Nygårsparken krever helhetlig politikk!

Også i denne valgkampen settes søkelys på en av de største utfordringene vi har: Det harde, rusmiljøet i Nygårdsparken. Det skulle bare mangle! Rusmisbrukerne er blant våre aller svakeste grupper, til tross for at den enkelte rusmisbruker besitter evner og ressurser som samfunnet aller helst skulle ha kunnet benyttet på en helt annen måte. Det slår ikke feil denne gangen heller: Løsrevne forslag fra opposisjonen strømmer på, med krav til byrådet om både heroin på resept, sprøytehus og hundepark i Nygårdsparken.

Kampen mot rusmisbruk krever en rekke virkemidler som går på tvers av myndighets- og fagområder. Høyre parkerer ikke denne utfordringen på lokalt plan. Vi kan love at Høyre tar rusutfordringen på alvor. De forslag som ligger utenfor kommunens myndighet, som spørsmålet om både sprøyterom og heroinbehandling, vil garantert bli gjenstand for debatt i Høyres programkomité for neste stortingsvalg. Det er på det nasjonalpolitiske nivå slike spørsmål hører hjemme, blant annet fordi de krever både sentrale lovendringer og betydelige ressursallokeringer. Dessuten utfordrer disse tiltakene sentrale verdispørsmål som bør være gjenstand for solide overveielser som bør foregå på et nasjonalt nivå. Det viktigste for Høyre er å forebygge, behandle og etterbehandle rusmisbrukerne slik at de på en verdig måte får en reell mulighet til å bli rusfri. Et av flere spørsmål som også hører hjemme i programarbeidet mot neste stortingsvalg, er om vi bør styrke rusmisbrukernes rett til individuelt tilpasset behandling og rehabilitering.

Innenfor rammene av kommunens myndighet og ressurser, har Høyre i byråd, i motsetning til opposisjonen, en helhetlig plan med arbeidet for å bekjempe rusmisbruk og de andre problemene rundt Nygårdsparken. Det skal ikke herske tvil om at Høyres mål er at Nygårdsparken igjen skal bli en park for alle byens borgere! I denne perioden har tidenes rusløft blitt gjennomført i Bergen. De viktigste tiltakene er at ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er innført i fem helsesentre. Vi har fått et nytt Strax-hus som bidrar til å få miljøet ut av sentrumskjernen, samt en rusakutt. Samlet bruker kommunen nå 120 millioner kroner på rusomsorg. Dette er hele 40 millioner mer enn i 2008! Noe av det viktigste for å sikre rehabilitering, er boliger. Stadig flere rusmisbrukere får nå egen bolig. I tillegg er en rekke forebyggende tiltak etablert: Det er økt fokus på bruk av individuell plan for den enkelte rusmisbruker og på sammenhengen mellom rus og psykiatri.

På et mer overordnet plan, arbeider kommunen nå intenst med å implementere konsekvensene av samhandlingsreformen og byrådet har et tett og løpende samarbeid med politiet. Høyre ønsker å slå hardere ned på kriminaliteten rundt de harde miljøene. Dette krever økt politinærvær og nulltoleranse i forhold til omsetning av narkotika. I samarbeid med politiet ønsker Høyre å sette opp videoovervåkning av de mest belastede områdene i Nygårdspark. Vi har fortsatt mye å gjøre, men vi jobber riktig!

Tags: ,

Kommentarer