Utrygge kvinner

Antallet overfallsvoldtekter har økt dramatisk det siste året, og svært få voldtektsmenn blir tatt av politiet. Det har skapt utrygghet blant mange kvinner, og begrenset deres frihet i det offentlige rom. Utviklingen er uholdbar, men tryggheten kan ikke gjenvinnes bare med økt politiinnsats. I Stavanger er drosjenæringen, flyktningmottakene og kommunen mobilisert. Lignende tiltak må prøves i Bergen og i andre store byer.

Politiet møter gjerne store vanskeligheter i arbeidet med å oppklare voldtektssaker. Av alle voldtektssaker i Hordaland i fjor ble bare hver fjerde oppklart. Det skapte så store bekymringer hos påtalemakten at det ble besluttet å granske 78 henlagte saker. Statsadvokatembetet måtte imidlertid konkludere med at det var lite politiet kunne gjort annerledes. Henleggelsene fremsto som korrekte og forsvarlige.

Overfallsvoldtektene er ekstra vanskelige å oppklare. Av 19 anmeldte voldtekter eller forsøk på voldtekter i Bergen siden i fjor, er bare tre antatte gjerningsmenn tatt. I hele landet er det anmeldt 70 slike saker hittil i år, derav 40 i Oslo. I Oslo er det i år 16 flere anmeldelser enn i samme periode i fjor. Stavanger er det store lyspunktet, med 90 prosents nedgang i anmeldelsene de to siste årene. Selv om heller ikke kvinnene i Stavanger kan føle seg trygge, har det hjulpet å få bedre oversikt over risikomomentene, og å målrette politiets tilstedeværelse deretter. Ettersom flere potensielle gjerningsmenn har måttet legitimere seg, synes det som risikoen for å bli utsatt for overfallsvoldtekt har minket.

Slik overvåking kan likevel bare brukes i begrenset omfang, både av personvernhensyn og av ressurshensyn. Forløpene til seksuelle overgrep i det offentlige rom kan dessuten være uklare på globaliserte og konfliktfylte møtesteder. I yngre årsklasser er det gjerne stort rom for seksuell utprøving blant norske jenter, går det frem av Oslo-politiets rapport om voldtekt fra i år. Manglende evne til grensesetting gjør jenter med lite utdanning og svak tilknytning til arbeidsmarkedet ekstra utsatt for overfallsvoldtekter. Gjerningsmannen er i svært mange tilfeller av utenlandsk opphav, trolig med et annet syn på seksuell frigjorthet enn de etnisk norske jentene har.

At overfallsvoldtekter kan være forbundet både med klasse og etnisitet skaper risiko for at de ikke blir prioritert høyt nok. Det var sjokket over hvor mange kvinner som ble utsatt for slike forbrytelser i 2009, flere enn i Oslo, som fikk Stavangers myndigheter til å reagere. Bergens myndigheter må ta affære uten å vente på et lignende sjokk.

Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
  1. ? sier:

    «Manglende evne til grensesetting gjør jenter med lite utdanning og svak tilknytning til arbeidsmarkedet ekstra utsatt for overfallsvoldtekter.»

    Dette er en av de mest provoserende uttalelsene jeg har lest! Hva i all verden mener dere med dette? Det er da ikke slik at kvinner med lavere utdanning frivillig utsetter seg for overfall i større grad enn høyere utdannede kvinner. Overfallsvoldtekter er stort sett svært tilfeldig, og desverre handler det mest om at man som offer er på feil sted til feil tid. Voldtektsmannens drivkraft er nok, (tror jeg), mest av alt relatert til makt, og da spiller det liten rolle om offeret har rosa miniskjørt eller skibukse, ei heller om hun er kassedame eller jurist.

  2. Krank sier:

    Stavangertallene; er de basert på reelle antall anmeldelser, eller de uriktige tallene politiet i byen ga fra seg, da de holdt tilbake opplysninger for offentligheten om opptil flere grove overfallsvoldtekter?

    Og sånn ellers orker jeg ikke en gang å kommentere sitatet hvor dere sammenstiller sosial status og jenters evne til å få seg selv voldtatt. Farvel abonnement!