ringer Toll- og avgiftsdirektoratet. Snakker med samme avdelingsdirektøren som dagen før. Han stiller seg uforstående til PSTs påstand om at han vil trekke sine uttalelser. Bekrefter at han er korrekt sitert i artikkelen.

  PST legger ut pressemelding på sine hjemmesider. Erkjenner at PST mottok informasjon fra prosjekt Global Shield, og at de i samme forsendelse fra tollmyndighetene fikk en liste på 63 transaksjoner mellom norske borgere og et bestemt firma i Polen. En av disse transaksjonene sto Anders Behring Breivik bak. PST varsler at de vil orientere 22. juli-kommisjonen om grunnlaget for «vurderingene som ble gjort i saken anledning».

  Journalistens beskrivelse viser hvor lite villig PST er til å komme sine kritikere i møte. Ingen ber sikkerhetstjenesten avsløre hemmelige arbeidsmetoder, kun gi offentligheten mulighet til å forstå vurderingene man gjorde før historiens største terroranslag på norsk jord.

  I går brøt en noe mer ydmyk Janne Kristiansen tausheten. Hun gjentok i Dagsnytt 18 at PST ikke så grunn til å sette i gang undersøkelser da de fikk listen fra Tollvesenet, og mente det var et betimelig spørsmål om slike undersøkelser hadde ført til noe. Samtidig varslet Kristiansen at hun ikke kommer til å trekke seg midt i stormen.

  Skal hun fortsette, må PST-sjefen imidlertid ikke lenger vike unna ubehagelige tema. Hun kan begynne med å svare på fem spørsmål BT-journalist Tron Strand aldri fikk stilt:

  1) Hvorfor opplyste ikke PST i første omgang at Behring Breiviks navn dukket opp som en følge av Global Shield?

  2) Hvilken etterforskning, om noen, ble gjennomført mot de øvrige personene på listen PST fikk fra tollmyndighetene?

  3) Hva har eventuelt disse undersøkelsene avdekket?

  4) Står Janne Kristiansen fast på at det ikke var mulig for PST å avsløre Anders Behring Breivik før 22. juli?

  5) Hvordan vurderer Janne Kristiansen nå at Behring Breivik i sitt manifest selv vurderte risikoen ved sin import av kjemikalier og aluminiumspulver til å være høy, og at han fryktet at tollmyndighetene ville rapportere importen videre – noe som faktisk viste seg å stemme?

  – Gard Steiro

 • Palestinernes sak til FN

  I seks år har jeg regelmessig besøkt Israel og de palestinske områdene. Jeg er blitt kjent med lederne gjennom mange og ærlige samtaler som har skapt personlige bånd mellom oss. Vi kan ha uenigheter i begge leirer, men jeg tror mine samtalepartnere vet at Norge ikke velger side i dette: Vi er venn av både Israel og palestinerne.

  Jeg kan ikke huske at ledernes utsyn og fortelling om hva som kreves for fred har vært mer motsetningsfylt. Hver leder sier at han er rede til umiddelbare forhandlinger, i motsetning til den andre. Begge kan selvsagt ikke ha rett.

  Det er nedslående. For fortsatt sier det store flertallet av israelere og palestinere at de ønsker fred. Fortsatt sier det store flertallet at de er rede til å inngå de kompromissene de aller fleste mener vil kreves.

  KLASSISK UTFORDRING: Israelske soldater holder vakt ved det palestinske byprosjektet Rawabi. Byen skal bli et symbol på det moderne Palestina, med parker og kjøpesentre. Det er bare ett problem: Videre bygging er avhengig av en tilkomstvei. Men den er det Israel som må gi tillatelse til.

  Og jeg tror fraværet av en løsning er dårlig for begge parter, begge folk og en hel region der folk nå vender seg mot autoritære ledere med krav om menneskerettigheter, anstendige levekår og demokrati.

  En viktig sak i høst er palestinernes hensikt om å ta spørsmålet om rett til egen stat inn for FNs organer. Om lag 120 stater har i dag anerkjent den palestinske staten. Den palestinske presidenten sier han vurderer å be om medlemskap i FN gjennom en søknad til Sikkerhetsrådet. Han har også sagt at han vurderer å be FNs generalforsamling om en oppgradering av den palestinske status til å bli anerkjent som en ikke-medlemsstat av FN.

  Palestinerne argumenterer for at det internasjonale samfunn lenge har støttet deres rett til en stat og vist til at løsningen på konflikten må komme gjennom en tostatsløsning. Nå høster de anerkjennelse for sitt styresett, og hevder at okkupasjonen er det avgjørende hinder for at de kan styre sin egen stat.

  Mens forhandlingene er helt fastlåst, ser de at den israelske bosettingspolitikken på Vestbredden, og særlig rundt Øst-Jerusalem er blitt intensivert, til tross for at Sikkerhetsrådet helt siden 1980 har slått fast at denne politikken er i strid med folkeretten. De hevder at om utvidelse av bosettingene fortsetter, så vil det fysiske grunnlaget for en stat på Vestbredden snart være murt igjen.

  Israel på sin side, argumenterer sterkt imot de palestinske hensiktene om å gå til FN. Israel hevder dette er å se på som et ensidig skritt, i strid med forutsetningen om at den palestinske staten skal etableres på grunnlag av forhandlinger.

  De viser til at palestinerne er delt mellom president Abbas’ styre på Vestbredden og Hamas’ kontroll i Gaza. USA støtter denne skepsisen og har varslet et veto mot en FN-søknad i Sikkerhetsrådet.

