Tiltakene må starte nå

Både i Oslo og i Bergen er det en uholdbar situasjon med åpenlys bruk og omsetning av narkotika i sentrale byområder. Men Stortinget sover i timen. 250 dødsfall i året er uakseptabelt. 

NYGÅRDSPARKEN: Politiet skal ikke arrestere eller jage brukerne, men i dialog med helsevesenet og sosialtjenesten, følge dem til tilbud tilpasset den enkelte.

 


Stortingsmelding 30 «Se meg!»
inneholder mye god ruspolitikk. Likevel ser det ut til at Stortinget kommer til å skusle bort sjansen til å virkelig kunne bety en forskjell for de rusavhengige – for bedre behandling, bedre helse og et bedre liv. Og ikke minst risikerer vi at Stortinget skusler bort sjansen til å redde liv.

Det er gjentatt til det kjedsommelige at Norge ligger på overdosetoppen i Europa, men så lenge det ikke er flertall for å sette inn tiltak som virker, må det likevel gjentas om igjen og om igjen. Ca 250 tapte liv hvert år er for Venstre helt uakseptabelt og vi kan ikke slå oss til ro med løfter om en fremtidig plan mot overdosedødsfall. Tiltakene må starte nå.

Vi kan ikke slå oss til ro med løfter om en fremtidig plan

Vårt mål er at antall overdosedødsfall minst skal reduseres med 50 prosent innen 2015. Og at alle som ønsker behandling skal få det innen 24 timer etter avrusning. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen. Venstres mål er i likhet med de fleste andre partier at færrest mulig bruker illegale rusmidler og at færrest mulig utvikler rusproblemer, inkludert problemer knyttet til skadelig bruk/avhengighet av alkohol og vanedannende legemidler. Men vårt mål skiller seg fra de andre partiene ved konsekvent å se på avhengighet som en sykdom; rusproblemene må derfor møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff.

Forebygging mot rusproblemer må skje på alle områder som berører barn og unges oppvekstvilkår, men Venstre vil særlig sette inn tiltak i ungdomsskolen og på videregående skoler. Vi må sørge for at ingen skoleskulkere går «under radaren». Tidlig intervensjon ved skoleskulk må gjennomføres systematisk i grunnskolen, gjennom et aktivt samarbeid mellom skole, familie, helse- og sosialtjenesten, fastlege og eventuelt barnevern.

På videregående skoler må det iverksettes aktiv oppfølging ved frafall fra videregående utdanning og aldersgrensen for rett til skoleplass må heves slik at ungdom som vil fullføre videregående skole på et senere tidspunkt får mulighet til dette. Og både på ungdomsskolen og på videregående må det bli flere helsesøstre som kan gå i front for å fange opp de som sliter!

Når det gjelder behandling av rusavhengige finnes det mange gode tilbud i Norge. Venstre vil særlig sette fokus på det vi kaller relasjonsassistert behandling. Vi må sikre større grad av fleksibilitet og mulighet for langvarige behandlingstilbud, både langvarig døgnbehandling og behandling med kombinasjon av poliklinikk og døgninstitusjon.

Det er mye forskning som underbygger viktigheten av langvarige relasjoner i rusbehandlingen, og kontinuitet i behandlingen kan blant annet sikres ved å sørge for at pasientene følges opp poliklinisk over tid, også før, etter og mellom eventuelle behandlingsopphold i døgninstitusjoner.

Samtidig vet vi dessverre at mye god behandling er nytteløs dersom mottaksapparatet i kommunene ikke fungerer. Altfor mange skrives ut av behandling uten at de verken har en egnet bolig, jobb, skole eller lignende å gå til. Og det samme problemet er vanlig for pasienter i LAR eller i annen poliklinisk behandling. Venstre legger derfor frem forslag om å øke de statlige bevilgningene til bolig og annen rehabilitering. Og vi foreslår en belønningsordning til kommuner som sikrer at rusfri bolig står klar fra dag 1 etter døgnbehandling.

Videre er livreddende behandling, skadereduksjon og ruspasienters livskvalitet et viktig ærend for Venstre. Etter at et flertall i Stoltenberg-utvalget tok til orde for heroinassistert behandling, står nå Venstre igjen som eneste parti på Stortinget som vil prøve ut dette tiltaket.

Et tiltak som i flere europeiske land har vist seg å bedre rusavhengiges helse, redder liv og reduserer kriminalitet og nyrekruttering. Og mens Høyre og KrF i komiteens innstilling går inn for at adgangen til å etablere brukerrom fjernes og AP vil vurdere å tillate røyking av heroin på slike rom, vil Venstre styrke ordningen med brukerrom. Samt endre forskriften slik at ikke bare heroinrøyking skal tillates, men vi vil også tillate bruk av andre stoffer enn heroin – slik de fleste brukerrom i andre land gjør.

Etter at et flertall i Stoltenberg-utvalget tok til orde for heroinassistert behandling, står nå Venstre igjen som eneste parti på Stortinget som vil prøve ut dette tiltaket.

Det er omtrent umulig å få overdose dersom man røyker heroin, det er derfor viktig å bidra til en kulturendring der færre injiserer. Videre vil Venstre slå et tydelig slag for Portugal-modellen; Vi vil endre norsk lovgivning slik at behandling av narkotikaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse. Denne modellen har i Portugal ført til at flere kommer i behandling og færre dør av overdoser. Både regjeringspartiene og de andre opposisjonspartiene er høyst uklare vedrørende dette.

Både i Oslo og i Bergen er det en uholdbar situasjon med åpenlys bruk og omsetning av narkotika i sentrale byområder. Dette er ikke verdig for brukerne, og kan dessverre samtidig øke nyrekrutteringen. Venstre vil derfor igangsette effektive tiltak mot åpne russcener. Åpenlys rusbruk og salg av illegale rusmidler skal ikke aksepteres. Politiet skal ikke arrestere eller jage brukerne, men i dialog med helsevesenet og sosialtjenesten, følge dem til tilbud tilpasset den enkelte.

Dette forutsetter en rusomsorg som er oppgradert i alle ledd slik at denne tilnærmingen blir realistisk og hensiktsmessig. Gjennomføringen av dette må sikre at tiltaket gjør situasjonen bedre både for brukerne og for befolkningen for øvrig. For at vi skal klare å fjerne de åpne russcenene trengs det ikke mer prat og vakre ord, men penger til en betydelig utbygging av rusomsorgen og samtidig en vilje til å tenke nytt.

Ruspolitikken kan ikke lenger baseres på myter og moralsk indignasjon. Norge trenger en ny og moderne ruspolitikk – basert på kunnskap og erfaring om hva som virker. Venstre legger i dag frem en rekke nytenkende forslag for en bedre ruspolitikk. Samtlige av Stortingets øvrige partier er velkommen til å stemme for disse.

 

Tags:

Kommentarer