Langt frem for Vestlandsbanen

Intercitytog mellom Bergen og Stavanger er en god tanke, men i første omgang må kyststamvegen sikres.

Vestlandet trenger visjoner for bedre samferdselsløsninger, og rapporten om intercityforbindelse mellom Bergen og Stavanger i 2030 er et godt innspill til hvordan regionene kan knyttes sammen i fremtiden. Ikke bare for å frakte varer og mennesker, men også for å håndtere befolkningsveksten de neste tiårene. Den kortsiktige realismen kan nok diskuteres, men det er viktig at Vestlandet begynner å tenke høyt og stort om fremtidige løsninger for transport og næringsutvikling.

Visjonen om å knytte sammen Bergensområdet, Sunnhordland, Haugalandet og Stavangerområdet til en bo- og arbeidsregion ble presentert på Transport- og logistikk dagen i Bergen i går.  Her ble det vist til at store deler av verdiskapningen i landet skjer langs vestkysten, og at bedre kommunikasjoner mellom vestlandsbyene kan gi større kraft og tyngde i utviklingen av industri og forskning. Ikke minst innen havbruk, olje og gass, marinteknologi og fornybar energi, der Vestlandet allerede er verdensledende. Intercitytog kan bli nerven i en slik utvikling. – Det gjelder å være sterk i troen, som regionvegsjef Olav Ellevset understreket.

Svært mye skal klaffe om banen skal stå ferdig om 19 år

Det mangler ikke skepsis. Regjeringsutvalget for høyhastighetstog er negativ til Vestlandsbanen. Senterpartiets Steinulf Tungesvik påpeker at banen ikke svarer på utfordringen i statens utredning om lyntog; at tog skal konkurrere på strekninger med særlig stort trafikkpotensial. Andre vil hevde at vestnorsk IC-tog vil forkludre planene om opprusting av Bergensbanen.

Prosjektet er komplekst og dyrt, og det er grunn til å stille spørsmål om tidsrammen. Alt statlig fokus på intercity-utbygging er for tiden konsentrert om Oslo-regionen. Svært mye skal klaffe om banen skal stå ferdig om 19 år, til den antatte prisen på 65 milliarder kroner. Rapporten inneholder heller ingen forslag til finansieringsløsninger.

Vestlandsbanen kan likevel åpne øyne i Oslo, slik stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) ønsker seg. Blant annet viser rapporten at befolkningsgrunnlaget i området mellom Bergen og Stavanger vil bli større enn for lyntogstrekningene som nå er under planlegging på Østlandet. Prosjektet må ikke bli stående som vestnorsk særpolitikk, men løftes til et nasjonalt prosjekt, som kan komme hele landet til gode.

I første omgang bør likevel vestlandspolitikerne sørge for at planene for kyststamvegen mellom Bergen og Stord ferdigstilles, slik at de kan kvalifiseres for Nasjonal Transportplan for 2014 – 2023. Stamveiprosjektets økonomiske helse og tidsmessige realisme tilsier at traseen over Tysnes og Fusa blir valgt. Ny og omfattende dragkamp om de mulige alternativene kan bety at stamveien må stå over enda en planperiode. En ny debatt om intercitytog må heller ikke forsinke stamvegen ytterligere.