  I skrivende stund vet vi ikke hvilken vei palestinerne vil velge, og vi kjenner ikke ordlyden i de forslag som vil bli fremmet. Derfor har ikke Norge avgjort hvordan vi vil stemme. Vi må se teksten og vurdere innholdet.

  Noe av det vi studerer nøye er hva som hendte den gangen Israel ble medlem av FN. Det er klare forskjeller på tiden rundt 1949 og vår egen tid. Men noen forhold er interessante.

  I 1949 var Norge både en del av FNs generalforsamling, og vi var medlem av Sikkerhetsrådet. Israel kom til FN etter at den jødiske staten etablerte seg gjennom en uavhengighetserklæring i 1948. Deretter fulgte krig med nabolandene inntil en våpenstillstand etablerte de grenser som senere har ligget til grunn, selv om det fortsatt står strid om hvor endelige grenser bør gå.

  I møte med FN forklarte Israel at anerkjennelse av stater og opptak i FN ikke var avhengig av at utestående grensespørsmål var avklart. Da, som nå, var heller ikke spørsmålet om Jerusalems status og datidens flyktningspørsmål avklart. Israel mente at disse spørsmålene måtte finne sin løsning gjennom forhandlinger, men at det helst burde skje med Israel som medlem av FN.

  Norge uttrykte tvil om tidspunktet for anerkjennelsen, men valgte å bygge på forsikringene israelske talsmenn ga. Norge og Island stemte for, Danmark og Sverige avsto.

  Når palestinerne nå fremmer sin sak, er det også en rekke uavklarte spørsmål i forhold til Israel. De kan ikke løses gjennom vedtak av en resolusjon, men gjennom forhandlinger med Israel.

  Det vet palestinerne, og det vil de trolig åpent erkjenne når de etter all sannsynlighet går til FN.

  – Jonas Gahr Støre

 • Flerkulturelle Bergen

  Begreper som flerkultur, det multikulturelle og felles verdigrunnlag er sentrale i ordskifte etter 22. juli. Derfor var det interessant å lese Pål Vegard Hagesæthers artikkel om «Det hvite vesten» i A-magasinet fredag 19. august. På forsiden står det «Forskjells-Norge. Bergen er ikke akkurat flerkulturell».

  Men, det kommer an på. Ser man på Bergens historie, kan man med rette hevde at det flerkulturelle har vært viktig for byens suksess og at Bergens særpreg springer ut fra et halvt årtusen med flerkultur. Bergen var i mange hundre år Norges mest internasjonale by. Det er en historisk by, med flere kjente landemerker og mange eksempler på god arkitektur, men først og fremst er Bergen mest kjent for bare å være Bergen og bergenserne er handelsfolk med lang erfaring i å forholde seg til fremmede.

  Allerede fra tidlig middelalder var Bergen en betydningsfull internasjonal handelsby. Mange utlendinger innvandret til Bergen. Byen var sentral i et nettverk som strakte seg fra Arkhangelsk i nord til Sicilia i sør.

  Hver høykonjunktur ble ledsaget av en ny innvandringsbølge. Bergens tette bånd til utlandet var grunnen til at industri og ny teknologi fikk tidlig inntog. Kulturpåvirkningen som fulgte handelsrutene var stor. Via jødiske handelsmenn fikk Vest-Europa ny kunnskap. De fungerte som mellommenn mellom de mektige muslimske rikene, det bysantinske riket og Vest-Europa. Blant annet fikk vi kunnskap om bankvesen, nye regnskapsmetoder og det å inngå kontrakter.

  Her finnes utgangspunktet for en ny type handelsvirksomhet og som igjen la grunnlaget for de nye bystatene som oppsto, først i Italia. Handelen førte til en lang periode med høykonjunktur. I kjølvannet av den nye rikdommen og påvirkningen fra andre verdensdeler, oppsto det en kulturell oppblomstring uten like tidligere i historien.

  En ny type urbanisering av Europa tok sted.

  Bergen ble forlatt av konge og kirke. Fjernhandel ble i stedet den viktigste drivkraften i den ekspansive bergenske byutviklingen. Hver fjerde og femte bergensborger var tysk på 1600-tallet. Danskene utgjorde 18 prosent av befolkningen. Skotter og folk født på Orknøyene og Shetland utgjorde 7–8 prosent.

  Senere utviklet det seg sterke bånd mellom Amsterdam og Bergen, slik at hollenderne var tungt representert i byen. Mange av utlendingene som bodde i Bergen hadde dobbel tilknytning (statsborgerskap) til Norge. Det oppsto det en kultur der mange sendte barna sine på skole i hjemlandet, mens andre kom tilbake til Bergen for å arbeide eller læres opp i handelsvirksomhet. Ikke så ulikt slik våre nye landsmenn tilfører Norge nye impulser i dag. Dette er grunnlaget for den særegne bergenske bykulturen.

  Bergen fremstår ikke lenger som flerkulturell, selv om innvandrerandelen i Bergen er prosentmessig større enn i Trondheim. Når den er mindre enn Oslo og Stavanger, sier dette mer om disse byenes spesielle posisjon. Bergen oppleves ikke lenger som en like viktig by i nasjonal sammenheng, som den engang var.

  Man får ellers inntrykket av at innvandrerne føler seg velkomne i Bergen. Det at folk flytter fra Groruddalen sier like mye om dem som flytter, som det sier noe om dem som bosetter seg. Kanskje den forholdsvis lytefrie integreringen av innvandrere i Bergen sier noe om bergenserne?

  Det flerkulturelle har vært viktig for byens suksess.

  – Morten Ednes, Prosjektleder, Norsk Form