Prognosene har bommet totalt

I 2007 lød Bergen kommunes spådom på 270.000 bergensere i 2020. Nå mener Hordaland fylkeskommune at vi blir 304.000. Spiller det noen rolle?

Bommer kommunen på prognosene, risikerer vi at byens politikere vedtar planer for barnehageutbygging som gir stadig lengre barnehagekøer, vi får skolebehovsplaner, veiutbyggingen, kollektivtilbud og tomtereserver som ikke dekker behovet. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN


For to år siden
presenterte Opus Bergen noen tall for befolkningsutviklingen på en konferanse om byutvikling. Disse var basert på følgende formel: Tenk dersom folketallet i Bergen økte like mye de kommende 20 årene som det hadde gjort de to forutgående årene. Da ville vi i 2020 være over 300.000 bergensere.

Vi benyttet oss av det ekspertene kaller en naiv prognose. Det trengs ingen modeller, datamaskiner eller høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse for å lage prognosen.

Legger du til grunn at utviklingen i året som kommer skal gå slik den gjorde i året som gikk, vil du svært ofte spå riktig. Ja, så treffsikker er denne legmannsmetoden, at den ofte slår ekspertenes, i hvert fall når det gjelder de korte tidsspennene. Men foretar du en fremskrivning 10 og 20 år frem i tid basert på et års tilfeldig utvikling, vil nok den naive prognosen bomme oftere enn ekspertenes. Men ekspertene bommer kraftig de og.

Men ekspertene bommer kraftig de og.

I 2007, da den forrige kommuneplanen for Bergen ble vedtatt, forventet kommunen at folketallet i Bergen ville runde 270.000 i 2020. Med den folketallsveksten Bergen opplever nå, tyder mye på at byen passerer 270.000 innbyggere i år, syv år tidligere enn man forutså i 2007. Det skal sies til planleggernes unnskyldning at de baserte sine prognoser på Statistisk sentralbyrås tall fra 2006. Det var med andre ord SSB som bommet.

Går vi ytterligere seks år tilbake i tid og ser på «Storbyomtalen i Nasjonal Transportplan for 2006-2015», skulle Bergen passere 250.000 innbygger i 2015 og 260.000 i 2030. Prognosen var omstridt, fordi den la til grunn en for sterk befolkningsvekst, men har bommet enda mer enn SSBs prognose.

At folketallsprognoser ikke er helt enkelt, har også Hordaland fylkeskommune erfart. Det er bare to år siden man på fylkeskommunens nettsider kunne lese at Bergens folketall ville passere 289.000 i 2020, To år etter offentliggjør Panda helt nye prognoser på oppdrag fra den samme fylkeskommunen.

Nå skal vi bli 304.000 i Bergen i 2020. Tallene ble viet bred omtale i BT sist helg, og på nettsidene kan du ved hjelp av interaktiv grafikk klikke deg inn på den enkelte Hordalandskommunen og se både historiske folketall og prognoser for veksten de neste 18 årene.

Det denne gjennomgangen først og fremst viser er at folketallsprognoser er vanskelig, og at prognosene de seneste årene har hatt en tendens til å undervurdere veksten. Økte fødselstall og lengre levealder har bidratt til noe av veksten, men det som virkelig har ført til at prognosene de siste ti årene har bommet totalt er innvandringen.

To tredeler av den rekordveksten vi ser i antall innbyggere i Norge, skyldes innvandring. Den er høy takket være en norsk økonomi som går så det griner og et Europa i krise. Det kunne ikke prognosemakerne forutse verken i 2001 eller 2006. Vi trenger kvalifisert arbeidskraft og Europa har høy arbeidsledighet.

Slikt blir det flere nordmenn av, men økonomisk nedgang kan stoppe det meste av innvandringen fra det ene året til det neste, og mer enn halvere befolkningsveksten. Blir en krise langvarig, faller bunnen ut av de mest dristige befolkningsprognosene.

Gode folketallsprognoser er avgjørende for god planlegging. Forskjellen mellom Bergen kommunes prognoser fra 2007 og Pandas prognoser i år er svært stor. Vi kan ha 34.000 flere bergenser i 2020 enn det kommunens viktigste plandokument la til grunn i 2007. Hva betyr det for arealbruk og tjenestetilbud?

  • De trenger røft regnet 15.000 boliger
  • De trenger 17.000 jobber
  • De fyller 25 barnehager hver med 100 barn
  • De omfatter 4000 skoleelever i alderen 6–19 og trenger 10 skoler
  • De kjøper varer for 3,5 mrd. kroner i året, nesten en milliard mer enn det som i fjor ble omsatt på Lagunen
  • De foretar 70.000 reiser hver dag. Den overveiende delen av reisene skjer med bil eller kollektivtrafikk

Bommer kommunen på prognosene, risikerer vi at byens politikere vedtar planer for barnehageutbygging som gir stadig lengre barnehagekøer. Vi får skolebehovsplaner, veiutbyggingen, kollektivtilbud og tomtereserver som ikke dekker behovet.

I Bergen har dette vært situasjonen lenge. Kommunen har ikke gitt plass til den befolkningsøkningen som naturlig følger en by i vekst. Mange av dem som etablerer seg velger å flytte til kommunene rundt Bergen. Det er også noe av årsakene til at Askøy, Meland, Fjell og Os har opplevd en helt annen befolkningsvekst enn Bergen.

Fortsatt henger Bergen etter når det gjelder å skaffe areal til de mange boligene som den forventede folketallsveksten krever. I dag ligger de fremtidige utbyggingsområdene relativt usentralt til. Halvparten av tomtereserven finner vi i Arna og i de nordligste delene av Åsane. Men mange bergensere vil heller bo sentralt, tett på kollektivtilbud, butikker og bymessig bebyggelse.

Dessverre er det heller ikke lagt til rette for denne etterspørselen. For slik fortetting må også planlegges. I dag skjer alle den overordnede planleggingen i kommunal regi. Samtlige av disse planene er til dels kraftig forsinket. Det bidrar ikke til økt boligbygging der folk vil bo, noe som vil få konsekvenser for boligprisene. Her må det skje noe dersom Bergen skal stå rustet til å ta unna den befolkningsveksten fylkeskommunen spår.

Ikke bare kommunen må skjerpe seg, også fylkeskommunen og Fylkesmannen må ta hensyn til de nye realitetene. Begge kan gjennom innsigelser stoppe boligplaner, noe som har skjedd hyppig de seneste årene. Fortsetter det, vil fortsatt en stor del av folketallsveksten i bergensområdet skje utenfor Bergen.

I det to år gamle innlegget videreførte vi prognosene til 2030, beregnet folketallet i Bergen til 360.000, men la til: «Så mange blir vi garantert ikke».

Panda spår 358.000 bergensere i 2030. Treffer den prognosen har Bergen dårlig tid, svært dårlig tid.

I innlegget i papiravisen skulle begge forfatternavnene stått: Gunnar Widerstrøm og Tore Jensen, planlegger Opus Bergen AS.

Kommentarer